Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Łódzkie Studia Etnograficzne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Zgłaszanie tekstów oraz procedura ich recenzowania odbywają się tylko za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism. Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

2. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były opublikowane wcześniej i nie są rozpatrywane do druku w innym czasopiśmie ani w pracy zbiorowej.

3. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty starannie przygotowane pod względem językowym i formalnym. W przypadku dostarczenia tekstu, który nie spełnia standardów językowych lub opisanych poniżej wymogów formalnych, redakcja zwraca się do autora z prośbą o wprowadzenie stosownych korekt.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i skrótów redakcyjnych w przesłanych tekstach.

5. Publikowanie artykułów w naszym czasopiśmie jest nieodpłatne.

6. Teksty należy przesyłać do redakcji w formie jednego pliku opracowanego zgodnie z następującymi zasadami: 

 

A. WYMAGANIA OGÓLNE

 1. Format pliku: MS Word (doc, docx) / OpenOffice Writer (odt)
 2. Maksymalna objętość tekstu:
  • dział „Rozprawy” oraz „Materiały z terenu” – ok. 1 arkusz wydawniczy (ok. 40 000 znaków łącznie ze spacjami),
  • dział „Rozmowy” oraz „Komentarze i omówienia” – maks. pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków łącznie ze spacjami).
 3. Wszelkie materiały graficzne (zdjęcia, ryciny, mapy, tabele, wykresy itp.), objęte prawem autorskim, powinny być podpisane. Konieczne jest podanie źródła w brzmieniu uzgodnionym z właścicielem materiału graficznego oraz wskazanie na właściciela praw autorskich i charakter otrzymanego prawa do publikacji.
 4. Materiały graficzne należy umieścić w pliku manuskryptu w przewidzianych dla nich miejscach oraz dodatkowo przesłać w oddzielnych plikach graficznych w wysokiej rozdzielczości.
 5. Finansowanie praw do reprodukcji ilustracji i materiału graficznego pozostaje w gestii autora lub placówki naukowej, którą reprezentuje.


B. FORMATOWANIE TEKSTU

 1. Czcionka: Times New Roman (wielkość 12 pkt., wyrównanie obustronne)
 2. Interlinia: 1,5
 3. Śródtytuły: pogrubione, wyśrodkowane
 4. Wyróżnienia: druk rozstrzelony (1,5 pkt.). Nie stosujemy pogrubień, podkreśleń itp.
 5. Marginesy: lewy, prawy i górny 2,5 cm, dolny 3,5 cm
 6. Numeracja stron: wyśrodkowana, umieszczona w stopce
 7. Przypisy dolne: ciągłe, czcionka 10 pt.
 8. Na pierwszej stronie prosimy umieścić:
  • pełne imię i nazwisko autora, adres e-mail oraz (opcjonalnie) pełną nazwę instytucji, którą autor zamierza reprezentować,
  • tytuł pracy w języku angielskim oraz w języku oryginału,
  • streszczenie w języku angielskim oraz w języku oryginału (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami),
  • zwroty kluczowe w języku angielskim oraz języku oryginału (maksymalnie 8 słów).
 9. Tytuły książek w tekście wyróżniamy kursywą, tytuły czasopism podajemy w cudzysłowie.


C. CYTATY

 1. Cytaty do 40 słów powinny być umieszczone w tekście i zaopatrzone w cudzysłów. Cytaty liczące ponad 40 słów umieszczamy w oddzielnym akapicie, zapisujemy czcionką 11 pkt. i nie stosujemy cudzysłowów (tzw. cytat w bloku).
 2. Wszelkie cytaty oraz odwołania oznaczamy nawiasem okrągłym ze wskazaniem źródła według wzoru: Nazwisko rok: strona (Wilson 1987: 22). Nawias wstawiamy przed kropką kończącą zdanie.
 3. Przywołując literaturę w tekście, stosujemy odpowiednie warianty: (Wilson 1943), (Wilson 1999a, 1999b), (Wilson 1943; Mańkowski 1889), (Wilson, Mańkowski 2000).
 4. Przy liczbie autorów od 3 do 5 za pierwszym razem wymieniamy wszystkich (Wilson, Modrzewski, Mańkowski, Majewski, Marek 1978), następnym razem stosujemy skrót (Wilson i in.).
 5. Przy pracy mającej 6 i więcej autorów stosujemy zapis (Wilson i in. 1999)
 6. Jeśli więcej autorów nosi to samo nazwisko, wprowadzamy inicjały (Wilson, J. 1999; Wilson, K. 1998).


D. BIBLIOGRAFIA

 1. W bibliografii stosujemy układ alfabetyczny.
 2. Format bibliografii według standardu APA (6. edycja; więcej o APA: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx)
 3. W tekstach polskich skróty bibliograficzne stosujemy w języku polskim:
  • redaktor: red.
  • strony [pierwsza i ostatnia strona dokumentu]: s.
  • strony [sumaryczna liczba stron w dokumencie]: ss.
  • w dokumencie macierzystym, po kropce: W:
  • tom: t.
  • zeszyt: z.
  • i inni: i in.
  • wydanie: wyd.
 4. W tekstach pisanych w innych językach – skróty w j. angielskim:
  • editor/editors: ed./eds.
  • pages (first and last page): p.
  • pages (total number of pages): pp.
  • in an edited volume: In:
  • volume: vol.
  • number: no.
  • et alumni: et al.
  • edition: ed.
 5. Pozycje bibliograficzne opatrujemy numerem DOI, o ile go posiadają (DOI można wyszukiwać na stronie http://www.crossref.org/guestquery/)
 6. Zasady redagowania bibliografii według standardu APA:
  • książka: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki (przeł. I. Nazwisko). Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać: Narodziny więzienia (przeł. T. Komendant). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia. doi: xyzxyz]
  • artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, I. (rok). Tytuł. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Wilson, J. (1999). Uprawa ziemniaka w PRL. W: A. Mańkowski (red.), Rolnictwo w Polsce (s. 223–278). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. doi: xyzxyz]
  • artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu (nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Mankowski, K. (2010). Historia rodziny. Socjologia, 2 (1), 110–120. doi: xyzxyz]
  • artykuł ze strony internetowej (bez DOI): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu (nr zeszytu), strony. Pozyskano z http://...... [Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207–218. Pozyskano z http://www.csulb.edu/journals/jecr/]
  • artykuł ze strony internetowej (z DOI): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu (nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20, 580–588. doi:10.1177/0269881105058776].


E. TRANSLITERACJA

 1. W tekstach stosujemy angielską transliterację alfabetów niełacińskich według norm przyjętych przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie (the Library of Congress): http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
 2. Tablice transliteracyjne alfabetów słowiańskich:

 

 

http://www.ptl.info.pl/lse/wp-content/uploads/2016/07/Informacja-dla-autorów-ŁSE.pdf

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Prawa autorskie

1. Autorzy udzielają wydawcy (Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu) licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu w następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;

b) reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (ebook, audiobook);

c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;

d) wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera;

e) rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY - ND 3.0).

2. Autorzy udzielają wydawcy licencji nieodpłatnie.

3. Korzystanie przez wydawcę z utworu na ww. polach nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji pracami.

 


Partnerzy platformy czasopism