Korporacje ponadnarodowe na globalnej szachownicy

Gracjan Cimek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.016

Abstrakt


Contemporary globalization reveals the crucial influence of the economy on international relations and domestic politics of states. The proof is carried on the struggle for markets, financial resources and transfer of technology, standards of international law, the conditions for investment and natural resources. Developed paradigm of geoeconomy emphasizes the essential role of the economy in geopolitics. In this framework, an important issue becomes the subject of the transnational corporations, both because of their association with the formation of powers, but also the tendency to submit the state to their purposes and needs.

Słowa kluczowe


korporacje międzynarodowe; geopolityka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakal J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Warszawa 2006, s. 14–15, 19, 22-23, 25, 104.

Chancellor E., Historia spekulacji finansowych, przeł. L. Stawowy, Warszawa 2001, s. 88–134.

Cimek G., Znaczenie BRIC w polityce współczesnej Rosji [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i dla świata. Kontekst międzynarodowy, red. J. Diec, Kraków 2011, s. 135–152.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, s. 40.

DCD Global strategic trends programme, 2007–2036, third ediction, 2006, s. 80, Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), a Directorate General within the UK’s Ministry of Defence (MOD). It is a source document for the development of UK Defence Policy, http://www.cfr.org/defense-strategy/dcdc-global-strategic-trends-programme-2007-

Dumała A., Uczestnicy transnarodowi — podmioty niezależne czy kontrolowane przez państwa? [w:] Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, I. Popiuk-Rysińska, Warszawa 1995, s. 198.

Dunnig J. H., Multinational Enterprisers and the Global Economy, Wokingham 1993, s. 98.

Fortune, Global 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/ [odczyt z dn. 10.08.2010].

Fukuyama F., Przyszłość historii. Czy liberalna demokracja przetrwa schyłek klasy średniej?, Przegląd Polityczny 2012, nr 111, s. 40–48.

Geoekonomia, red. E. Haliżak, Warszawa 2012.

George S., Czyj kryzys, czyja odpowiedź, Warszawa 2011, s. 83–84.

Grela M., Świeboda P., UE i Stany Zjednoczone: poszukiwanie modus operandi w zmieniającym się świecie, [w:] Dokąd zmierza świat?, red. A. D. Rotfeld, Warszawa 2008, s. 293, 302–303.

Gwiazda A., Czy korporacje ponadnarodowe zagrażają państwom narodowym?, Gdańskie Studia Międzynarodowe 2003, vol. 2 (nr 2), s. 115–117.

Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000, s. 70.

Hardt M., A. Negri, Imperium, Warszawa 2005, s. 208–213.

Harris R.L., The Effects of Globalization and Neoliberalism in Latin America at the Beginning of the Millennium [w:] Critical Perspectives on Globalization and Neoliberalism in the Developing Countries, red. R. L. Harrs. M. J. Seid, Leiden–Boston–Koln 2000, s. 143.

http://polish. ruvr.ru/2012_05_31/76564877/ [odczyt z dn. 31.05.2012].

Jak ocalić demokrację? Na lewo od ściany, wywiad J. Żakowskiego z N. Chomskim, Polityka 2004, nr 27 dodatek: Niezbędnik inteligenta, s. 3–7.

Jarczewska-Romaniuk A., Relacje polityki i ekonomii w procesie globalizacji [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Bydgoszcz 2003, s. 39, 45, 50.

Korten D.C., Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002, s. 50–55.

Korten D.C., Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002, s. 57.

Kozłowski S.G., Ameryka współczesna. Pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Lublin 2008, s. 79-92.

Kuźniar R., Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Bydgoszcz 2003, s. 183.

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006, s. 85.

Liberska B., Globalizacja a korporacje transnarodowe [in:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa 2002, s. 58–62.

Lukomski J., Praktyka niedozwolonych działań korporacji w RPA cz. 3, http://cmob.org.pl/2009/05/26/praktyka-niedozwolonych-dzialan-korporacji-w-rpa-cz-3/#_ftn1 [odczyt z dn. 20.02.2011]

Marzęda K.. Proces globalizacji korporacyjnej, Bydgoszcz 2007, s. 195–196.

Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2007, s. 142.

Miklaszewski S., Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa 2006, s. 17–18.

Morawski W., Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Warszawa 2010,

Nace T., Gangi Ameryki. Współczesne korporacje a demokracja, Warszawa 2004, s. 37.

p13101 [odczyt z dn. 10.09.2011]

Piórko K., „Władza” korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2008, s. 6, 30, 101-103, 105-106.

Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010, s. 98–105.

Robbins R.H., Globalne problemy a kultura kapitalizmu, Warszawa 2006, s. 12, 255, 257.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom drugi, Warszawa 1954, s. 473–475.

Staniszkis J., Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 16–21.

Stapford J., Multinational Corporations, Foreign Policy 1998/1999, Winter, s. 13–14.

Stone C., Where the Law Ends: The social Control of Corporate Behaviour, New York 1975, s. 15.

Świat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA, Kraków 2009, s. 64 –69.

The end of Corporate Welfare as we Know It, Business Week 10.02.1997, s. 36–37.

Uesseler R., Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa 2008, s. 180–199.

UNCTAD, World Investment Report 2008, Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, s. 240, http://unctad.org/en/docs/wir2008_en.pdf [odczyt z dn.01.2010].

United Nations Conference of Trade and Development, Scope and definition, UNCTAD Series on issues in international investment agreements, United Nations New York and Geneva 1999, s.45, http://unctad.org/en/docs/psiteiitd11v2.en.pdf [odczyt z dn. 15.02.2010].

Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2007, s. 75, 93, 99, 123.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism