Rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa kulturowego na przykładzie Łodzi

Zofia Wilk-Woś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2019.008

Abstrakt


Local governments play an important role in creating cultural security, both by protecting monuments, as well as by building and developing local identity. Local government should involve the local community in its activities, because only cooperation between local authorities and residents creates appropriate conditions for the development of local identity.

Słowa kluczowe


local government; local community; cultural security; local identity; Lodz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boryczka, E. (2008). Tożsamość Łodzi, czyli o prawdzie tego miasta. W: Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy (s. 217–230). Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Czaja, J. (2008). Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Krakow: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Czaputowicz, J. (2003). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne. W: S. Dębski, B. Gorka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa (s. 13–32). Warszawa: PISM.

Daniluk, P. (2017). Strategia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(5), cz. 1, 119–133.

Fehler, W. (2009). Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W: W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym (s. 19–30). Warszawa: Arte.

Glińska, E. (2006). Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta. W: M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zrożnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Gminna Ewidencja Zabytkow. (2019). Pobrane z: www.bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/006.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż 16 listopada 1972; Dz.U. 1976, Nr 32, poz. 190.

Koter, M., Kulesza, M. (2005). Ślady wielonarodowej i wielowyznaniowej Łodzi we wspołczesnym krajobrazie kulturowym miasta. W: M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na wspołczesne oblicze miasta. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Łodź w liczbach. (2019). Pobrane z: www.polskawliczbach.pl/Lodz#dane-demograficzne.

Michałowska, G. (1997). Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesow społecznych. W: D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Fundacja Studiow Międzynarodowych.

Ogrodnik, K. (2013). Ochrona dziedzictwa kulturowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Architecturae et Artibus, 2, 13–24.

Park kulturowy ulicy Piotrkowskiej. (2019). Pobrane z: www.archiwum.uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki_/park_kulturowy_ulicy_piotrkowskiej/.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łodź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, Dz.U. 2015, poz. 315.

Smolarkiewicz, E. (2014). Tożsamość miasta na tle zmian przestrzeni miejskiej. W: K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macura, Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji (s. 189–199). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014).

Sulejow. (2019). Pobrane z: www.sulejow.pl/asp/pliki/pobierz/GEOZ-Sulejow.pdf.

Szafrańska, E. (2011). Niechciane dziedzictwo, czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno-przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica, 36, 141–155.

Świniarski, J. (2009). Bezpieczeństwo lokalne w ujęciu aksjologicznym. W: W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym (s. 72–91). Warszawa: Arte.

Uchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.

Uchwała nr XCVI/2002/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014–2017”.

Uchwała nr XXI/483/1 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

Uchwała nr XXIV/572/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016–2020.

Uchwała nr XXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Urban, A. (2012). Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Warszawa: AON.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7.1., Dz.U. dz. 2016, poz. 446 z poźn. zm.

Wańkowicz, W. (2010). Lokalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji. W: Z. Ziobrowski (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce (s. 126–152). Krakow: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Zarządzenie nr 5153/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasob Miasta Łodzi.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism