Old prints and veterinary manuscripts in the collections of the University Library in Toruń. Catalogue

Julia Możdżeń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2020.009

Abstract


The article is the result of the work connected with the preparation of an occasional exhibition related to the opening of the Veterinary Center at  Nicolaus Copernicus University in Toruń in the 2018-2019 academic year. At that time, a rich collection of old prints on veterinary issues, which became the basis for the creation of the presented catalogue, was exhibited. The author collects not only titles strictly related to the treatment of animals, but also their breeding and care. The collections of the University Library in Toruń turned out to be quite numerous. Especially the Enlightenment veterinary literature presents a high scientific level, rich in the works of the founders and professors of famous French, German and Polish veterinary schools of the 18th century, e.g. Claude Bourgelat, Johann Christian Polycarp Erxleben, Jakub Gottlieb Wolstein or Krzysztof Kluk. The introductory part of the article discusses the copies that are most valuable in terms of science and provenance. The author also presents hippatrical collections from the library of  the von Hohenlohe-Ingelfingen princes from the palace in Koszęcin. This provenance along with the  fragments of the library of the Potulicki family and  Greek-language scholar Karl Otto Rehdantzian have been so far unknown.


Keywords


old prints from the 16th to the 18th centuries; veterinary medicine, animal breeding; University Library in Toruń; secured files

Full Text:

PDF (Polish)

References


Chlewicka, Aldona. 2000. „Aniela Potulicka, działaczka społeczna, patriotka i bibliofilka.” W Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, 335–347. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane WSP.

Eis, Gerhard. 1960. Meister Albrants Roßarzneibuch: Verzeichnis der Handschriften. Text der ältesten Fassung. Literaturverzeichnis. Konstanz: Terra-Verlag.

Eis, Gerhard. 1985. Meister Albrants Roßarzneibuch im deutschen Osten. Mit einem Nachwort zur Neuauflage. Hildesheim: Olms.

Eis, Gerhard. 1967. Mittelalterliche Fachliteratur. Stuttgart: Metzler.

Eis, Gerhard. 1982. Medizinische Fachprosa des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Amsterdam: Rodopi.

Goszczyk, Edward. 2008. Panowie na Koszęcinie: od dziejów najdawniejszych po Zespół „Śląsk”. Koszęcin: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej.

Grysińska, Katarzyna. 2007. „Ziemianie a nauka. Fundacje na rzecz nauki polskiej tworzone przez wielkich posiadaczy ziemskich na przykładzie Fundacji Potulickiej i Fundacji Smoguleckiej.” W Kujawsko-Pomorskie rodowody wybitnych uczonych, red. Z. Biegański, W. Jastrzębski, 107–137. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Hoche, Richard. 1888. „Rehdantz, Karl Otto Albert.“ In Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 27. 587–588 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd104366710.html#adbcontent.

Janeczek, Maciej, Aleksander Chrószcz, Tomasz Ożóg, i Norbert Pospieszny. 2012. Historia weterynarii i deontologia. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Cubrzyńska-Leonarczyk M. red. 2018. Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 8. Zbiorczy indeks proweniencyjny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Komorowski, Manfred. 1980. „Das Schicksal der Staats- und Universitätsbibliothek Kӧnigsberg.” Bibliothek Forschung und Praxis 4: 145.

Krupa, Sławomira. 2007. „Dzieje rodziny Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach.” Szkice Archiwalno-Historyczne 3: 67–88.

Milewska-Kozłowska, Joanna. 2004. „Kolekcja proweniencji greifswaldzkiej w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu.” Rocznik Toruński 4: 95–102.

Milewska-Kozłowska, Joanna, Maria Strutyńska, i Bożena Bednarek-Michalska. 2004. Collections of Greifswald provenance at the NCU Library in Toruń. Toruń: Nicolaus Copernicus University Library. https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/2076/edition/2468/content.

Możdżeń, Julia, Elżbieta Hudzik. 2019. „Cenne zbiory weterynaryjne.” Głos Uczelni 1–2: 25–26.

Mycio, Andrzej. 2011. „Neue Quellen zur Geschichte der Deutschbalten. Zu Archivalien in der Universitätsbibliothek in Thorn (Toruń).” Zeitschrift für Ostforschung 30 (3): 418–429.

Mycio, Andrzej. 2012. „Nowożytne rękopisy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.” Czasy Nowożytne 25: 193–208.

Mycio, Andrzej. 2009–2010. „Struktura proweniencyjna rękopisów pochodzących z tak zwanych zbiorów zabezpieczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.” Folia Toruniensia 9–10: 45–55.

Mycio, Andrzej. 2013. „Znaczenie kodeksu rękopiśmiennego w XVIII-wiecznej Europie na przykładzie biblioteki historyka Pomorza Ludwiga Wilhelma Brüggemanna”. W Książka i prasa w kulturze, red. K. Domańska, B. Iwańska-Cieślik, 52–67. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Mycio, Andrzej. 2009–2010. „Struktura proweniencyjna rękopisów pochodzących z tak zwanych zbiorów zabezpieczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu”, Folia Torunensia 9–10: 45–55.

Perenc, Aleksander. 1958. Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, wyd. 2, oprac. i uzup. K. Millak. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Perenc, Aleksander. 1955. Pierwsze druki weterynaryjne w Polsce. Lublin: nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pfefferkorn, Oliver. 2011. „Die Textsorte Rossarzneibuch in frühneuhochdeutschen Handschriften und Drucken”. W Frühneuhochdeutsch – Aufgaben und Probleme seiner linguistischen Beschreibung, hrsg. v. A. Lobenstein-Reichmann, O. Reichmann, 583–610. Hildesheim: Olms.

Przybyłowa, Janina. 1968. „Z dziejów Biblioteki Sczanieckich w Nawrze.” Zeszyty Naukowe UMK, Nauki Humanistyczno-Społeczne 29, Nauka o książce 5: 69–89.

Schrader, Georg Wilhelm. 1967. Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte aller Zeiten und Länder: sowie der Naturforscher, Aerzte, Landwirthe, Stallmeister u.s.w., welche sich um die Thierheilkunde verdient gemacht haben, gesammelt v. G. W. Schrader, vervollständigt und hrsg. v. E. Hering, Nachdr. d. Orig.-Ausg. 1863. Leipzig: Zentral-Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik.

Skrzypek, W. 1991. „Pierwsze wydanie «Historii lecznictwa zwierzat w Polsce...» sukcesem autorskim Aleksandra Perenca”, Medycyna Weterynaryjna 47: 44–45.

Strutyńska, Maria. 2011. „Badania proweniencyjne starych druków w Bibliotece UMK w Toruniu”, Folia Torunensia 11: 53–60.

Strutyńska, Maria. 1999. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Przewodnik po zespołach. Problemy badawcze i metodologiczne, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Tondel, Janusz. 1992. Biblioteka Zamkowa (1529–1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Tondel, Janusz. 2001. Książka w dawnym Królewcu Pruskim, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Tondel, Janusz. 1992. „Nova bibliotheca w Królewcu w latach rządów księcia Albrechta Pruskiego: jej charakter i znaczenie.” Studia o bibliotekach i zbiorach polskich 3: 7–15.

Tondel, Janusz. „1992. Źródła zaopatrywania Nowej Biblioteki w Królewcu w okresie rządów księcia Albrechta Pruskiego.” Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi 13: 41–79.

Walter, Alex. 2008. “Die Kӧnigsberger Universitätsbibliothek in der Frühen Neuzeit. Grundzüge ihrer Geschichte, bibliotheksgeschichtliche Quellen, Perspektiven der Forschung.” W Die Universität Kӧnigsberg in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. H. Marti, M. Komorowski, 264–305. Kӧln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag.

Wracławek, Sławomira. 1998. „Kancelaria i archiwum książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina.” Szkice Archiwalno-Historyczne 1: 137–146.

Żywulski, Łukasz. 2010. „Stan badań nad kolekcją druków pochodzących z biblioteki kościoła parafialnego w Galinach k. Bartoszyc” W Studia z dziejów książki i prasy – przegląd badań za lata 2007–2010. Praca zbiorowa, red. Z. Kropidłowski, D. Spychała, K. Wodniak, 159–175. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Żywulski, Łukasz. 2009. „Odkryta na nowo biblioteka kościoła parafialnego w Galinach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.” Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4: 587–591.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism