Political Dialogue between the European Parliament and the Verkhovna Rada of Ukraine (Institutional Capacity, Inter-Parliamentary Communication, New Format of Intercommunication)

Halyna Vahniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2017.013

Abstrakt


The article deals with the research of cooperation and political dialogue between the European Parliament and the Verkhovna Rada of Ukraine. Parliamentary dialogue holds one of the key places in the system of foreign policy. The paper determines that cooperation with the European Parliament will contribute to enhancement of the institutional capacity of the Verkhovna Rada, quality of the legislative process and legislation, of Ukrainian parliamentarism, extension of communication, and facilitate interaction with the public. Regarding the latest news, it appears that cooperation with the legislative body of the European Union has strengthened and moved to a new format of intercommunication.

Słowa kluczowe


European Parliament; European Union; Verkhovna Rada; parliamentary dialogue; Parliamentary Committee of the Association; memorandum; resolution

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dopovidj ta dorozhnja karta shhodo vnutrishnjoji reformy ta pidvyshhennja instytucijnoji spromozhnosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. (2016). Derived from: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf.

Jaroshevych, M. (2016). Ukrajinsjkyj tyzhdenj v Jevroparlamenti: integhracijnyj postup chyshyrokyj zhestj evropejciv. www.business.ua. Derived from: http://www.business.ua/opinions/ukra_nskiy_tizhden_v_vroparlament_ntegrats_yniy_postup_chi_shirokiy_zhest_vropeyts_v-282048/.

Khronologhija dvostoronnikh vidnosyn. Derived from: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_uk.htm.

Komitet asociaciji. Derived from: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/dialogue/committee.

Lavrova, I. (2014). Stanovlennia vidnosyn mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom: vid istorychnykh umov do sohodennia. Eminak: naukovyi shchokvartalnyk, 1–2, 46–52.

Memorandum pro vzajemorozuminnja mizh Verkhovnoju Radoju Ukrajiny ta Jevropejsjkym Parlamentom pro spiljni ramky parlamentsjkoji pidtrymky ta pidvyshhennja instytucijnoji spromozhnosti. (2015). Derived from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0002001-15.

Mizhparlamentsjkyj dialogh Ukrajina-Jevropejsjkyj Sojuz. Derived from: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/inter-parliamentary-dialogue.

Parlamentsjkyj dialogh. Derived from: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/parliamentary.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoienerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. (2014). Derived from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Ukrajinsjka chastyna Parlamentsjkogho komitetu asociaciji. [The Ukrainian Part of the Parliamentary Association Committee]. Derived from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/organizations.perm_delegation?delegation=76.

Verkhovna Rada i Jevroparlament pidpysaly Memorandum pro vzajemorozuminnja. (2015). Derived from: http://ipress.ua/news/rada_i_yevroparlament_pidpysaly_memorandum_pro_vzaiemorozuminnya_130305.html.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism