“Polish Bibliological Bibliography” as a source of data to bibliometrical research on the example of Torun’s libraries

Małgorzata Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2012.006

Abstract


Despite changes in methods of transferring information, printed publications are still an important means of spreading knowledge and have an established position among academics. They also constitute an essential element which evaluates academic achievements of academics and researchers. It is more and more frequent that bibliographical descriptions or some of their parts are employed in the process of such evaluations besides various quality meters (impact factor, Hirsch’s and Egghe’s indexes, the scoring of the Ministry of Science and Higher Education). On this basis the relations between documents are established and parameters characterizing their collections and features are defined. The article is an attempt to show this type of relationship. It presents the results of the examination of the collection of documents dedicated to the libraries in Toruń, and registered in the “Polish Bibliological Bibliography” in the years 1995-2011. The research material comprises the collection of 264 bibliographical works such as books and their versions before the final revision, periodicals, articles from the press and fragments of joint publications. The author analyses the quantity and content of the material collected, paying special attention to both the rapid growth in the number of publications, the variety of publishing forms, the thematic range of published works, and the specificity of the “Polish Bibliological Bibliography” as a source of data to bibliometrical research.

Keywords


"Polish Bibliological Bibliography"; bibliography; bibliometry; impact factor; Toruń; Pedagogical Library in Toruń; Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń; University Library in Toruń

Full Text:

PDF (Polish)

References


Antczak-Sabala B., Optymalizacja dostępu do informacji w bibliotece WSB w Toruniu ze szczególnym uwzględnieniem zadań bibliotekarza-specjalisty ds. informacji, [w:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych. Teoria a praktyka, red. M. Czyżewska, Białystok 2005.

Baranowski H., Bibliografia miasta Torunia. T. 1: Do roku 1971, Toruń 1999.

Baranowski H., Bibliografia miasta Torunia. T. 2: 1972–1993 wraz z uzupełnieniami, Toruń 1996.

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oprac. Z. Mołodcówna, Toruń 1978.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Ciszewska W. A., Książka w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawniczo-księgarski, Toruń 2005.

Cybulska L., Wizerunek Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na podstawie przeprowadzonych ankiet, [w:] Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych. Materiały konferencyjne, red. S. Kubów, Wrocław 2002.

Fedorowicz M., Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej, Toruń 2010.

Tondel J., Inkunabuły z biblioteki kościoła świętych Janów w Toruniu, [w:] Książka zawsze obecna, red. B. Bieńkowska, Wrocław 2010.

Janikowska B., Dwadzieścia lat samorządu elbląskiego (1990–2010), Elbląg 2011.

Konieczna D., Dzieje olsztyńskich bibliotek, Olsztyn 2008.

Korpała J., Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1996.

Kowalska M., Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa 2007.

Kwiatkowska W., Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu, Folia Toruniensia, t. 1: 2000.

Lewandowska A., Biblioteka Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1594–1793, [w:] Księga pamiątkowa uroczystego obchodu 60-lecia Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w jubileuszowym roku 750-lecia Torunia, 21–23 października 1983 r., red. J. Huppenthal, Toruń 1988.

Łuczak Z., Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku, Sieradz 2007.

Maleczyńska K., Zarys historii bibliotek od XV do XVIII wieku, Wrocław 1976.

Mocarski Z., Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu 1923–1928, [w:] Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie, red. S. Wierczyński, Poznań 1929.

Niedzielska M., Ruch wydawniczy, prasa, biblioteki, [w:] Historia Pomorza, red. S. Salmonowicz, t. IV (1850–1918), cz. II, Toruń 2002.

Nowak P., Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania, Poznań 2006.

Podlaszewska K., Gimnazjum Toruńskie w latach 1817–1920, do dr. przygot. M. Niedzielska, Toruń 2007.

Podlaszewska K., Gimnazjum Toruńskie w latach 1817–1920, do dr. przygot. M. Niedzielska, Toruń 2007.

Przybysz M., „Polska Bibliografia Bibliologiczna” – bibliograficzna baza danych, [w:] „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 r. [online]. [Warszawa] 2009 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 19) [dostęp 12 IV 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/przybysz.php.

Puchalski J., Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918–1947, Warszawa 2007.

Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony z dnia 24 listopada 1998 r., Dziennik Ustaw, 1998, nr 146, poz. 95.

Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji z dnia 9 marca 1999 r., Dziennik Ustaw, 1999, nr 41, poz. 419.

Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu z dnia 19 marca 1998 r., Dziennik Ustaw, 1998, nr 44, poz. 269.

Ryszewski B., Biblioteka Główna WSB w Toruniu – biblioteka dla studentów, Folia Toruniensia, t. 8: 2008.

Ryszewski B., Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu na rzecz regionu, [w:] Miejsce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w nauce polskiej i jego rola w regionie, red. S. Kalembka, Toruń 1989.

Ryszewski B., Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w latach 1945–1985, [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, red. nauk. B. Ryszewski, cz. 5, Toruń 1990.

Serczyk J., Towarzystwo Naukowe w Toruniu, wyd. 2 popr., rozsz. i uzup., Toruń 1999.

Skowroński A., Początki Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i jej działalność w latach 1921–1939, Folia Toruniensia, t. 2–3: 2002.

Stan i perspektywy rozwoju szczecińskich bibliotek, red. R. Gaziński, Szczecin 2005.

Tomkowiak K., Biblioteki na Podgórzu koło Torunia w latach 1920–1939, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2009, nr 1 (2).

Tomkowiak K., Biblioteki w Toruniu w latach 1920–1939 (część I), Folia Toruniensia, t. 4: 2004.

Tomkowiak K., Biblioteki w Toruniu w latach 1920–1939 (część II), Folia Toruniensia, t. 5: 2005.

Tomkowiak K., Biblioteki w Toruniu w latach 1920–1939 (część III), Folia Toruniensia, t. 6: 2006.

Tomkowiak K., Okoliczności powstania Książnicy Miejskiej w Toruniu, Rocznik Toruński, t. 25: 1998.

Tujakowski A., Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu: Informator, Toruń 1983.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw, 1990, nr 65, poz. 385.

Wojciechowski J., Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, Warszawa 2002.

Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2011.

Wykrzykowska E., Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Folia Toruniensia, t. 8: 2008.

Zaborska U., Bibliografia miasta Torunia za lata 1994–1997, Rocznik Toruński, R. 25: 1998.

Zaborska U., Bibliografia miasta Torunia za lata 1998–1999 wraz z uzupełnieniami, Rocznik Toruński, R. 27: 2000.

Zaborska U., Bibliografia miasta Torunia za rok 2000–, Rocznik Toruński, R. 27: 2000.

Zawałkiewicz A., Toruńska Książnica Pedagogiczna, Poradnik Bibliotekarza, 2008, nr 7/8.

Żmigrodzki Z., Wybrane zagadnienia bibliotekarstwa – działalność informacyjna bibliotek, Warszawa 1983.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism