Pozyskać Królestwo Polskie. Z dokumentacji Sekretariatu Generalnego Naczelnego Komitetu Narodowego z 1914 r. i pierwszej połowy 1915 r.

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.04

Abstrakt


W artykule wykorzystano dokumentację z Archiwum Narodowego w Krakowie z zespołu Naczelnego Komitetu Narodowego. Materiały przedstawiają wiele szczegółowych analiz dotyczących Królestwa Polskiego, jego potencjału gospodarczego, nastrojów społeczeństwa, pozycji i kondycji partii i ugrupowań politycznych tam działających. Przyświecał temu główny cel – pozyskanie Królestwa Polskiego i wciągnięcie go w orbitę działań krakowskiego ośrodka. Dokumentacja ta pokazuje działania i problemy krakowskiego ośrodka na drodze do pozyskania partii i organizacji politycznych Królestwa, a przede wszystkim przekonania społeczeństwa do idei Legionów i opcji austro-polskiej.


Słowa kluczowe


Naczelny Komitet Narodowy; sekretariat Generalny NKN; opcja austro-polska; werbunek do Legionów w Królestwie Polskim; Królestwo Polskie w latach 1914–1915

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drozdowski M., Dylematy polityki Naczelnego Komitetu Narodowego wobec Niemiec (do Aktu 5 listopada 1916 r.), „Studia Historyczne” 2012, z. 1 (217), s. 27–49.

Dunin-Wąsowicz K., Warszawa 1914–1918, Warszawa 1989.

Gmurczyk-Wrońska M., Adwokaci warszawscy w latach Wielkiej Wojny, w: Perspektywy przegranych i zwycięzców Wielkiej Wojny: zbiorowe tożsamości i indywidualne doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej (1914–1921), seria: „Metamorfozy społeczne”, t. XIX, Warszawa 2018, s. 343–346.

Gmurczyk-Wrońska M., Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji?, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 3, s. 37–50.

Gmurczyk-Wrońska M., Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1927–1932), wyd. 2, Warszawa 2013.

Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1963.

Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.

Przeniosło M., Placówki werbunkowe Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie okupacji austro-węgierskiej, „Res Historica” 2014, nr 37, s. 65–80.

Schramm T., Dyplomacja francuska wobec kwestii autonomii Polski w 1916 r., w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 501–513.

Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013.

Srokowski K., NKN. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923.

Suleja W., Orientacja austro-polska w latach I wojny światowej (do aktu 5 listopada 1916 r.), Wrocław 1992.

Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.

Szczepaniak A., Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914–1929, Opole 2015.

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1989.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism