Jan Stoiński’s “Shrovetide Songs” – a Comeback

Maria Barłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2016.SI.08

Abstrakt


The paper presents Jan Stroiński’s carnival songs, which were known to the old-time historians and now are considered lost. They were found in Andrzej Lubieniecki’s silva (Remonstrants’ Library in Rotterdam, MS 527, pp. 682– 691). They are entitled “Shrovetide songs” there and are accompanied by a description of circumstances of creation thereof (in Lithuania, in Łostaje, in madam Koszkielowa’s house, in 1650). The cycle consists of six works written in eight-syllable verse, in preacher-like rhetoric. The paper presents the review of their subjects and citations of selected fragments.

Słowa kluczowe


Jan Stoiński; Arians; rhetoric; Shrovetide customs; Arian poetry; manuscript

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Augustyniak U., “Dwór i klientela Krzysztofa II Radziwiłła,” Odrodzenie i Reformacja w Polsce 38 (1994)

Augustyniak U., W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) (Warszawa, 2004)

Bock F.S., Historia antitrinitariorum maxime socinanismi et socinianorum, vol. 1, Pt. 2 (Regiomonti and Lipsiae, 1776)

Boniecki A., Herbarz polski, vol. 11 (Warszawa, 1907)

Buchwald-Pelcowa P., “Nieznane i zapomniane wiersze Hieronima Morsztyna,” in: Miscellanea staropolskie, vol. 4, ed. R. Pollak (Wrocław, 1972)

Domański J., Szczucki L., “Miscellanea arianica,” in: Studia z dziejów ideologii religijnej XVI i XVII w. (Warszawa, 1960)

Estreicher K., Bibliografia polska, Pt. 3, vol. 18 (Kraków, 1901)

Juszyński H., Dykcjonarz poetów polskich, vol. 2 (Kraków, 1820)

Kawecka-Gryczowa A., Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia (Wrocław, 1974)

Konarski S., Szlachta kalwińska w Polsce (Warszawa, 1936)

Kossowski A., “Materiały do dziejów Lubienieckich w Lubelskiem w latach 1648–1650,” Odrodzenie i Reformacja w Polsce 5 (1960)

Kot S., “Dysputacyj braci polskich katalog z rękopisu Andrzeja Lubienieckiego młodszego,” Reformacja w Polsce 9/10 (1939)

Kraiński K., Postylla Kościoła powszechnego apostolskiego słowem Bożym ugruntowana ([Łaszczów, 1611])

Kraiński W., Historia literatury i oświaty narodu polskiego (Wrocław, 1867)

Kraushar A., Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, vol. 1 (Petersburg, 1892)

Kryczyński L., Dobra łostajskie (1600–1789) (Wilno, 1930)

Matuszewski A., “Stoiński (Stojeński, Statorius) Jan h. Kotwica,” in: Polski słownik biograficzny, vol. 44 (Kraków and Warszawa, 2006)

Meller K., “‘Modlitwy nabożne’ Jana Stoińskiego,” in: eadem, Słowa jak ziarna. Reformacyjne idee, książki, spory (Poznań, 2012)

Moison-Jabłońska K., Obrazowanie walki dobra ze złem (Kraków, 2002)

Naborowski D., Poezje, ed. J. Dürr-Durski (Warszawa, 1961)

Pelc J., Zbigniew Morsztyn. Arianin i poeta (Wrocław, 1966)

Pieśni na credo abo wyznanie wiary apostolskiej (Raków, [ca. 1620])

Sandius Ch., Bibliotheca antitrinitariorum, introd. L. Szczucki (Warszawa, 1967; Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, vol. 6)

Stoiński J., “Pieśni mięsopustne”, Rotterdam, Remonstrants’ Library, MS 527, pp. 682–681

Ślękowa L., “Pieśń,” in: Słownik literatury staropolskiej, ed. T. Michałowska with participation of B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz (Wrocław, 1991)

Tazbir J., Stanisław Lubieniecki, przywódca ariańskiej emigracji (Warszawa, 1961)

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, vol. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, ed. A. Rachuba (Warszawa, 2004)

Wiszniewski M., Historia literatury polskiej, vol. 7 (Kraków, 1845)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism