Mąż stanu polskiej emigracji. Władysław Anders w latach 1945–1970

Tadeusz Wolsza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.2.05

Abstrakt


W artykule przedstawiono pięć priorytetów związanych z powojenną działalnością gen. Władysława Andersa. Najważniejsze dotyczyły przyszłości Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, działalności władz RP na emigracji, oceny sytuacji międzynarodowej i w sowietyzowanej Polsce, zbrodni katyńskiej i ukarania winnych jej popełnienia oraz godnego upamiętnienia polskich żołnierzy poległych w II wojnie światowej.


Słowa kluczowe


Władysław Anders; emigracja; 2 Korpus Polski; Monte Cassino; Polskie Siły Zbrojne; zbrodnia katyńska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. nauk. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.

Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego, red. B. Polak, W. Handke, Z. Jóźwiak, Leszno 2007.

Danel J.K., Orędownik niepodległości Kazimierz Aleksander Sabbat, w: Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, t. II, Toruń 2017, s. 245–279.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.

Górecki D., Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939–1990, Warszawa 2002.

Handke W., W obronie pamięci i poległych, w: Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego, red. B. Polak, W. Handke, Z. Jóźwiak, Leszno 2007, s. 139–145.

Jackowska A.M., Sowiety na ławie oskarżonych. Polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947–1952, Warszawa 2018.

Jałta. Rzeczywistość, mit i pamięć, red. nauk. S. Łukasiewicz, Warszawa 2019.

Jędrzejewicz W., Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Łomianki 2006.

Kardela P., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, Olsztyn–Białystok 2015.

Katelbach T., O zjednoczenie i legalizm. Ostatni akt życia publicznego Kazimierza Sosnkowskiego, prolog S. Cenckiewicz, oprac. J. Kirszak, Warszawa 2017.

Kondracki T., Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, Warszawa 2007.

Lencznarowicz J., Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944– 1956, Kraków 2009.

Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, oprac. M.K. Kamiński, J. Tebinka, Warszawa 1999.

Polak B., Przywódca wolnych Polaków na wygnaniu 1946–1970, w: Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego, red. B. Polak, W. Handke, Z. Jóźwiak, Leszno 2007, s. 183–205. Pragier A., Puszka Pandory, Londyn 1969.

Suchcitz A., Z wojskowych dziejów emigracji. Związek Sztabu Głównego 1947–1955, w: Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, t. II, Toruń 2017, s. 31–40.

Tarka K., Marsz wolnych Polaków. Protesty środowisk emigracyjnych przeciwko wizycie Bułganina i Chruszczowa w Wielkiej Brytanii w kwietniu 1956 r., w: Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. nauk. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, s. 419–439.

Tarka K., Pozbawienie polskiego obywatelstwa gen. Władysława Andersa i oficerów PSZ na Zachodzie, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, w: Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), red. P. Chmielowiec, K.A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2019, s. 205–216.

Turkowski R., Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001.

Urban Th., Katyń. Zbrodnia i walka propagandowa wielkich mocarstw, Warszawa 2019.

Wawer Z., Monte Cassino 1944, Warszawa 2009.

Wawer Z., Znów w polskim mundurze. Armia Polska w ZSRR, sierpień 1941 – marzec 1942, Warszawa 2001.

Wolsza T., Dylematy Polaków na uchodźstwie w ujęciu władz RP na obczyźnie, w: Polska w Europie i świecie w XX stuleciu. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Marianowi Leczykowi w 75-lecie urodzin, red. H. Parafianowicz, Białystok 2001, s. 375–384.

Wolsza T., Filmy katyńskie (1943–1953), „Wojna i Pamięć” 2019, nr 1, s. 83–97.

Wolsza T., „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008.

Wolsza T., Przygotowanie i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w USA w 1946 r. (Raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie), „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2, s. 153–169.

Wolsza T., Sprawa II Korpusu oraz absencji Polaków w londyńskiej paradzie zwycięstwa 8 czerwca 1946 r. (przyczynek do zimnej wojny), „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2, s. 87–99.

Zaćmiński A., Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954, Bydgoszcz 2003.

Zaćmiński A., Na białym koniu, „Polityka”, 3 IV 1999, nr 14, s. 84, 86.

Zaćmiński A., Polityka uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w okresie „zimnej wojny”. Podróż gen. Andersa do USA w 1950 r., „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2, s. 171–193.

Zaćmiński A., Ze studiów nad wojskową współpracą polskiego uchodźstwa z emigracją państw Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, w: W służbie Polsce i emigracji. Księga dedykowana profesorowie Edwardowi Szczepanikowi, red. L. Nowak, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 231–235.

Ziętara P., Gen. Władysław Anders i emigracyjny legalizm. Od apologii do „rokoszu”, w: Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. nauk. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, t. II, Toruń 2017, s. 85–106.

Ziętara P., Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952–1956, Warszawa 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism