Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych

Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.002

Abstrakt


 Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależnione m.in. od „stanu finansów ubezpieczeń społecznych”. Celem niniejszego artykułu jest określenie, czym jest „stan finansów ubezpieczeń społecznych”, brak jest bowiem opracowań w tym zakresie. Autor odnosi „stan finansów ubezpieczeń społecznych” do takich pojęć, jak: stan finansów publicznych i interes publiczny. Wskazuje, że „stan finansów ubezpieczeń społecznych” należy interpretować w kontekście finansów największego i najważniejszego z funduszy z zakresu ubezpieczeń społecznych, tj. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Autor podkreśla, że o ile umorzenie składek realnie wpływa na finanse ubezpieczeń społecznych, o tyle odroczenie terminu płatności czy rozłożenie należności na raty, mają znaczenie symboliczne.

Opracowanie kończą wnioski, z których wynika, że „stan finansów ubezpieczeń społecznych” musi być interpretowany w sposób dynamiczny: w zależności od rodzaju ułatwienia oraz sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


Słowa kluczowe


finanse ubezpieczeń społecznych; Fundusz Ubezpieczeń Spo-łecznych; składki na ubezpieczenia społeczne, ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2010.

Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, T. 1, Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2003.

Strusińska-Żukowska J. [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Usta-wa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Uryszek T., Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowe-go, DIFIN, Warszawa 2010.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.

Wantoch-Rekowski J., Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 3, s. 33–39.

Wantoch-Rekowski J. [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, TNOiK, Toruń-Warszawa 2007.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism