Historyczne i prawne uwarunkowania przestępstwa szpiegostwa w Polsce w XX wieku

Tomasz Kuczur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.13

Abstrakt


Uwarunkowania związane z kształtującą się relacją pomiędzy systemem politycznym, ustrojem konstytucyjnym a kształtem rozwiązań prawnokarnych w zakresie szpiegostwa, w perspektywie historycznej, są nijako immanentnie ze sobą związane. W konsekwencji, w zależności od kształtu systemu politycznego, uwarunkowań historyczno-politycznych, prawo karne w zakresie penalizacji szpiegostwa oraz czynów związanych ze szpiegostwem było wykorzystywane w sposób instrumentalny do osiągania przez organy władzy publicznej określonych celów o charakterze politycznym lub spełniało swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.


Słowa kluczowe


przestępstwa przeciwko państwu; szpiegostwo; zdrada państwa; bezpieczeństwo państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrejew I., Auscaler G., Winawer W., Przestępstwo zdrady ojczyzny w świetle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1953, nr 2.

Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Bagieński W., Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, t. II, Warszawa 2017.

Bułhak W., Pleskot P., Szpiedzy PRL-u, Kraków 2014.

Bułhak W., Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Warszawa 2019.

Drabik S., Kwestia liczebności KPP – nowe spojrzenie ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu, w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. W. Skóra, P. Skubisz, t. III, Szczecin 2016.

Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995.

Hoc S., Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2003.

Hoc S., Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010.

Kubala W., Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom politycznym PRL (propozycje zmian), „Problemy Praworządności” 1990, nr 1.

Kuczur T., Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku, Bydgoszcz 2012.

Kukuła Z., Odpowiedzialność karna podwójnego agenta wywiadu i kontrwywiadu za szpiegostwo w polskim prawie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 3.

Popławski H., Zbrodnia zdrady ojczyzny. Zbrodnia szpiegostwa, Warszawa 1978.

Sypniewski T., Ekspozytura nr 2 II Biura Dowództwa Frontu Pomorskiego w Działdowie w 1920 r., w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. W. Skóra, P. Skubisz, t. III, Szczecin 2016.

Taras T., Socjalistyczne prawo karne w walce ze szpiegostwem, „Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G” 1954.

Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w: Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego. Komentarz, red. M. Flemming, J. Wojciechowska, Warszawa 1999.

Zamroczyńska M., Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski, Poznań–Warszawa 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism