„Podróżujemy dla własnej przyjemności...” – zapis podróży Daniela Naborowskiego z Montpellier do Awinionu

Alicja Bielak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2020.02

Abstrakt


Artykuł omawia fragmenty bazylejskiego rękopisu, dziennika Thomasa Plattera Młodszego z jego podróży po Francji, w których został wspomniany Daniel Naborowski. Dokument rzuca nowe światło na biografię polskiego poety. Okazało się, że między Orleanem a Genewą Naborowski odwiedził na początku 1596 r. Montpellier, Nîmes i Awinion. Znaczenie źródła polega na tym, że Platter daje szczegółowy wgląd we wczesny okres życia poety z czasów studenckich, jeszcze przed zaciągnięciem się przezeń na służbę Radziwiłłów. Platter cytuje wręcz wypowiedzi Naborowskiego, który pełnił funkcję tłumacza młodych podróżnych podczas (czasem konfrontacyjnych) kontaktów z obcymi nacjami.


Słowa kluczowe


Daniel Naborowski; Thomas Platter Młodszy; apodemikum; podróż; diariusz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Gratulatoria virtuti et honori ornatissimi doctissimique viri d.m. Thomae Plateri, Basileae: typis Conradi Waldkirchii, 1600, Basel UB Hauptbibliothek, sygn. UBH KiAr H III 54:13

Encyclopédie méthodique. Dictionnaire des jeux, faisant suite au tome III des Mathématiques, éd. par C.-J. Panckoucke, Paris 1792

Platter T., Beschreibung der Reisen durch Frankreich, Spanien, England und die Niederlande, 1595–1600, Universitätsbibliothek Basel, sygn. A λ V 7/8

Platter T., Beschreibung der Reisen durch Frankreich, Spanien, England und die Niederlande, 1595–1600. Im Auftrag der Historischen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel, Bd. 1–2, hrsg. R. Keiser, Basel 1970

[Platter T.], Félix et Thomas Platter à Montpellier, 1552–1559, 1595–1599: notes de voyage de deux étudiants Balois publiées d’après les manuscrits originaux appartenant à la Bibliothèque de l’Université de Bâle, ed. L. Gaudin, Montpellier 1892

Platter T., Lebensbeschreibung, hrsg. A. Hartmann, U. Dill, Nachwort H. Jacob-Friesen, Basel 1999

Platter T., Le voyage de Thomas Platter 1595–1599. La siècle des Platter II, trad. E. Le Roy Ladurie, F.-D. Liechtenhan, introd. et comment. E. Le Roy Ladurie, Paris 2000

Quatrième livre des procurateurs de la nation germanique de l’ancienne Université d’Orléans, 1587–1602. Texte des rapports des procurateurs, éd. Par C. M. Ridderikhoff, H. de Ridder-Symoens, Leiden–Boston 2015

Zwinger T., Methodus apodemica, Basileae: ex officina Hervagiana, 1577

Opracowania

Barycz H., Sto lat polskich studiów i podróży kulturalnych do Genewy (1550–1650) (2), „Przegląd Humanistyczny”, 9, 1965, 4, s. 17–46

Dürr-Durski J., Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce, Łódź 1966

Dzięgielewski R., Przygotowanie młodzieży do podróży akademickiej w XVI–XVII wieku na przykładzie traktatów apodemicznych, w szczególności „Brewiarza apodemicznego” gdańszczanina Samuela Zwickera, Gdańsk 2015

Golik-Prus A., Wpisy Daniela Naborowskiego do „alba amicorum”, „Pamiętnik Literacki”, 88, 1997, 4, s. 145–151

Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers l’histoire du Moyen Age à nos jours. Actes du colloque international du Centre régional d’histoire des mentalités et du Centre de recherches et d’études juives et hébraïques. Actes remaniés, enrichis et complétés de nouvelles études, éd. par C. Iancu, postf. de G. Nahon, Montpellier 1988

Krzywy R., Apodemikum, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa 2012, s. 45–46

Krzywy R., Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001

Krzywy R., Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Warszawa 2013

Kucharski A., Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013

Liechtenhan F.-D., Théodore Zwinger, théoricien du voyage, „Littérales”, 7, 1990, s. 151–164

Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001

Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978

Pietrzyk Z., W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538–1621, Kraków 1997

Sajkowski A., Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 1973

Skolimowska M., Daniel Naborowski. Szkic biograficzny poety – dworzanina, „Reformacja w Polsce”, 25–32, 1935–1936, s. 185–216

Tygielski W., Na cóż te koszta i trudy? W jakim celu w XVII wieku wysyłano młodzież szlachecką na zagraniczne studia?, OiRwP, 50, 2006, s. 141–156

Tygielski W., „Peregrinatio Academica” czy „Grand Tour”? Podróże „do szkół” w systemie edukacji staropolskiej, w: idem, W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, red. A. Kalinowska, Warszawa 2019, s. 318–335

Włodarski M., O niesolidnych dłużnikach, czyli przyczynek do korespondencji Daniela Naborowskiego, w: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, współpr. M. Kuran, Łódź 2000, s. 41–47


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism