Marek Czyrka, Ratusz zatrzymany w czasie. Narodowcy we władzach Lublina w latach 1918–1939, Szczecin 2008

Rafał Dobrowolski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1465

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Marek Czyrka; dwudziestolecie międzywojenne; Lublin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecki T., W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia, wyd. 2, Gdańsk 2000, s. 247.

Czyrka M., Ratusz zatrzymany w czasie. Narodowcy we władzach Lublina w latach 1918-1939, Szczecin 2008, s. 121.

Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939, Toruń 2006, s. 242-243.

Dobrowolski R., W obronie porządku i ładu. Czym była Straż Narodowa, Glaukopis 2007-2008, nr 8-9, s. 177-192.

Kaczmarek Z., Dzielnica Lubelsko-Wołyńska Obozu Wielkiej Polski, 1926-1933, b.m.w., b.d.w. (Maszynopis w zbiorach autora), s. 11.

Kenar T., Droga do secesji. Geneza Związku Młodych Narodowców, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie - działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 741.

Łupina Z., Organizacje satelickie Związku Ludowo-Narodowego, Kwartalnik Historyczny 1982, z. 4, s. 601-626.

Maj E., Model endeckiej organizacji paramilitarnej na przykładzie Stowarzyszenia „Straż Narodowa", Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska 2002, sec. K, vol. IX, s. 113-124.

Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918-1928, Lublin 2002, s. 57-74, 80, 156-157.

Marczuk J., Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918-1939, Lublin 1984, s. 59-67.

Muszyński W.J., Persa J.T., II Rzeczpospolita korporancka, Glaukopis 2003, nr 1.

Pilch J., Rzeczpospolita akademicka. Studenci i polityka, Kraków 1997.

Radomski G., Rola samorządu w kształtowaniu kultury politycznej. Koncepcje obozu narodowego w Polsce (1918-1939), Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i idei 2004.

Radomski G., Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939, Toruń 2009.

Radomski G., Samorząd terytorialny w myśli politycznej ruchu narodowego II i III Rzeczypospolitej, [w:] Między otwartą a zamkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej, red. R. Becker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006.

Radomski G., Wychowawcze aspekty działalności samorządu terytorialnego w interpretacjach obozu narodowego w XX wieku, [w:] Państwo a wychowanie, Idee - mity - stereotypy, red. ks. A. Dymem, T. Sikorski, Szczecin 2005.

Trochimiak J., Obóz Wielkiej Polski, Warszawa 1996.

Wojdyło W., Idea samorządowa w myśli społeczno-politycznej obozu narodowo-demokratycznego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje-ludzie - działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism