Rewolucja na prawicy: działalność Obozu Narodowo-Radykalnego w Wilnie w latach 1934-1938

Daniel Pater

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7837

Abstrakt


The National Radical Camp (NRC) in Poland in the midwar period was exceptional phenomenon. In the whole bunch of national assosiations this one was open to new wave of ideas coming from the West, known as national-revolutionary or national-radical. In the polish national camp, national-radicals occurred due to disappointment of liberalism and democracy. From this reason came characteristic rush to revolutionary renewal, searching for new organizational, ideological, political and constitutional solutions. In the common knowledge, image of the NRC history was established by historiographical works, written on the basis of the party’s Warsaw headquarters. Rather unknown are the activities of the local NRC sections in Poland. In the meantime, the NRC sections had some impact on the shape of local social relations. This article presents radical go-ons in Vilnius. Author approaches the mechanism of organisations actions, way of functioning, attitude to-wards current events. On the example of Vilnius radical organization we can follow the stages of The National Radical Camp development and eventually it’s final collapse

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 43.

A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka. Studenci i polityka 1918-1933, Kraków 1997, s. 300.

Archiwum Akt Nowych UWW, Informacje o ruchu organizacji z dnia 5 III 1936, F. 53, z. 23, k. 1351.

Archiwum Akt Nowych, Urząd Wojewódzki Wileński (UWW), Informacje o ruchu organizacji z dnia 10 X 1935, F. 53, z. 23, k. 135.

Archiwum Akt Nowych, UWW, Informacje o ruchu organizacji z dnia 10 X 1935, F. 53, z. 23, k. 135.

Archiwum Akt Nowych, UWW, Informacje o ruchu organizacji z dnia 16 XI 1935, F. 53, z. 23, k. 1351.

Archiwum Akt Nowych, UWW, Zestawienie cyfrowe działalności żywotniejszych zrzeszeń na terenie Województwa Wileńskiego w okresie od 1 X 1936 do 31 III 1937, F. 53, z. 23, k. 1386.

Deklaracja Związku Niezależnej Młodzieży Narodowej USB w Wilnie. LCVA, 175.15.17, k. 8, 8a.

Dziennik Wileński, nr 122, 5 V 1936, s. 2.

Dziennik Wileński, nr 136, 19 V 1936, s. 2.

Dziennik Wileński, nr 152, 5 VI 1936, s. 1.

Dziennik Wileński, nr 153, 6 VI 1936, s. 1.

Dziennik Wileński, nr 154,7 VI 1936, s. 1.

Dziennik Wileński, nr 168, 25 VI 1934, s. 1.

Kurier Wileński, nr 168, 23 VI 1934, s. 9.

Dziennik Wileński, nr 22,23 1 1933, s. 4.

Dziennik Wileński, nr 46, 16 II 1935, s. 5.

Dziennik Wileński, nr 47,17 II 1935, s. 6.

E. Rudziński, Bojówki ONR na ulicach Warszawy w 1934 roku, Pokolenia, 1962, nr 4-5, s. 105-108.

H. Dembiński, Bogo-ojczyźniana kaszka i szampan ONR, Karta, 1936, nr 2, s. 1-3.

J. Majchrowski, Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczpospolitej, Kraków 1986.

J. Putrament, Pół wieku, 1.1, Warszawa 1969, s. 160.

Jan Brański (1907-1945) ur. w Karniewie, absolwent wydz. prawa USB w Wilnie.

K. Litwiejko, Narodowa Organizacja Wojskowa. Okręg Białystok 1941-1945, Białystok, b.d.w. s. 8.

Kurier Warszawski, nr 288, X 1932, s. 1-2, 5.

Kurier Wileński, nr 117,2 V 1934, s. 3.

Kurier Wileński, nr 118, 3 V 1934, s. 3.

Kurier Wileński, nr 125,10 V 1934, s. 6.

Kurier Wileński, nr 147,02 VI 1936, s. 7.

Kurier Wileński, nr 153, 5 VI 1936, s. 6.

Kurier Wileński, nr 170,25 VI 1934, s. 6.

Słowo, nr 168, 23 VI 1934, s. 6.

Lista członków Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej USB „Młodzież Narodowa” z marca 1938 r., LCVA, 175,15,56, k. 28, 28a.

M. Zaleski, Przygoda drugiej awangardy, Wrocław 2000, s. 72-74.

O. Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, s. 106-107.

Pismo prorektora St. Hillera do Zarządu Związku Niezależnej Młodzieży Narodowej z dnia 1II 1938, LCVA, 175.15.17, к. 1.

Rozłam w endecji wileńskiej, Słowo, nr 104,19IV 1934, s. 7.

S. Rudnicki, Obóz narodowo radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 238-239, 283.

S. Rudnicki, Rozbicie ruchu młodzieżowego obozu narodowego, Dzieje Najnowsze, 1977, z. 1, s. 41-42.

S. Stomma, Prądy ideowe wśród młodzieży wileńskiej, Włóczęga, 1934, nr 2-3, s. 14.

Słowo, nr 115,30 IV 1934, s. 2.

Słowo, nr 117, 2 V 1934.

Słowo, nr 153, 5 VI 1936, s. 5.

Sprawozdanie z działalności korporacji „Filomatia” w Wilnie za semestr XVIII roku ak. 1936/37, (w zbiorach autora).

Sprawozdanie z działalności Związku Niezależnej Młodzieży Narodowej za rok 1935, LCVA, 175.15.17, k.7, 7a, 9,9a.

Sprawozdanie z działalności Związku Niezależnej Młodzieży Narodowej za rok 1936, LCVA, 175.15.17, k. 2, 2a, 3.

Sprawozdanie z ruchu społeczno-narodowościowego za miesiąc czerwiec 1934, Starosta Grodzki Wileński (SGW), Lieteuvos Centrinis Valstybinis Archyvas (LCVA), F. 53, z. 23, к. 1202.

Sprawozdanie z ruchu społeczno-narodowościowego za miesiąc czerwiec 1934, SGW, LCVA, F. 53, z.23, k. 1202.

Sprawozdanie z ruchu społeczno-narodowościowego za miesiąc luty 1935, SGW, LCVA, F. 53, z. 23, k. 1202.

Sprawozdanie z ruchu społeczno-narodowościowego za miesiąc sierpień 1934, SGW, LCVA, F. 53, z. 23, k. 1202.

T. Goniewicz, Na Wilno, Sztafeta, nr 56,12 VI 1934, s. 2.

W. Korowajczyk, Od kruchty do komuny - wileńskie manowce Henryka Dembińskiego, Arcana, 2002, nr 45, s. 138-139.

W. Marcinkowski „Jaxa”, Wspomnienia 1934-1945, Warszawa 1998, s. 33-34.

Włóczęga, 1936, nr 1, s. 20.

Z. Kuczyński relacja pisemna, s. 1, 3 (w zbiorach autora).

Z. Kuczyński, Polska Akademicka Korporacja „Filomatia”, maszynopis, (w zbiorach

Z. Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982, s. 203.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism