Wybrane zagadnienia związane z restrukturyzacją zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego

Daniel Jurewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.005

Abstrakt


Ograniczoność dochodów generowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) oraz ogrom potrzeb powodują, że zdecydowana większość samorządów lokalnych i regionalnych pozyskuje środki finansowe na rynku kapitałowym, zaciągając kredyty lub pożyczki bądź też emitując papiery wartościowe. Zasadnicza zmiana limitów zadłużenia wprowadzona ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., pomimo długiego vacatio legis, spowodowała, że w części j.s.t. zaistniało realne zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia po 1 stycznia 2014 roku. W związku z powyższym część samorządów podjęła działania zmierzające do restrukturyzacji swoje go zadłużenia. Choć działania te mają umożliwić spełnienie wymogów stawianych przez ustawę, mogą skutkować też negatywnymi konsekwencjami w postaci wzrostu kosztów obsługi zadłużenia j.s.t.


Słowa kluczowe


dług jednostek samorządu terytorialnego; regionalne izby obrachunkowe

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism