Antysemityzm czy antyjudaizm na łamach miesięcznika "Pro Christo" (1924-1939)

Arkadiusz Meller

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2009.001

Abstrakt


Anti-Semitism or antijuadism in monthly magazine ,,Pro Christo" in 1924-1939?

Reflections over Jewish community in Poland were visible in Polish political thought of the the first half of the 20th century. "Pro Christo” monthly, was one of the most important anti-Semitic magazines in interwar Poland, connected with Nation-al-Radical Movement "Falanga” and its leader Bolesław Piasecki, most significant editor-in-chief was romancatholic priest Jerzy Pawski.

"Pro Christo” was publishing articles criticizing Jews, editors were referring to "Protokoły Mędrców Syjonu”, repeating the stereotypical views on Jews, like their role in partitions of Poland, creating freemasonry and communism. The paper was trying to warn Polish nation against communist danger, connected with Jews, emphasizing that Jews should leave Poland. According to authors that emigration should be compulsory.


Słowa kluczowe


myśl polityczna; II RP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anarchiści, Pro Christo, 1937, nr 8-9, s. 29-30.

Bocheński J.M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, b.m.w., 1987, s. 16-18.

Charszewski I., Krwawa legenda czy krwawy zabobon żydowski?, Pro Christo, 1935, nr 1, s. 38-48.

Chodakiewicz, M.J., Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie-zagłada-komunizm, Warszawa 2005, s. 445-446.

Dyczewski L., Działalność wydawnicza Kościoła Katolickiego w Polsce międzywojennej, Homo Dei, 1972, nr 4, s. 289-294.

Frycz K.S., Cywilizacja łacińska, Pro Christo, 1937, nr 6-7, s. 7-17.

Górski T., Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005.

Grott B., Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do 1939 roku, Kraków 1987, s. 56.

Historia Kościoła w Polsce, t. II, cz. II, op. cit., s. 53.

Jastrzębiec J., Rozpraszamy legendy, Pro Christo, 1937, nr 3, s. 17, 22-23.

Kąkolewsk K.i, Umarły cmentarz. Wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku, Warszawa 1996..

Kumor B., Obertyński Z., Historia Kościoła w Polsce, t. II, cz. II, Poznań-Warszawa 1979, s. 64-66.

Kwasieborski W., O ideę w wychowaniu polskim, Pro Christo, 1937, nr 5, s. 1-7.

Lechicki Cz., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, nr 2, t. XXIII, s. 46-69.

Łętocha R., „Totalizm katolicki" jako koncepcja ustroju dla Polski, [w:] pod red. B. Grota, Religia chrześcijańska a idee polityczne, Kraków 1998, s. 60-75.

M. Reutt, Za kulisami oficjalnej historiis. 17, s. 17.

Majchrzak K., Protokoły Mędrców Syjonu - anatomia fałszerstwa, Nigdy Więcej, 2008, nr 16, s. 23.

Meducka M., Z problemów książki i prasy katolickiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] pod red. R. Rezy, M. Meduckiej, Społeczno-kulturalna działalności Kościoła Katolickiego w Polsce XIX i XX wieku, Kielce 1994, s. 161-169

Mieliński R., Czyja wina?, Pro Christo, 1936, nr 7, s. 4.

Modras R., Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, tł. W. Turopolski, Kraków 2004, s. 111, 159,161, 200, 212, 273.

Morawski K.M., Stolica uczonych w Kabale, Pro Christo, 1937, nr 6-7, s. 1-6.

My młodzi katolicy chcemy, Pro Christo, 1927, nr 3, s. IV.

Mysłek W., Kościół Katolicki w Polsce w latach 1918-1939 (zarys historyczny), Warszawa 1966, s. 189-225.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, s. 292-296.

Pakuła A., Marianie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t.11, s. 1354-1355.

Pałka D., Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej, Kraków 2006, s. 142, 147.

Piasecki B., Wytyczne Narodowo-Radykalnej myśli gospodarczej, Warszawa 1937, s. 8.

Pipes D., Potęga spisku, Warszawa 1998.

Tazbir J., Spiskowa teoria dziejów, [w:] D. Pipes, Pożegnanie z XX wiekiem, Warszawa 1999, s. 157-170.

Pirożyński M., Zakony męskie w Polsce, Lublin 1937, s. 195-196.

Pokłosie wiecu, Pro Christo, nr 11, s. 1.

Przemówienie Adolfa Reutta, redaktora, ,Falangi", Pro Christo, s. 10-12.

Przemówienie końcowe red. Olgierda Szpakowskiego (,,Ruch Młodych"), Pro Christo s. 18-19.

Przemówienie Mariana Reutta, Pro Christo, s. 2-7.

Rest., Dlaczego u żyda taniej, Pro Christo, 1936, nr 7, s. 24.

Reutt M., Czerwona armia grozi..., Pro Christo, 1936, nr 12, s. 3-7.

Reutt M., Droga do rewolucji, Pro Christo, 1936, nr 10, s. 5-12,

Reutt M., Dylemat chiński, Pro Christo, 1936, nr 6, s. 9-18.

Reutt M., Ostrożnie z demokracją!, 1937, Pro Christo nr 11-12, s. 40-46.

Reutt M., Totalizm masoński, Pro Christo, 1937, nr 6-7, s. 18-25.

Reutt M., Za kulisami oficjalnej historji, Pro Christo, 1937, nr 1-2, s. 10.

Rzętkowska M., Konsekwentne rozwiązanie sprawy żydowskiej, Ruch Młodych, 1936, nr 12, s. 23.

Szafjański F.J., Zamach na duszę polską i środki jej zaradcze, Pro Christo, 1927, nr 5, s. 376- 3387.

Sznarbachowski W., Naczelne problemy współczesnego ustroju, Pro Christo, 1937, nr 11-12, s. 15-32.

Śliwa M., Obcy czy swoi. Z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997, s. 124-132.

Tazbir J., Protokoły Mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat?, Warszawa 2004, s.9-95, 99.

Totoraitis J., Zgromadzenie Księży Marianów od założenia do odnowienia, Puszcza Mariańska 2004.

Trzeciak S., Program światowej polityki żydowskiej (konspiracje i dekonspiracje), Wyd. 2, Warszawa 1936.

Trzeciak S., Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Warszawa 1939,

Tymoszuk Z., Antysemityzm, [w:] pod red. M. Chmaja, W. Sokoła, Leksykon politologiczny. Polityka - ustrój - idee, Lublin 1999, s. 31.

Weryho M., Tajemny wróg Kościoła (rzecz o masonerji), Pro Christo, 1930, nr 6, s. 365.

Wiśniewski M., Protokoły posiedzeń Mędrców Sjonu. Wnioski dla własnego użytku, Pro Christo, 1934, nr 10, s. 780-787.

wywiad z prof. M. Głowińskim, Tutaj działa sam język, Nigdy Więcej, 2008, nr 1, s. 16.

Zagajenie Wojciecha Wasiutyńskiego reaktora ,,Jutra", Pro Christo, s. 2.

Zajęty W., Mord rytualny u Żydów, Pro Christo, 1927, nr 3, s. 226.

Załęski I., Statystyka inwazji, Pro Christo, 1937, nr 5, s. 11-12, 15.

Zasady programu narodowo-radykalnego, Warszawa 1937, s. 8.

Zydel L., Idea spisku i teorie spiskowe, Lublin 2002.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism