Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej głównych nurtów polskiej prawicy obecnych w Akcji Wyborczej Solidarność

Arkadiusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2013.002

Abstrakt


International Security of Poland in political thought of main streams of Polish right in the 1990s.

The aim of this article is to present and analyse the concepts of international security by Polish right-wing parties in the 1990s. Poland right in many aspects has expressed similar views on the international relations. Universal consensus were concerning the European integration, accession to NATO, and close cooperation with the United States.


Słowa kluczowe


Akcja Wyborcza Solidarność; polska myśl polityczna; bezpieczeństwo w myśli Politycznej; Arkadiusz Lewandowski; bezpieczeństwo międzynarodowe Polski; prawica a bezpieczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 13, 146.

Bartyzel J., Prawica, [w:] Encyklopedia polityczna, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Radom 2007, s. 321–323.

Bobbio N., Prawica i lewica, Kraków 1996, s. 25.

Bojarowicz T., Partie i ugrupowania prawicowe w III RP, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011, s. 155.

Bojarski W., Szansa i zagrożenie, Ład. Katolicki Tygodnik Społeczny 1991, nr 2, ss. 1, 4.

Borowik B., Myśl konserwatywna, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 78.

Borowik B., Ustrój państwa w polskiej publicystyce konserwatywnej lat dziewięćdziesiątych

Czarnecki, R. Europa Ojczyzn. Rozmowa z Ryszardem Czarneckim, sekretarzem Akcji Wyborczej Solidarność ds. międzynarodowych, Tygodnik AWS 1997, nr 32, s. 16.

Deklaracja programowa Partii Chrześcijańskich Demokratów, [w:] Wybory 1993 Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 30, 68-69.

Gołaś M., Współczesne partie chadeckie w Polsce, [w:] Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, Lublin 1999, s. 261.

Górka S., Po pierwsze nie szkodzić. Szanse polskie polityki wobec Białorusi, Kwartalnik Konserwatywny 2000, nr 6, s. 66.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004, s. 163 i nast.

Hall A., Cywilizowana prawica, Ład Katolicki Tygodnik Społeczny 1992, nr 45, s. 1,4, 8.

Hall A., Historia francuskiej prawicy, Kraków 2009, s. 10.

Jurek M., Na czym zbudujemy Rzeczpospolitą?, „Sprawa Polska” 1990, nr 1, s. 3.

Kaczyński J., Wyrwać się. Z Jarosławem Kaczyńskim (Porozumienie Centrum) rozmawia Marcin Masny, Ład. Katolicki Tygodnik Społeczny 1993, nr 33, s. 3.

Komorowski B., Wschodnie wyzwania, Myśl Konserwatywna 1997, nr 1, s. 121–124

Kowal P., O Polsce Wielkiej, Kwartalnik Konserwatywny 1999, nr 5, s. 135-136, 139–142.

Kowal P., Ukraina przed wyborem, po wyborach, Kwartalnik Konserwatywny 2000, nr 6, s. 50–52, 58–60.

Kucharczyk G., Polska myśl polityczna po 1939 roku, Dębogóra 2009, s. 193.

Lewandowski A., Wizja polskiej polityki zagranicznej wedle ugrupowań neokonserwatywnych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 1, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011, s. 177–182.

Matyja R., Jak nazwać polską prawicę, Nowe Państwo 1996, nr 48, s. 5.

Matyja R., Prawica w Polsce: przypadek czy projekt, Rzeczy Wspólne 2010, nr 2, s. 145–146.

Mieczkowski A., Wizja państwa w myśli politycznej Porozumienia Centrum (1990–1997), [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 159.

Między Rosją a NATO – rozmowa z Jerzym Markiem Nowakowskim, Przegląd Konserwatywny 1996, nr 5–8, s. 20–21.

Partia Chrześcijańskich Demokratów. Program wyborczy [w:] Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 281-182.

Pastuszewski K., Większy i mniejszy dramat Białorusi, Przegląd Konserwatywny 1997, nr styczeń–marzec, s. 14.

Paszkiewicz P.A., Koncepcje powrotu do Europy we współczesnej polskiej myśli politycznej, [w:] Współczesna polska myśl polityczna, red. B. Pasierb, K. Paszkiewicz, Wrocław 1996, s. 25-26.

Pawłowski K., Polityka nie wystarczy. Z Krzysztofem Pawłowskim, przewodniczącym Zarządu Głównego Partii Chrześcijańskich Demokratów rozmawia Jan M. Ruman, Ład. Katolicki Tygodnik Społeczny 1991, nr 9, s. 5.

Pawłowski K., Wspólnota europejska czy Blok Międzymorza a może Imperium Jagiellońskie?, Ład. Katolicki Tygodnik Społeczny 1992, nr 23, s. 4.

Piłka M., Zbudować silną Polskę. Rozmowa z prezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego Marianem Piłką, Tygodnik AWS 1997, nr 35, s. 18–19.

Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne. Zasady Programowe, [w:] Programy Partii i ugrupowań parlamentarnych 1989–1991, t. 2, red. I. Słodkowska, Warszawa 1995, s. 67.

Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polski, Program wyborczy, [w:] Wybory 1993. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 30.

Program wyborczy Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego (1993), [w:] Wybory 1993. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 46.

Program Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (1990), [w:] Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989–1991, cz. 1, red. I. Słodkowska, Warszawa 1995, s. 47, 189.

Ruch Dla Rzeczypospolitej. Program społeczno-gospodarczy, [w:] Wybory 1993. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001, s. 393, 400-401, 417, 420.

Scruton R. Słownik myśli politycznej, Poznań 2002, przeł. T. Bieroń, s. 301–302, za: A. Hall, Historia francuskiej prawicy, Kraków 2009, s. 14–15.

Soloch P., Polska i NATO, Kwartalnik Konserwatywny 1997, nr 2. s 26–29.

Stronnictwo Konserwatywne Ludowe. Program, Warszawa 1997, s. 17–18.

Strzeszewski C., Polska – Europa Środkowa – Europa, Ład. Katolicki Tygodnik Społeczny 1991, nr 7, s. 4.

Szawiel T., Zróżnicowanie lewicowo-prawicowe i jego korelaty, [w:] Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999, s. 119–122.

Tomczak Ł., Lewica i prawica w polskim systemie partyjnym 1989–2009, [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989–2009: próba bilansu, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2009, s. 107, 114-115.

Wojtasik W., Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Sosnowiec 2011, s. 31–35, 38-39.

Wojtaszczyk K.A., Prawica i lewica na polskiej scenie politycznej, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 92.

XX w., [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. II, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 78–79.

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Deklaracja Ideowa i Programowa, [w:] Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989–1991, cz. 2, red. I. Słodkowska, Warszawa 1995, s. 96, 98-99.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism