Działalność parlamentarna Juliusza Poniatowskiego w latach 1919-1927

Alicja Bieńkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/7777

Abstrakt


abstrakt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hemmerling Z., PSL „Wyzwolenie" w parlamentach II Rzeczypospolitej 1919-1931, Warszawa 1990, s. 30, 74-82, 93, 102, 120.

Thugutt S., Autobiografia, Warszawa 1984, s. 107.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, A. Bogusławski, Wspomnienia, T. II (1916-1919), sygn. P-31, s. 196-199.

Jachymek J., Myśl polityczna PSL „Wyzwolenie11918-1931, Lublin 1983, s. 58, 181.

Borkowski J., Ludowcy w II Rzeczypospolitej, cz, 1, Warszawa 1987, s. 30, 52.

Giza S., Kalendarz wydarzeń historii ruchu ludowego (1895-1965), Warszawa 1967, s. 55, 611.

Sprawozdanie stenograficzne z 32. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 2 maja 1919 r., s. 60-61.

Kołodziejczyk A., Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 139.

AZHRL, A. Bogusławski, Wspomnienia, T. III (1919-1922), sygn. P-32, s. 12.

Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, X II, cz. II: II Rzeczypospolita, Warszawa 1989, s. 43.

Wąsik Z., Wpływ ugrupowań politycznych na funkcjonowanie parlamentu II Rzeczypospolitej (1921-1935), Toruń 1993, s. 63-65.

Zakrzewski A., Sejmy - kluby - posłowie, [w:] Sejmy drugiej Rzeczypospolitej, pod red. A. Zakrzewskiego, Warszawa 1990, s. 184.

Bracia, Ludowcy!, Wyzwolenie. Pismo tygodniowe, polityczne, społeczne i gospodarcze. Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego, R. VII, Nr 7,15II 1920, s. 91.

Z Ministerium Rolnictwa, Wyzwolenie, R. VII, Nr 32, 8 VIII 1920, s. 353.

Stankiewicz W., Ruch ludowy w pierwszych latach niepodległości, [w:] J. Borkowski i in., Zarys historii polskiego ruchu ludowego, T. II (1918-1939), Warszawa 1970, s. 72.

Witos W., Wybór pism, wstęp i oprać. J. Borkowski, Warszawa 1989, s. 118-119.

Ciepielewski J., Stronnictwa i partie polityczne wobec kwestii rolnej i chłopskiej w Polsce międzywojennej, Warszawa 1969, s. 35.

Poniatowski F., Cele i założenia Reformy Rolnej w 20-ledu, wstęp i oprać. J. Górecki, Warszawa 2004, s. 31.

Ajnenkiel A., Sejmy i konstytucje w Polsce 1918-1939, Warszawa 1968, s, 78.

Lato S., Ewolucja Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie po zamachu majowym 1926 r., [w:] Studia z dziejów ruchu ludowego. 1969. Ofiarowane Czesławowi Wycechowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 1969, s. 176-177.

Jarecka-Kimlowska S., Sylwester Wojewódzki, [w:] Przywódcy ruchu ludowego. Szkice biograficzne, pr. zbiór, pod red. A. Więzikowej, Warszawa 1968, s. 382-396.

Czapliński W., Dzieje sejmu polskiego do roku 1939, Kraków-Wrocław 1984, s. 106.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism