The Soviet Cinema of 1920s: Problems, Tendency And Tasks

Mariana Motrunych

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2015.027

Abstrakt


The article shows how the Bolsheviks organized the cinematographic process in 1920s and what problems they faced. It interprets the meaning of the “national cinema” with a view to understand how it impacted feature films. It examined, as an example, the Jewish cinema experience. The canon of plot schemes and schemes of heroes is analyzed based on the cinema press and feature films.

Słowa kluczowe


the Bolsheviks; propaganda tool; the Soviet cinema; a cinema press; a “national” film; the Jewish cinema; shtetl, traditional images; new images

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


–1917–1925, Kino Zhurnal A. R. C. 1925, no. 11–12, p. 1.

Against the will of the fathers, E. Ivanov-Barkov, Proletkino 1927, 44 min.

Benya Krik, dir. V. Vilner, VUFKU (Odessa), 1926, 105 min.

D. Baturov, Partia i Lenin, Кyiv 1930, p. 30–31.

D. Mallory, Krik “Beni Krika”, Sovetskiy ekran 1927, no. 7, p. 7.

Five brides, dir. A. Solovyov, VUFKU (Odessa) 1929, 57:12 min.

H. Hersonsky, Objektyvom k zyzny narodom, Kino Zhurnal. A.R.C. 1925, no. 6–7, p. 28.

Hirsh Lekert, G. Roshal, Belhoskyno 1927, 66 min.

Jewish Luck, dir. A. Granovsky, Hoskyno, 1925, 100 min.

Kino Zhurnal A. R. C 1924, no.1, p. 36.

Kino. Dvuhnedelnyk kinodeatelej 1922, no. 2, p. 33.

Kino. Dvuhnedelnyk kynodeyateley 1922, no. 1, p.1.

L. A. Lyberman, ZavHoskyno. Kino. Dvuhnedelnyk kynodeyateley 1922, no. 3–6, p.19.

M. Bush, Nayvazlyvіshe z Mystetstv, Kyiv 1929, pp. 30–31.

M. I. Zhabskyy, Vesternyzatsyya kynematohrafa: opyt i uroky, Sotsiologicheskie Yssled, 1996, no. 2, p.27.

M. Kapchynsky, Haj nas krytykujyt, Kino Thyzden 1927, no. 4, p. 1.

N. A. Lebedev, Ocherk istorii kino SSSR: Nemoe kino (1918–1934), Moscow 1965, p. 15.

Natsionalnoe kino, Kino i Zhyzn 1924, no. 17, p. 5.

Natsionalnoe kino, Kino i Zhyzn 1929, no. 3, p. 1-2.

Novosti ekrana, Kino. Leninhradskoe prilozenie 1925, no. 17, p. 1.

S. Breytman, “Yevreyskoe schastie” rosiyskoho kino, http://icarp.ru/konferens/konf_2011/konf_idish_2011/Breitman.pdf, (accessed 24.05.2015).

S. Plaggenborg, Revolution and Culture. Cultural Guidelines in the Period between the October Revolution and the Stalinist age, Saint Petersburg 2000, p. 216.

T. Derevjanko, J. Morozov, Jevrejskie kinematografisty v Ukraine v 1910–1945, Kyiv 2004, p. 154.

V. Vilner, Vtoroe rozhdenie Beni Kryk, Sovetskiy ekran 1927. no. 2, p. 4.

Vlast' i chudožestvennaja intelligencija: dokumenty CK RKP(b) – VKP(b), VČK – OGPU – NKVD o kul'turnoj politike: 1917–1953 gg, ed. A. N. Yakovleva, Moskva 1999, p. 43-44.

Yan-ya. Glaza kotorye vide li, Kino i Zhyzn 1929, no. 2, p. 4.

Zadachi kino v oblasti etnographii, Kino Nedelya, 1924, no. 16, p. 4.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism