Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem

Wojciech Bożek, Przemysław Zdyb

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.011

Abstrakt


Do podstawowych obowiązków urzędnika państwowego należy chronienie interesów państwa, praw i interesów obywateli oraz sumienne wypełnianie poleceń służbowych przełożonych. Z kolei odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma służyć przede wszystkim egzekwowaniu od osób dysponujących środkami publicznymi prawidłowego wykonywania planów finansowych jednostek działających w oparciu o środki publiczne. W niniejszym opracowaniu autorzy podjęli się próby przybliżenia niektórych elementów konstrukcyjnych ww. instytucji oraz ich porównania.

Słowa kluczowe


odpowiedzialność dyscyplinarna; dyscyplina finansów publicznych; pracownicy urzędów państwowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borek-Buchajczuk R., Liszcz T. (red.), Perdus W., Prawo urzędnicze, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010.

Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOiK, Toruń 2010.

Borodo A., Prawo budżetowe, LexisNexis, Warszawa 2008.

Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Bolek B., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.

Ciak J., Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, „Skarbnik i Finanse Publiczne” 2009, nr 6, s. 17–23.

Gliniecka J., Zasada odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej, [w:] J. Gliniecka, J. Harasimowicz, Zasady polskiego prawa budżetowego, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2001.

Grochowalska I., Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa, [w:] J. Borkowska (red.), Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Gryska P., Robaczyński T., Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988.

Iwulski J., Komentarz do art. 108 K.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, J. Iwulski, W. Sanetra (red.), LexisNexis, Warszawa 2012, LexPolonica.

Kasprzak M., Odpowiedzialność materialna pracowników, „Rachunkowość Budżetowa” 2013, nr 4, s. 12–16.

Kołaczkowski B., Ratajczak R., Gospodarka finansowa samorządu terytorialne-go w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Kosikowski C., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz i przepisy, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.

Kosikowski C., Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych (nowa koncepcja), „Państwo i Prawo” 2006, nr 12, s. 3–21.

Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Kosikowski C., Szpringer Z., Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.

Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 3–19.

Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., Związki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z innymi reżimami prawnymi służącymi egzekwowaniu odpowiedzialności pracowników sektora finansów publicznych – problemy do dyskusji, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych – stan obecny i kierunki zmian, Grupa Ergo Sp. z o.o., Kraków 2011.

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, radców prawnych i notariuszy, LexisNexis, Warszawa 2012.

Kryczko P., Charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Wydawnictwo PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin 2005.

Kryczko P., Model odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] A. Kostecki (red.), Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.

Kuczyński T., Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Stosunek służbowy, t. 11, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu” 1968, z. 31, cyt. za: W. Sanetra, Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991.

Lipiec-Warzecha L., Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy, „Finanse Komunalne” 2007, nr 9, s. 5–12.

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2007.

Mazuryk M. (red.), Drobny W., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach urzę-dów państwowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Mieczkowski A., Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników samorządowych, [w:] M. Chmaj (red.), Leksykon samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1999.

Motowilczuk I., Zmiany zakresu podmiotowego ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Rachunkowość Budżetowa” 2012, nr 1, s. 16–19.

Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Ostaficzuk M., Analiza porównawcza katalogu kar z kodeksu karnego skarbowe-go i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] T. Bojkowski, J. Przybylska (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.

Salachna J.M., Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naru-szenie. Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów pu-blicznych, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Salachna J.M., Odpowiedzialność w prawie finansowym, [w:] C. Kosikowski, System prawa finansowego. Teoria i nauka prawa finansowego, t. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Stanisławiszyn P., Zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-sów publicznych jako przykład sanacji finansów publicznych w Polsce, [w:], K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacje finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Wyd. PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczak Spółka Jawna, Szczecin 2005.

Trałka A., Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym przesłanki warunkujące odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób za czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych, „Budżet Samorządu Terytorialnego” 2012, z. 19, wyd. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, s. 5–15.

Walewska-Borsuk A., Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, Wydawnictwo Municypium SA, Warszawa 2011.

Witalec W., Odpowiedzialność za mienie jsfp, „Finanse Publiczne” 2008, nr 3, s. 28–36.

Wróblewska M, Dyscyplina finansów publicznych, [w:] A. Drwiłło, Podstawy finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Wysocka B., Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych, [w:] J. Borkowska (red.), Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism