The Role of a Personality in Historical and Political Process

Basil Kozma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.032

Abstrakt


The article presents the analysis of such concepts as “historical regularity”, “chance” and “great personality”. It is stressed that while studying epistemological problems of historical science we must focus on the system categories being used in general methodology of science, first of all on the category “scientific theory”. The role and place of personality in historical and political process is reviewed. It is noted that in order to solve the urgent problems of social development, there is a need for leaders who, through their own energy, will, mind and abilities, can implement quality changes.


Słowa kluczowe


history; historical science; laws of history; chance; personality; role of personality

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bacon, F. (1977). Sochineniya v dvuh tomah. Vol.1. Moskva: Mysl’.

Davis, N. (2008). Yevropa: Istoriya. Kіїv: Vydavnytstvo Solomiyi Padlychko Osnovy.

Dumas, A. (2004). Isabella Bavarskaya: Roman. Moskva: Izdatelstvo ACT.

Goethe, J.W. (1978). Sobraniye sochineniy v 10-ti tomah. Vol. 7. Moskva: Izdatelstvo Hudozh.literanura.

Gorbatenko, V.P. (2006). Politychne prognozuvannya: Teoriya, methodologiya, praktyka. Kіїv: Genesa.

Herder, J.G. (1977). Idei k filosofiyi istoriyi chelovechestva. Moskva: Izdatelstvo Nauka.

Le Bon, G. (2010). Psihologiya narodov i mass. Chelyabinsk: Sotsium.

Montesquieu de, Ch.L. (1955). Izbrannyey proizvedeniye. Moskva: Gosudarstvennoye izdatelstvo politicheskoy literatury.

Nepos Cornelius. (1992). O znamenityh inozemnyh polkovodtsah. Iz knigi o rimskih istorikah. Moskva: Izdatelstvo MGU.

Spengler, O. (2000). Zakat Yevropy. Mіnsk: Harvest, Moskva: Izdatelstvo ACT.

Utchenko, S.L. (1986). Cicero i yego vremya. Moskva: Mysl’.

Voltaire. (1989). Filosofskiye sochineniya. Moskva: Izdatelstvo Nauka.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism