Jana Długosza list dedykacyjny do Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich

Hanna Rajfura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2018.04

Abstrakt


Artykuł zawiera przekład listu dedykacyjnego (powstałego ok. 1476) do Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza oraz wstęp prezentujący zagadnienia poruszone w tekście i stan badań nad Katalogami biskupów polskich Długosza.

The article contains Polish translation of the prefatory letter (ca 1476) to the Catalogue of the Archbishops of Gniezno by Jan Długosz and an introduction which discusses problems mentioned in the text as well as current state of research on the Vitae episcoporum Poloniae by Długosz.

Słowa kluczowe


Jan Długosz; arcybiskup; Jakub z Sienna; Gniezno; Kraków; katalog; Jan Długosz; archbishop; Jakub of Sienno; Gniezno; Cracow; catalogue

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

J. Długosz, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, t. 1–11, oprac. C. Baczkowski et al., Varsaviae–Cracoviae 1964–2005

J. Długosz, Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium, w: Joannis Dlugossii senioris, canonici Cracoviensis Opera omnia, t. 1, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, Cracoviae 1887, s. 337–378

J. Długosz, Catalogus episcoporum Cracoviensium, w: Joannis Dlugossii senioris, canonici Cracoviensis Opera omnia, t. 1, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, Cracoviae 1887, s. 379–437

J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. 1–11, oprac. L. Baczkowski et al., tł. S. Gawęda, J. Mrukówna, Warszawa 1961–2006

J. Długosz, Vita beatae Kunegundis, w: Joannis Dlugossii senioris, canonici Cracoviensis Opera omnia, t. 1, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, Cracoviae 1887, s. 183–336

Katalogi biskupów krakowskich, wyd. i oprac. J. Szymański, Warszawa 1974 (Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. 10, cz. 2)

Katalogi biskupów poznańskich, oprac. J. Wiesiołowski, [tł. A. Pawlaczyk], Poznań 2004

Opracowania

P. Bering, Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych, Gniezno 2001

M. Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz. Jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893

U. Borkowska, Historiograficzne poglądy Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2: Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., red. S. Gawęda, Kraków 1985 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 702, Prace Historyczne, z. 76), s. 45–71

U. Borkowska, Models of Bishops in the XVth Century. „Vitae episcoporum Poloniae” by John Długosz, w: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae. Colloque de Strasbourg, septembre 1983, sur l’institution et les pouvoirs dans les églises de l’antiquité à nos jours, t. 8, red. B. Vogler, Bruxelles–Louvain–Louvain-La-Neuve 1987 (Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, t. 72), s. 148–158

U. Borkowska, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983 (Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, t. 1)

J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław–Warszawa–Kraków 1964

C. Deptuła, Księdza kanonika Jana Długosza osobliwe spojrzenie na miasta Regni Poloniae, w: Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras et al., Kraków 2006, s. 649–672

J. Domański, Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku, Warszawa 2011 (Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia, t. 3)

W. Drelicharz, Miejsce „Excerpta ex fontibus incertis” w warsztacie historiograficznym Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415–1480). Życie i dzieła, red. L. Korczak, M. D. Kowalski, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 71–86

P. Dymmel, Lubelskie lata Jana Długosza, w: Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci prof. Wacława Korty (1919–1999), red. M. Derwich, W. Mrozowicz, R. Żerelik, Wrocław 2001, s. 211–219

P. Dymmel, Związki Jana Długosza z Lublinem, „Roczniki Humanistyczne”, 48, 2000, z. 2 [z. specj.: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu], s. 99–121

Dzieje Gniezna, red. J. Topolski, Warszawa 1965

S. Gawlas, Świadomość narodowa Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze”, 27, 1983, s. 3–66

A. Gąsiorowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów, „Roczniki Historyczne”, 59, 1993, s. 93–111

Z. Górczak, Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego, Kraków 1999 (Biblioteka Krakowska, t. 138)

T. Graff, Hierarchia miast w „Chorografii”, w: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. J. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016, s. 253–267

T. Graff, Precedencja biskupów metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej w I połowie XV wieku, „Nasza Przeszłość”, 102, 2004, s. 105–150

T. Graff, Sprawa kardynalatu biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego a spór z prymasem Władysławem Oporowskim o pierwsze miejsce w radzie królewskiej, „Nasze Historie”, 7, 2002, s. 105–116

M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieńska, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947

M. A. Janicki, Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze”, 41, 2003, s. 19–43

M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia Źródłoznawcze”, 15, 1970, s. 109–140

M. Koczerska, O życiu dworskim, czyli list Jana Długosza do Zbigniewa Oleśnickiego z 5 lutego 1450 roku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), [red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski], Warszawa–Poznań 2015, s. 589–609

M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004

M. Kowalczyk, Z badań nad życiem i biblioteką Mikołaja Kozłowskiego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 22, 1972, z. 1–2, s. 19–28

M. Kowalczykówna, Jagiellońskie rękopisy Liwiusza z marginaliami Jana Długosza, „Eos”, 58, 1969/1970, z. 2, s. 219–230

J. Krzyżaniakowa, W służbie króla i Kościoła – wybitni arcybiskupi XV wieku, w: 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 121–141

H. Likowski, Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów gnieźnieńskich. Ustęp z dziejów hierarchii kościoła polskiego, „Przegląd Historyczny”, 19, 1915, nr 1, s. 21–44, nr 2, s. 154–190, nr 3, s. 249–274

W. Madyda, Wzory klasyczne w „Historii Polski” Długosza, „Eos”, 49, 1957/1958, z. 2, s. 177–201

J. Niedźwiedź, Panegiryk „Do Jakuba z Sienna” a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV wieku, „Terminus”, 15, 2013, z. 4, s. 485–514

J. Nowacki, De archiepiscopi Gnesnensis dignitate ac praerogativa primatiali, „Collectanea Theologica”, 18, 1937, z. 3–4, s. 616–700

T. Nowakowski, Poglądy Jana Długosza na dzieje w świetle amplifikacji w jego „Rocznikach”, w: Jan Długosz: 600-lecie urodzin. Region, Polska, Europa w jego twórczości, red. J. Maciejewski, P. Oliński, W. Rozynkowski, S. Zonenberg, Toruń–Bydgoszcz 2016, s. 99–110

W. Olszaniec, Jan Długosz lettore del „De mulieribus claris”, w: Boccaccio e la nuova „ars narrandi”. Atti del Convegno internazionale di studi, Istituto di Filologia Classica, Università di Varsavia, 10–11 ottobre 2013, red. W. Olszaniec, P. Salwa, Warszawa 2015, s. 137–149

W. Olszaniec, O znaczeniu motywu syren w przedmowie do „Roczników” Jana Długosza, „Meander”, 68, 2013, s. 114–117

E. Potkowski, Fikcja i historia u Długosza, „Przegląd Humanistyczny”, 12, 1987, s. 47–63

E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984

E. Potkowski, Wrocławscy Episcopi Romani u Jana Długosza, w: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2001, s. 101–107

J. Schnayder, Salustiuszowe echa w „Historii Polski” Długosza, „Eos”, 46, 1952/1953, z. 2, s. 141–160

W. Semkowicz-Zarembina, Autograf Długosza i jego warsztat w nowej edycji „Annales”, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 561, Prace Historyczne, z. 65), s. 269–280

W. Semkowicz-Zarembina, Elementy humanistyczne w redakcji „Annales” Jana Długosza, w: Mediaevalia. W 50. rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, red. J. Garbacik et al., Warszawa 1960, s. 235–253

W. Semkowicz-Zarembina, Powstanie i dzieje autografu „Annalium” Jana Długosza, Kraków 1952 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU, ser. 2, t. 47, nr 1)

J. Sperka, Zamek Melsztyn, czyli w królewskiej niełasce. Jan Długosz w konflikcie o biskupstwo krakowskie (1460–1463), w: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. J. Rajman, D. Żurek, Kraków 2016, s. 175–198

D. Turkowska, Etudes sur la langue et sur le style de Jean Długosz, Wrocław 1973 (Prace Komisji Filologii Klasycznej PAN – Oddział w Krakowie, t. 13)

T. Ulewicz, Historycznoliterackie zaplecze listu dedykacyjnego Długosza do Zbigniewa Oleśnickiego, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2: Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., red. S. Gawęda, Kraków 1985 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 702, Prace Historyczne, z. 76), s. 33–43

A. Weiss, Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992

P. Węcowski, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Kraków 2014 (Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 2)

H. Zeissberg, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, t. 2, Warszawa 1877


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism