Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych

Jan Adamiak, Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.009

Abstrakt


Organizacje pozarządowe współpracują z samorządem terytorialnym ze względu na wspólne cele oraz środki publiczne będące w gestii władz terytorialnych. Władze te powinny w większym stopniu delegować zadania publiczne do tych organizacji, gdyż pozwoliłoby to na uzupełnienie luki w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz rozwiązywać różnorakie problemy społeczne we wspólnotach terytorialnych. Tekst prezentuje wybrane aspekty współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce a samorządem terytorialnym, szczególnie województwami. Na początku przedstawiono miejsce i rolę organi-zacji pozarządowych w gospodarce i społeczeństwie. Następna część dotyczy płaszczyzn współpracy jednostek samorządowych z tymi organizacjami w Polsce. Analiza współpracy pomiędzy wymienionymi partnerami w gospodarce regionalnej w aspekcie finansowym została dokonana na przykładzie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Słowa kluczowe


organizacje pozarządowe; współpraca z samorządem terytorialnym; zadania publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czaja-Hliniak I., Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych na przykładzie gminy – miasta metropolitalnego, [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Gdańsk-Nynäshamn-Sztokholm 2013.

Gliński P., B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskie-go: trzeci sektor, Wydawnictwo Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002.

Grzelońska U., Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 4 (LXXI), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Flisykowska-Kacprowicz M. Dotacje z budżetu samorządu dla organizacji poza-rządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w praktyce miasta Torunia, [w:] A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2013.

Ofiarska M., Zasady zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań gminy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeconomia, vol. XLVI, 3, Lublin 2012.

Ofiarski Z., Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarzą-dowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeco-nomia, vol. XLVI, 3, Lublin 2012.

Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Sedno, Warszawa 2012.

Seibel W., H.K. Anheier, Sociological and political science approaches to the third sector, [w:] H.K. Anheier, W. Seibel (red.), The Third Sector: Com-parative Studies of Nonprofit Organisations, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1990.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism