Архивно-следственное дело Шарифа Айдарова (1940 г.) как источник по религиозно-национальной истории татарской общины г. Вильно в межвоенный период

Diliara M. Usmanova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.011

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Baza dannych „Żertwy politiczeskogo tierrora w SSSR”. http://lists.memo.ru/ [10.12.2017].

Dumin, Stanisław, Gazym Sitdykow, Adas Jakubauskas 2012. Litowskije tatary w istorii i kulturie. Kaunas: Sojuz obszczin tatar Litwy.

Kryczyński, Leon Najman Mirza 1935. „Tatarzy polscy a Wschód muzułmański”. Rocznik Tatarski 2: 1–130.

Kryczyński, Olgierd Najman Mirza 1932. „Ruch Nacjonalistyczny a Tatarzy Litewscy”. Rocznik Tatarski 1: 5–20.

Miśkiewicz, Ali 1990. Tatarzy polscy. 1918–1939. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Prikazy po Uprawleniju diełami TatCIKa. Swiedienija ostrukturie i sztatach Tatcyka. Janwarʹ-diekabrʹ 1922 g. W: GA RT. Z. 732. Kat. 1. S. 115.

Sledstwiennoje dieło po obwinieniju Olgierda Najman-Mirza Kriczinskogo. W: Osobyj archiw Litwy (Lietuvos Ypatingasis Archyvas, dalej: LYA). Z. K–1. Kat. 58. S. R–12811.

Sledstwiennoje dieło po obwinieniju Szarifa Ajdarowa. W: LYA. Z. K–1. Kat. 58. S. 39046/3.

Sledstwiennoje dieło po obwinieniju Jakowa Romanowicza. W: LYA. Z. K–1. Kat. 58. S. R–13970.

Spisok otwietstwiennych rabotnikow i służaszczich TatCIKa za 1921 g. W: Gosudarstwiennyj archiw Riespubliki Tatarstan. Z. 732. Kat. 1. S. 86. 179 k.

Stalin, Bierija i sudʹba armii Andersa w 1941–1942 gg. (Iz rassiekrieczennych archiwow) 1993. Nowaja i nowiejszaja istorija 2: 59–90.

Usmanowa, Diliara 2008a. „Waisowcy w Litwie”. W: Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. Vilnius: VU leidykla.

Usmanowa, Diliara 2008b. „Dokumienty po istorii polsko-litowskich tatar iz archiwa Litwy. Bratja Achmatowiczi”. Gasyrłar awazy – Echo wiekow 1: 126–141.

Usmanowa, Diliara 2008c. „Dokumienty po istorii polsko-litowskich tatar iz archiwa Litwy. Sledstwiennoje Dieło Olgierda Najman-Mirza Kriczinskogo”.Gasyrłar awazy – Echo wiekow 2: 136–146.

Usmanowa, Diliara 2009. Musulmanskoje „siektantstwo” w Rossijskoj impierii: „Waisowskij Bożyj połk starowierow-musulman”. 1862–1916 gg. Kazań: Fen.

Usmanowa, Diliara 2014. „Kontakty wołgo-uralskich i polsko-litowskich tataraw pierwoj trieti XX w. Kulturno-rieligioznyje i obszczestwienno-politiczeskijeswiazi w

musulmanskoj ummie Rossii”. Lietuvos istorijos studijos 11: 81–98.

Żurawlew, Siergiej 2005. „NKWD naprasno nie sażajet”: Osobiennosti izuczenija sledstwiennogo diełoproizwodstwa 1930-ch gg.». W: Socyalnaja istorija. Jeżegodnik 2004. Moskwa: ROSSPEN.

Yana milli yul (New National Way) 1937. 10. Berlin.
Partnerzy platformy czasopism