O polityce na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939). Rzecz o mechanizmach kształtowania się stosunków politycznych

Przemysław Olstowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.09

Abstrakt


Artykuł przedstawia problematykę kształtowania się stosunków politycznych w II RP i mechanizmy rządzące polityką na poziomie regionalnym na przykładzie Pomorza. Powrót na początku 1920 r. większości tej dzielnicy do Polski po prawie 150 latach przynależności do państwa pruskiego (niemieckiego) powodował, iż w wielu dziedzinach życia społecznego województwo pomorskie stało się widownią procesów, w których odbijały się problemy ogólnopolskie, jak i regionalne. Znajdowało to szczególny wyraz w polityce.


Słowa kluczowe


Pomorze; polityka regionalna; II Rzeczpospolita; cele i mechanizmy polityki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czubiński A., Wielkopolska i Pomorze wobec zamachu stanu w maju 1926 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1960, t. VI, z. 1, s. 206–256.

Hauser P., Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998.

Historia Pomorza, t. V: 1918–1939: Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, red. Sz. Wierzchosławski, P. Olstowski, cz. 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, Toruń 2015.

Historia Pomorza, t. V: 1918–1939: Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, red. Sz. Wierzchosławski, P. Olstowski, cz. 2: Polityka i kultura, Toruń 2018.

Kowal S., Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1871–1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe, Poznań 1982.

Kowalak T., Pomorze w 1920 roku (na podstawie materiałów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), w: Naród i państwo. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1969, s. 195–210.

Kutta J., Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920–1939, Bydgoszcz 2003.

Kutta J., „My” i „oni” na Pomorzu w latach 1920–1939. Przyczynek do dziejów integracji społeczeństwa polskiego, „Zapiski Historyczne” 1991, t. LVI, z. 2–3, s. 59–83.

Łaszkiewicz T., Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Inowrocław–Toruń 2013.

Okoniewska B., Producenci rolni ziem zachodnich 1918–1939, Gdańsk 1989.

Olstowski P., Łaszkiewicz T., Wzlot i upadek wojewody pomorskiego Wiktora Lamota (1928–1931). Z dziejów pomajowej elity władzy, „Zapiski Historyczne” 2016, t. LXXXI, z. 1, s. 97–130.

Olstowski P., Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Warszawa 2008.

Olstowski P., Procesy „starościńskie” w województwie pomorskim w latach 1936–1937. Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w świetle kilku procesów karnych, Warszawa 2014.

Olstowski P., Wojewodowie pomorscy w latach II Rzeczypospolitej (1920–1939). Szkic do portretu zbiorowego, „Zapiski Historyczne” 2015, t. LXXX, z. 3, s. 273–285.

Osiński K., Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926–1939, Toruń 2008.

Pepliński W., Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939). System funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańsk 1987.

Rudnicki S., Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze. Walka ziemian o zdobycie wpływów politycznych, w: Ziemiaństwo polskie 1795–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1985, s. 147–211.

Tarnowska T., Wpływ prawa pruskiego i niemieckiego na kształt samorządu terytorialnego na ziemiach zachodnich w latach 1918–1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, t. LV, z. 2, s. 31–59.

Wapiński R., Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920–1930, Gdańsk 1962.

Wapiński R., Endecja na Pomorzu 1920–1939, Gdańsk 1966.

Wapiński R., Lata nadziei (1918–1939), w: Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku, red. W. Odyniec, Gdańsk 1978, s. 419–482.

Wapiński R., Życie polityczne Pomorza w latach 1920–1939, Warszawa–Poznań–Toruń 1983.

Wątor A., Chrześcijańsko-narodowi. Z dziejów nurtu politycznego do 1928 roku, Szczecin 1999.

Wierzchosławski Sz., Orzeł czarny i orzeł biały. Problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia, Olsztyn 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism