Realia prowadzenia polityki zagranicznej państw w pierwszej dekadzie XXI wieku

Lucyna Czechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.005

Abstrakt


There is no doubt that after the end of the Cold War the structure of the Interna­tional System had to reformulate. 20 years after the fali of the SovietUnion, itis worth asking the question: Are the Contemporary International Relation turning into the unipolar or multipolar system? And what impact on present-day states’ capabilities to conduct foreign policy the globalization has and will be having? To capture the essence of the contemporary International environment the text is devoted to the historical evolution of International Relations which highlights the characteristics of the current period.

The article reveals that, as a result of unsettled structure of the Contemporary International System and increasing influence of the globalization, present-day governments tend to look for different reference systems, depending on the objective to be achieved. In order to maximize security and developmentopportunities and minimize the level of dependence states are creating flexible networks of key partners. It seems that, atthe threshold of the 21th century a successful foreign policy making is seen as the ability to balance between efficient management and independent management.


Słowa kluczowe


stosunki międzynarodowe; polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anioł W., Paradoksalna natura globalizacji, [w:] Polski Przegląd Dyplomatyczny 2002, nr 4, t. 2, s. 92-93.

Bańkowicz R., Dyplomaci przed generałami, rozmowa z prof. dr hab. Adamem Danielem Rotfeldem, Sekretarzem Stanu w MSZ, s. 1, www.msz.gov.pl/files/file_library/29/ ambasador_11360.doc [odczyt z dn. 14.06.2010], s.2.

Boniface P., Atlas wojen XX wieku. Konflikty współczesne i w przyszłości, Warszawa 2001, s. 8, 12-52.

Buli H., The anarchical society: A study of Order in World Politics, New York 1977, s. 238.

Cieślarczyk M., Współczesne wyzwania globalne a bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie: materiały z między-narodowej konferencji naukowej, Warszawa 24 czerwiec 2000 roku, red. J. Tymanowski, Toruń 2001, s. 11, 29, 31.

Cox M., Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. S. Smith, J. Baylis, Kraków 2008, s. 168-169.

Dunne T., Liberalizm, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. S. Smith, J. Baylis, Kraków 2008, s. 246.

Gartner H., Smallstates and alliances, Wiedeń 2000, s. 15, 19.

Grevi G., The interpolar world: a new scenario, EU ISS, Occasional Paper - n°79, June 2009, s. 31, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op79.pdf [odczyt z dn. 29.11.2010],

Henderson C., InternationalRelations. Conflict and Cooperation at the turn of the 21st Century, Boston 1998, s. 52, 54.

Hypś M., Państwo jako podmiot współczesnych stosunków międzynarodowych, http://www.konflikty.pl/a,19433,Czasy_najnowsze,Panstwo_jako_podmiot_wspolczesnych_ stosunkow_miedzynarodowych.html [odczyt z dn.14.06.2010],

Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006, s. 11, 14.

Kobrin S., Back to the Future: Neomedievalism and postmodern digital world economy, 1999, http://www.linkpdf.com/ebook-viewer.php?url=http://wwwmanagement.wharton.upenn.edu/ko-brin/research/hartrev2.pdf [odczyt z dn. 21.01.2011].

Konflikty współczesnego świata, Warszawa 2008, s. 8, 23.

Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006, s. 22.

Krzysztofek K., Pogranicza i multikulturalizm w poszerzonej Unii Europejskiej, [w:] Studia Europejskie 2003, nr 1, s. 94.

Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie. Informator, Warszawa 2005, s. 11-12.

Kuźniar R., Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia — Koncepcje — Instytucje, red. R. Kuźniar, Z. Lachowski, Warszawa 2003, s. 210.

Łastawski K., Pojęcie i główne wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, [w:] Współczesne bezpieczeństwo, red. W. Fehler, Toruń 2005, s. 13, 20-24.

Łoś-Nowak T., Pokój i bezpieczeństwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997, s. 138.

Łoś-Nowak T., Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, Poznań 1999, s. 50.

Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007, s. 50, 82, 89, 117.

Mazur S., Szot W., Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku, [w:] Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, red. E. Trela-Mazur, Opole 2009, s. 39.

Mcgrew A., Globalizacja i polityka globalna, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. S. Smith, J. Baylis, Kraków 2008, s. 35.

Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 22.

Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń 2005, s. 14-15.

Pietraś M., Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 25-28, 40-41.

Pietraś Z., Doktryna George'a W. Busha a struktura globalnego systemu międzynarodowego, Sprawy Międzynarodowe 2004, nr 3, s. 25, 8-9.

Polska polityka zagraniczna. Spotkanie SEA z ministrem spraw zagranicznych, Adamem Danielem Rotfeldem, 08.03.2005, http://sea.org.pl/?q=pl/node/744 [odczyt zdn.14.06.2010].

Rengger N.J., Campbell J., Treaties and alliance of the world, London 1995, s. 3.

Sampanis M., Preserving power through coalitions. Comparing the Grand Strategy of Great Britain and UnitesStates, Westport 2003, s. 3-4.

Simon J., An Overview of Security Issues, [w:] European Security Policy after the Revolutions of 1989, red. J. Simon, Washington 1991, s. 2.

Stadtmuller E., Międzynarodowy ład polityczny, [w:] Problemy polityczne współczesnego świata, red. Z. Cesarz, E. Stadtmuller, Wrocław 2002, s. 35-43, 51.

Stefanowicz J., Anatomia polityki międzynarodowe, Toruń 2001, s. 198.

Stefanowicz J., Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 1996, s. 9, 12-13, 35-40.

Szymborski W., Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Bydgoszcz 2008, s. 271.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism