Niemiecki rewolucyjny konserwatyzm na tle kryzysu społeczno-politycznego Republiki Weimarskiej

Piotr Sosiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7972

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapliński W., A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław- Warszawa-Kraków 1990, s. 648

Eksteins M., Święto wiosny. Wielka Wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996

Johnson P., Historia świata (od roku 1917), Wrocław 1989, w której autor omawia tendencje dekadenckie, które pojawiły się wskutek wojny.

Schulze H., Niemcy. Nowa historia, Kraków 1999, s. 132.

Winkler H.A., Weimar 1918-1933. Die Geschichte der er sten deutschen Demokratie, Munchen 1998, s. 11.

Rosenberg A., Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 1955.

Niekisch E., Die Legende von der Weimarer Republik, Koln 1968.

Heiber H., Die Republik von Weimar, Munchen 1982

Dederke K., Reich und Republik Deutschland 1917-1933, Stuttgart 1968.

Buchheim K., Die Weimarer Republik. Grundlagen undpolitische Entwicklung, Munchen 1960.

Eyck E., Geschichte der Weimarer Republik, Zurich— Stuttgart 1954.

Apelt W., Geschichte der Weimarer Yerfassung, Munchen 1964

Schulz G., Zwischen Demokratie und Diktatur. Yerfassungspolitik und Reichsreform in der Weimarer Republik, t. 1:1919-1930, Berlin 1963.

Moeller H., Weimar, niespełniona nadzieja, Warszawa 1997.

Tarle E., Dzieje Europy 1871—1919, Warszawa 1960, s. 6, 81.

Nitti F., Europa bez pokoju, Warszawa 1923, s. 1, 11.

Łuczak Cz., Dzieje gospodarcze Niemiec 1871—1945, Poznań 1984, s. 83-87.

Haffher S., Od Bismarcka do Hitlera, Warszawa 1998, s. 113.

Jamecki M., Dzieje ustroju w zarysie, Warszawa 1998, s. 123-124.

Nipperdey T., Rozważania o niemieckiej historii, Warszawa 1999, s. 90.

Large D.C., Hitlers Miinchen. Aufstieg und Fali der Hauptstadt der Bewegung, Munchen 2001.

Jońca K., Idee polityczne i społeczne profesora prawa Eugena Rosenstocka-Huessego, [w:] Materiały na konferencją „ Trzystulecie Uniwersytetu we Wrocławiu ” 15— 17 X2002 r., „Śląski kwartalnik historyczny Sobótka” nr 3 (2002), s. 383-392.

Hermand J., F. Trommler, Die Kultur der Weimarer Republik, Miinchen 1978, s. 19.

Aron R., Koniec wieku ideologii, Paryż 1956, s. 325.

Goebbels J., Signale der neuen Zeit. 25 ausgewdhlte Reden, Miinchen 1938, s. 131 [w:] H. Orłowski, Literatura w III Rzeszy, Poznań 1975, s. 43.

Olszewski H., Friedrich Meinecke. Z dziejów ideologii konserwatyzmu w Niemczech, [w:] H. Olszewski (red.), Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, Poznań 1982, s. 155.

Kunicki W., Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, Poznań 1999, s. 7.

Maciejewski M., Niemieckie elity a hitleryzm. O stosunku rewolucyjnych konserwatystów do nazizmu w Rzeszy demokratycznej i hitlerowskiej, Wrocław 1994, s. 7—8.

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław-Warszawa 1985, s. 91-92.

Wolff-Powęska A., Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec, Poznań 1984, s. 14.

Ryszka F., Literatura pod ciśnieniem historii, Katowice 1967, s. 97.

Szlachta B. [w:] K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, (red.), Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 2000, s. 179.

Merta T., Konserwatyzm na manowcach, „Życie” z 11 maja 2000, s. 13.

Gabiś T., Konserwatywna Rewolucja, „Fronda”, nr 8/wiosna 1997, s. 108.

Skarżyński R., Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 233.

Madąjczyk Cz., Klerk czy intelektualista zaangażowany? Świat polityki wobec twórców kultury i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 1999, s. 48.

Honsza N., Tomasz Mann: Żywot człowieka „apolitycznego", [w:] N. Honsza (red.), Literatur ais Provokation. Prowokacje literackie, Wrocław 1994, s. 23-53.

Czapliński W., A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 648.

Mann T., Betrachtungen eines Unpolitischen, (...) 1918, [w:] J. Glensk, Niemcy w opinii własnej i świata, Poznań 1994, s.179 .

Schulze H., Niemcy. Nowa historia, Kraków 1999, s. 134 .

Menningen J. [w:] Konservative Revolution in Deutschland 1918—1922. Bibliographie, Frankfurt am Main 1978.

Moeller van den Bruck A., Das dritte Reich, Hamburg 1931.

Maciejewski M., Koncepcja Trzeciej Rzeszy Arthura van den Brucka, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. VI, 1980.

Biały F., Arthur Moeller van den Bruck i tzw. konserwatywna rewolucja, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. VI, 1980.

Lauryssens S., Człowiek który wymyślił Trzecią Rzeszą, Wrocław 2000.

von Klemperer K., Konservative Bevegun- gen. Zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Wien 1958, 167-184.

Czapliński W., A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 649-650.

Jahnke H., Edgar Julius Jung. Konservativer Revolutionar zwischen Tradition undModerne, Pfaffenweiler 1998.

Glensk J., Niemcy w opinii własnej i świata, Poznań 1999, s. 168.

Jung E.J., Władztwo miernot, [w:] W. Kunicki, Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, Poznań 1999, s. 226.

Ryszka F., Carl Schmitt w nauce prawa i polityki XX wieku, [w:] R. Skarżyński (red.), Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, Warszawa 1996, s. 20.

Salmonowicz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 1998, s. 405.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism