Państwa autorytarne międzywojennej Europy jako zbiór. Uwagi wstępne

Witold Kulesza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1407

Abstrakt


Authoritiarian countries of Interwar Europe as a set. Preeliminary remarks

In the article author compares authoritarian systems in Europę, which were ex- istingbetween 1920 to 1938. Author shows how different those systems were in the Interwar period, existingboth in republican and monarchical political system.

Authoritarianisms can be classified by different criteria: style of rule, type of leader (military, bureaucratic), position of opposition, economic system.

Author notices, that for some authoritarianisms characteristic is the matter of creating a monoparty justafter coming to power by authoritarian forces: it is not po­litical party coming to power, but the power in the country is creating loyal party.

Article shows, that apart from some common features, significant differences between European authoritarianisms were existing.


Słowa kluczowe


autorytaryzm; systemy polityczne; Historia Europy 1918-1939; system rządów; władza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


de Oliveira Marques A.H., Historia Portugalii, t. II, Warszawa 1987, s. 371-372, 376, 339-340, 350-352, 360-361.

Kulesza W.T., Kilka uwag o państwach autorytarnych międzywojennej Europy [w:] Parlament Prawo, Ludzie. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi, Warszawa 1996, s. 126-133.

Lamentowicz W., Reformizm szwedzki, Warszawa 1977, s. 32-36.

Łossowski P., Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wrocław 1972, s. 2135-137, 30-232, 278-281, 281-282, 284, 146, 273-275.

Kulesza W.T., Status głowy państwa w konstytucjach Estonii, Litwy i Łotwy w międzywojennej Europie [w:] Wielokulturowość polskie¬go pogranicza. Ludzie - Idee - Prawo. Materiały ze zjazdu katedr historyczno-prawnych. Augustów 15-18 września 2002 roku, red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s. 531.

Reychman J., Historia Turcji, Warszawa 1973, s. 307, 315.

Ryszka F., Państwa autorytarne [w:] Dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-1939. Konferencja naukowa w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk 2-3XII1971, red. J. Żarnowski, Warszawa 1973, s. 117.

Schuschnigg K., W zmaganiu z Hitlerem, Kraków 1978, s. 185-187.

Tanty M., Bałkany w XX wieku, Warszawa 2003, s. 186-187.

Wasilewski T., Felczak W., Historia Jugosławii, Wrocław 1985 s. 461.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism