Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego

Jerzy Z. Pająk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.02

Abstrakt


Wielka Wojna 1914–1918 tocząca się na terenie całej Europy w szczególny sposób doświadczyła mieszkańców jej środkowej i wschodniej części. Jedną z najważniejszych kwestii stanowił w tym czasie problem migracji wojennych, który na tym obszarze objął kilkanaście milionów ludzi. Przedstawiany tekst podejmuje mało znaną kwestię doświadczenia wojennego tych mieszkańców Galicji, którzy większość tego okresu przeżyli jako uchodźcy bądź jeńcy wojenni na terenach Imperium Rosyjskiego.


Słowa kluczowe


I wojna światowa; jeńcy wojenni; obozy jenieckie; uchodźcy; deportowani; epidemie chorób; Rosja w latach 1914–1918

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodziej W., Górny M., Nasza wojna, t. I: Imperia 1912–1916, Warszawa 2014; t. II: Narody 1917–1923, Warszawa 2018.

Brändström E., Among Prisoners of War in Russia and Sibiria, London 1929.

Davis G.H., Deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg in Rußland, „Militärgeschichtliche Zeitschrift” 1982, t. XXXI, z. 1, s. 37–49.

Janik M., Żołnierze armii austro-węgierskiej narodowości polskiej w rosyjskiej niewoli 1914–1918. Wybrane zagadnienia, w: Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów Frontu Wschodniego I wojny światowej, red. M. Baczkowski, K. Ruszała, Kraków 2016, s. 201–217.

Korzeniowski M., Mądzik M., Tarasiuk D., Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, Lublin 2007.

Leidinger H., Moritz V., Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr. Die Bedeutung der Kriegsgefangenenproblematik für die Geschichte des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa 1917–1920, Wien–Köln–Weimar 2003.

Mądzik M., Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2011.

Mądzik M., Z działalności Kijowskiej Rady Okręgowej Polskich Towarzystw Pomocy Ofiarom Wojny w latach I wojny światowej, w: Polacy w Kijowie, red. H. Stroński, Kijów 2002, s. 177–195.

Miodowski A., Jeńcy austro-węgierscy w niewoli rosyjskiej w okresie przedrewolucyjnym (sierpień 1914 – luty 1917), „Białostockie Teki Historyczne” 2016, t. XIV, s. 111–130.

Miodowski A., Sytuacja jeńców wojennych z armii państw centralnych w niewoli rosyjskiej po przewrocie bolszewickim (listopad 1917 – marzec 1918), w: Wielka Wojna poza linią frontu, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2013, s. 363–372.

Nachtigal R., Die Murmanbahn 1915–1919. Kriegsnotwendigkeit und Wirtschaftsinteressen, Remshalden 2007.

Nachtigal R., Kriegsgefangene der Habsburgermonarchie in Rußland, „Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie” 1996, nr 40, s. 248–262.

Nachtigal R., Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen (1914–1918), Remshalden 2003.

Nachtigal R., Zur Anzahl der Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg, „Militärgeschichtliche Zeitschrift” 2008, t. LXVII, s. 345–384.

Pająk J.Z., Rosja w 1918 roku w listach Polaków zamieszkujących na obszarze Imperium Rosyjskiego. (Na podstawie materiałów cenzury austriackiej), w: Rok 1918, t. II: Odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie, red. J. Szumski, L. Zasztowt, Warszawa 2020, s. 225–244.

Pająk J.Z., Zarys dziejów społecznych ziem polskich 1914–1918 – Galicja, w: Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914–1918, red. W. Mędrzecki, seria: „Metamorfozy społeczne”, t. XII, Warszawa 2018, s. 65–116.

Rachamimov A., POWs and the Great War. Captivity on the Eastern Front, Oxford 2002.

Wiśniewski J.P., Żony czasu wojny. „Wojenne żony” w wojskach czechosłowackich i polskich na Syberii w latach 1918–1920, „Klio” 2011, nr 4, s. 55–80.

Wurzer G., Die Kriegsgefangenen der Mittelmächte in Russland im Ersten Weltkrieg, Göttingen 2005.

Бахтурина A.Ю., Политика Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой Мировой войны, Москва 2000.

Греков Н.В., Германские и австрийские пленные в Сибири (1914–1917), в: Немцы. Россия. Сибирь, ред. П.П. Вибе, Омск 1997, с. 154–172.

Крючков И.В., Жертвы двух империй. Польские военнопленные на Северном Кавказе в годы Первой мировой войны, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 311–324.

Островский Л.К., Польские военопленые в Сибири (1917–1921 гг.), „Труды НГАСУ” 2002, т. V, № 4, s. 19–23.

Полонська Н., Історія України, т. II, Київ 199.

Смирнов Ю.И., Скрипникова М.И., Военнопленные на территории России в годы Первой мировой войны, „Вестник Международного Института Экономики и Права” 2016, № 1 (22), с. 135–149.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism