Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Litteraria Copernicana?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat związanych ze zgłaszanie, przesyłanie i przetwarzaniem tekstów w trakcie prac redakcyjnych.


1. Zgłaszanie propozycji numerów tematycznych

Przy zgłaszaniu propozycji numerów tematycznych prosimy o podanie następujących danych:

 • dane osoby zgłaszającej (redaktora/-ów tomu),
 • proponowany temat, ewentualnie uzasadnienie wyboru,
 • listę przewidywanych autorów i tematów artykułów, jeżeli już zostały uzgodnione,
 • informacje o sposobie pozyskania artykułów i okolicznościach ich powstawania (napisane specjalnie dla pisma, fragmenty większej całości, fragmenty doktoratów itd.),
 • deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do przesłania recenzentom.


2. Objętość tomu

 • Objętość każdego tomu powinna optymalnie wynosić 6 a. a., tj. około 125 stron znormalizowanego komputeropisu. Tom może być obszerniejszy, jednakże nie może przekraczać 12 a.a.
 • W wypadku nadliczbowych arkuszy, redaktorzy naukowi tomu są zobligowani do zapewnienia ich finansowania.
 • Redakcja „Litteraria Copernicana” nie uczestniczy i nie pomaga w pozyskiwaniu funduszy na nadliczbowe arkusze !
 • Informacje o źródłach finansowania dodatkowych arkuszy należy złożyć w redakcji na piśmie na 6 miesięcy przed planowanym wydaniem numeru.


3. Bylibyśmy również wdzięczni za przesłanie nam tytułów studiów i artykułów (wraz z krótką informacją o zawartości), których jesteście Państwo autorami i które zechcielibyście Państwo przekazać do druku w LC (teksty nie powinny być wcześniej publikowane lub złożone do publikacji w innej redakcji).


4. Bardzo prosimy o zgłaszanie propozycji książek recenzowanych (polskich i zagranicznych) oraz ewentualnych nazwisk recenzentów. Wszelkie sugestie i propozycje w tym względzie będą dla nas bardzo cenne.

 

Prosimy o przygotowywanie tekstów według następujących WSKAZÓWEK EDYTORSKICH DLA AUTORÓW "LC".

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych oraz data dostępu do strony.
 4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
 5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O czasopiśmie".
 6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecenia zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism