Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie (1916–1939) – geneza, struktura prawna i działalność

Przemysław Dąbrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2017.10

Abstrakt


Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie, powołane w 1916 r., odegrało ważną rolę w propagowaniu dziejów reformacji na ziemiach polskich. Zawdzięczało to intensywnej działalności jego członków, organizujących liczne spotkania i wykłady. Oprócz tego Towarzystwo wydawało książki na temat Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz wpływu, jaki reformacja wywarła na rodzącą się kulturę i język. O rosnącym prestiżu Towarzystwa może świadczyć fakt, że pod koniec działalności podwoiło liczbę członków w porównaniu z 1918 r.

 

The Jan Laski Society of Lovers of the History of Polish Reformation in Vilnius, established in 1916, played a significant role in the propagation of history of the Reformation in the Polish lands. This was achieved thanks to an intensive activity of its members, including numerous meetings and lectures. In addition, the Society published books on the Evangelical-Reformed Church and the impact of the Reformation on the emerging culture and language. The growing prestige of the Society can be testified by the fact that at the end of its existence it almost doubled its membership in comparison to 1918.


Słowa kluczowe


reformacja; Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie; Wilno; Kościół Ewangelicko-Reformowany; Reformation; The Jan Laski Society of Lovers of the History of Polish Reformation in Vilnius; Vilnius

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego, fond 290, ap. 1, apr. 1 Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (LCVA), Zespół Wileńskiego Starostwa Grodzkiego, Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego, fond 53, ap. 23, apr. 1679

-letni jubileusz p. B. Iżyckiego Hermana, „Szlakiem Reformacji”, 3–4, 1936

M. Brensztejn, Towarzystwo im. Jana Łaskiego w Wilnie, „Reformacja w Polsce”, 2, 1921

S. C[zarnocki], Nasze czwartki, „Szlakiem Reformacji”, 1–2, 1936

P. Dilis, Rzut oka na pracę kościelno-społeczną Wileńskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w roku synodalnym 1936–37, „Szlakiem Reformacji”, 3–4

W. Gizbert-Studnicki, Stosunek Wilna do Legionów. Kartki bez retuszu z pamiętnika 1916–1917, Wilno 1928

M. Jastrzębski, Słowo do Czytelników!, „Szlakiem Reformacji”, 1–2, 1936

Jubileusz ks. prof. Konstantego Kurnatowskiego, „Szlakiem Reformacji”, 2–3, 1938

K. Kurnatowski, Kościół Ewangelicki w Litwie, „Szlakiem Reformacji”, 5, 1939 Synod Wileński Ewangelicko-Reformowany, „Szlakiem Reformacji”, 5, 1939 Ś. P. Szymon Czarnocki, „Szlakiem Reformacji”, 1, 1937

W obronie prawdy i w sprawie akcji wyborczej, Wilno 1928

Życiorys ś. p. Ks. Sen. M. Jastrzębskiego Superintendenta Gener. Jednoty Wileńskiej, „Szlakiem Reformacji”, 4, 1938

Opracowania

E. Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, Toruń 1999

E. Alabrudzińska, Protestantyzm w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2009

Album zabytków ewangelickich w Wilnie, Wilno 1929

W. Gizbert Studnicki, Rys historyczny Archiwum i Biblioteki Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie, Wilno 1929

J. Kłaczkow, Vilnius Evangelics in the 20th Century, w: Baltijos regiono istorija ir kultura. Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, 4, 2007

M. Kosman, Badania nad reformacją w Wielkim Księstwie Litewskim, OiRwP, 16, 1971

M. Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowana od połowy XVII w. do 1939 r., Opole 1986

H. Merczyng, Wilno ewangelickie, Wilno 1925

W. Urban, Towarzystwo Badań Dziejów Reformacji w Polsce, w: Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 1: Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, red. B. Sordylowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990

Zarys historyczny wileńskiego kościoła ewangelicko-reformowanego i jego biblioteki (z dodatkiem), oprac. W. Gizbert Studnicki, Wilno 1932


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism