Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego

Janusz Gierszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.002

Abstrakt


Problems related to social security can be seen in various aspects as a particular type of security. In the literature in the field of political science, economics, sociology or science of safety there are different concepts characterizing this category. The issue of social security is a complex and ambiguous-reproductive, because this phenomenon is dynamic and dependent on many factors. The work is an attempt to answer the question of what are the theoretical foundations of social security on the basis of the teachings of the safety and whether it can enter other, closely related to national security category, concepts, eg. social security of the nation. The reference point for discussion is the system of national security. The author proposed a definition of social security of the nation and pointed out the main elements characterizing this concept. The rationale for the choice of topic is also a need to shape the real way to solve scientific problems of modern science on the basis of safety, including those related to operationalization of concepts and circumscribe an area of knowledge (or unawareness), which should focus on the search for representatives of this new scientific discipline.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo; teoria bezpieczeństwa; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat, T., Gierszewski, J. (2013). Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku. Toruń: Akapit.

Brzeziński, M. (2009). Rodzaje bezpieczeństwa. W: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Buzan, B., Waever, O., de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers

Cieślarczyk, M., Kuriata, R. (2005). Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.

Czaputowicz, J. (2003). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne. W: S. Dębski, B. Górka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. Warszawa: PISM.

Dębski, S., Górka-Winter, B. (red.). (2003). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. Warszawa: PISM.

Floyd, R. (2007). Human Security and the Copenhagen School’s Securitization Approach: Conceptualizing Human Security as a Securitizing Move. Human Security Journal, vol. 5, Winter.

Gierszewski, J. (2011). Społeczne zagrożenia (social security) bezpieczeństwa państwa. W: L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot ba-dań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, T. 2. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

Gierszewski, J. (2012). Model bezpieczeństwa społecznego na tle teorii konfliktu. W: J. Teska (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona infrastruktury krytycznej, T. II. Gdynia: Wydawnictwo J.P.

Gierszewski, J. (2013a). Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego. Warszawa: Difin.

Gierszewski, J. (2013b). Wykluczenie społeczne a bezpieczeństwo państwa. W: M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Gierszewski, J. (2013c). Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.

Gierszewski, J. (2015). Bezpieczeństwo socjalne, społeczne a bezpieczeństwo społeczne państwa w ujęciu systemowym i sekurytyzacji. W: M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek (red.), Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Gierszewski, J., Piwowarski, J. (2016). Theoretical Basics of Societal Security. Security Dimensions International & National Studies, NO. 18.

Hofreiter, L. (2012). Wstęp do studiów bezpieczeństwa. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

Human Development Report. (1994). United Nations Development Programme (UNDP) Oxford University Press: New York‒Oxford.

Karp, J. (2009). Bezpieczeństwo państwa. W: W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny. Warszawa.

Kitler, W. (2010). Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy, nr 1(61).

Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: AON.

Kowalczyk, B. (red.). (2001). Leksykon polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kukułka, J. (1978). Problemy teorii stosunków międzynarodowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kukułka, J. (1982). Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów. Sprawy Międzynarodowe, z. 7.

Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Difin.

Misiuk, A. (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Misiuk, A. (2013). Rzecz o bezpieczeństwie – geneza, istota i rozwój. e-Politikon, nr 6.

Orzeczenie TK z 19 listopada 1996 r., K 7/95, OTK 1996.

Pokruszyński, W., Straszewski, K., Terlikowski, T. (1996). System bezpieczeństwa publicznego Polski. Warszawa: AON.

Skrabacz, A. (2012). Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Skrabacz, A., Sulowski, S. (2012). Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie – uwarunkowania – wyzwania. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Skrzydło, W., Grabowska, S., Grabowski R. (red.). (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny. Warszawa: Wolters Kluwer.

Social Security and the Rule of Law. General Survey Concerning Social Security Instruments in Light of the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. Report of the Committee of Experts on Application of Conventions and Recommendations. (2011). Pobrane z: http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_152909/lang--en/index.htm.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. (2007). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. (2014). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 888, 1086).

Weaver, O., Buzan, B., Kelstrup, M., Lemaitre, P. (1993). Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. London: Palgrave Macmillan.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism