Naukowe fascynacje profesora Jana Molendy

Tadeusz Wolsza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.01

Abstrakt


Artykuł dotyczy dorobku naukowego jednego z najwybitniejszych polskich badaczy zajmujących się historią polityczną i społeczną przełomu XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dróg wiodących do niepodległości Polski.


Słowa kluczowe


niepodległość; orientacje polityczne; ruch ludowy; Wielka Wojna; zabory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Garlicki A., Czucie i wiara, „Kultura”, 16 XI 1980, nr 46.

Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1979.

Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973.

Molenda J., Chłopi polscy w 1914 roku, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 3.

Molenda J., Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999.

Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.

Molenda J., Polska w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Kilka refleksji w sprawie stanu badań (cz. I 1914–1939), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 3.

Molenda J., Polska w Wielkiej Wojnie 1914–1918. Kilka refleksji w sprawie stanu badań (cz. II 1939–2014), „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1.

Nałęcz T., Szkiełkiem i okiem, „Kultura”, 16 XI 1980, nr 46.

Nałęcz T., U źródeł wielkiego sporu, „Kultura”, 28 IX 1980, nr 39.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

Suleja W., Spór o kształt aktywizmu: Piłsudski a Sikorski w latach I wojny światowej, w: Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. V: W kręgu twórców myśli politycznej, red. H. Zieliński, Wrocław 1983.

Waingertner P., Wołyński klucz do niepodległości. Bitwa pod Kostiuchnówką 4–6 lipca 1916 roku i pamięć o niej, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 2.

Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.

Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.

Wolsza T., W sprawie prognoz Józefa Piłsudskiego dotyczących przebiegu I wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” 1985, nr 3–4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism