Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec wyborów do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r.

Andrzej Zaćmiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.4.06

Abstrakt


Zmiany zachodzące w Polsce Ludowej po II wojnie światowej były bacznie obserwowane przez polskie uchodźstwo polityczne w Wielkiej Brytanii. Szczególną uwagę zwracano na sprawy polityczne. W artykule omówiono stosunek władz RP na obczyźnie oraz prasy emigracyjnej do wyborów do Sejmu PRL w 1952 r.: tzn. jak oceniano prawo wyborcze, Front Narodowy, jego program, kandydatów do sejmu, kampanię wyborczą oraz wyniki wyborów. W końcowej części tekstu skomentowano sukces, jaki rzekomo odniosło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w tej części operacji „Cezary”, która dotyczyła dezinformacji środowisk emigracyjnych w zakresie propagandy wyborczej.

Słowa kluczowe


władze RP na obczyźnie; emigracja polska w Wielkiej Brytanii; Polska Ludowa; wybory do Sejmu PRL I kadencji; parlamentaryzm Polski Ludowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagieński W., Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, t. II, Warszawa 2017.

Emigracja polska wobec sowietyzacji kraju, red. R. Sudziński, Toruń 2007.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.

Operacja „Cezary” – ubecka analiza „gry” z WiN-em, oprac. W. Frazik, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, nr 15, s. 183–255.

Trznadel J., Hańba domowa, Warszawa 1996.

Wolsza T., Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950, Warszawa 1998.

Wrona J., Stalinowskie doświadczenia ludowców, w: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1989), t. IV: Między apologią a negacją, red. nauk. J. Gmitruk, E. Leniart, Warszawa 2010, s. 83–96.

Zaćmiński A., Emigracja Polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954, Bydgoszcz 2003.

Zaćmiński A., Poezja agitacyjna w kampanii wyborczej do Sejmu RPR pierwszej kadencji z 26 października 1952 r. Tematyka – Obrazowanie – Polityka, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2.

Zaćmiński A., Współpraca Delegatury Zrzeszenia WiN za granicą „Dardanele” z Zawiązkiem Sztabu Głównego, w: Ludzie. Idee. Wojny. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Włodzimierza Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2009, s. 124–141.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism