Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.002

Abstrakt


Opracowanie przestawia treść prawną i układ ustawy budżetowej na 2014 rok. Regulacje zawarte w ustawie budżetowej – z punktu widzenia przepisów konstytucji i ustawodawstwa finansowego – wywołują różne pytania. Ustawa budżetowa jest ściśle związana z ustawą o finansach publicznych, która wyznacza elementy składowe ustawy budżetowej. Natomiast polskie ujęcia konstytucyjne dotyczące budżetu państwa są zbyt ogólne i w niewielkim stopniu zakreślają wymogi pod adresem ustawy budżetowej.

Słowa kluczowe


ustawa budżetowa; ustawa o finansach publicznych; konstytucja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Prawnobudżetowe aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsię-biorstw państwowych oraz spółek Skarbu Państwa, [w:] I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiąt-kowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.

Cilak M., Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny, TNOiK, Toruń 2013.

Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównaw-czym, Polska Akademia Umiejętności, Komitet Wydawnictw Ekonomicz-nych, Kraków 1932.

Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Wydawnictwo Sejmo-we, Warszawa 2004.

Miemiec W., Komentarz do art. 117–121 ustawy o finansach publicznych, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2010.

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Stu-dium prawnofinansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism