The Jan Laski Society of Lovers of the History of Polish Reformation in Vilnius (1918–1939) – Genesis, Legal Structure and Activity

Przemysław Dąbrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.13

Abstrakt


The Jan Laski Society of Lovers of The History of Polish Reformation in Vilnius, established in 1916, played a significant role in the propagation of history of the Reformation in Polish lands. It owed its achievements to the intensive efforts of its members who organized numerous meetings and lectures and published books on the Evangelical-Reformed Church and the influence the Reformation had on national culture and language. Towards the end of its existence the Society doubled the number of its members, which clearly shows that it was growing in prestige and popularity.

Słowa kluczowe


Reformation; The Jan Laski Society of Lovers of The History of Polish Reformation; Vilnius; Evangelical-Reformed Church

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sources

“Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej imienia Jana Łaskiego,” Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), fond 290, ap. 1, apr. 1

“Zespół Wileńskiego Starostwa Grodzkiego, Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej imienia Jana Łaskiego,” Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), fond 53, ap. 23, apr. 1679

“25-letni jubileusz p. B. Iżyckiego Hermana,” Szlakiem Reformacji 3–4 (1936)

Brensztejn M., “Towarzystwo im. Jana Łaskiego w Wilnie,” Reformacja w Polsce 2 (1921)

C[zarnocki] S., “Nasze czwartki,” Szlakiem Reformacji 1–2 (1936)

Dilis P., “Rzut oka na pracę kościelno-społeczną Wileńskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w roku synodalnym 1936–37,” Szlakiem Reformacji 3–4 (1937)

Gizbert Studnicki W., Stosunek Wilna do Legionów. Kartki bez retuszu z pamiętnika 1916–1917 (Wilno, 1928)

Jastrzębski M., “Słowo do Czytelników!,” Szlakiem Reformacji 1–2 (1936) “Jubileusz ks. prof. Konstantego Kurnatowskiego,” Szlakiem Reformacji 2–3 (1938)

Kurnatowski K., “Kościół Ewangelicki w Litwie,” Szlakiem Reformacji 5 (1939)

“Synod Wileński Ewangelicko-Reformowany,” Szlakiem Reformacji 5 (1939)

“Ś. P. Szymon Czarnocki,” Szlakiem Reformacji 1 (1937)

W obronie prawdy i w sprawie akcji wyborczej (Wilno, 1928)

“Życiorys ś.p. Ks. Sen. M. Jastrzębskiego Superintendenta Gener. Jednoty Wileńskiej,” Szlakiem Reformacji 4 (1938)

Secondary literature

Alabrudzińska E., Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej (Toruń, 1999)

Alabrudzińska E., Protestantyzm w Polsce w latach 1918–1939 (Toruń, 2009)

Album zabytków ewangelickich w Wilnie (Wilno, 1929)

Gizbert Studnicki W., Rys historyczny Archiwum i Biblioteki Synodu Ewangelicko­Reformowanego w Wilnie (Wilno, 1929)

Kłaczkow J., “Vilnius Evangelics in the 20th century,” Acta Historica Universitatis Klaipedensis 4 (2007): “Baltijos regiono istorija ir kultura: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija”

Kosman M., “Badania nad reformacją w Wielkim Księstwie Litewskim,” Odrodzenie i Reformacja w Polsce 16 (1971)

Kosman M., Litewska Jednota Ewangelicko­Reformowana od połowy XVII w. do 1939 r. (Opole, 1986)

Merczyng H., Wilno ewangelickie (Wilno, 1925)

Urban W., “Towarzystwo Badań Dziejów Reformacji w Polsce,” in: Słownik polskich towarzystw naukowych, vol. 2, Pt. 1: Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, ed. B. Sordylowa (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, and Łódź, 1990)

Zarys historyczny wileńskiego kościoła ewangelicko­reformowanego i jego biblioteki [with annexed text], ed. W. Gizbert Studnicki (Wilno, 1932)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism