Obraz życia politycznego w Jugosławii w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii – kluczowe zagadnienia (1945–1948)

Tadeusz Wolsza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.1.08

Abstrakt


W artykule czytelnik odnajdzie poglądy emigracyjnych ekspertów z kręgów rządu RP na obczyźnie oraz publicystów i dziennikarzy prasy polskojęzycznej wydawanej na Wyspach Brytyjskich na temat czterech kluczowych wydarzeń politycznych z dziejów Jugosławii w latach 1945–1948: spór o Triest, wybory parlamentarne w 1945 r., dwa procesy pokazowe gen. Dragoljuba (Dražy) Mihailovicia i abpa Alojzije Stepinaca oraz konflikt jugosłowiańsko-sowiecki o dominację na Bałkanach.

 

The article presents opinions of emigration experts from the circles of the Polish government-in-exile as well as journalists and commentators of the Polish-language press published in Great Britain about four momentous political events in the history of Yugoslavia in 1945–1948: (1) Trieste crisis, parliamentary election in 1945, two show trials of Gen. Dragoljub (Draža) Mihailović and archbishop Aloysius Viktor Stepinac, and the Yugoslav-Soviet conflict over domination in the Balkans.


Słowa kluczowe


Alojzije Stepinac; Dragoljub Mihailović; Josip Broz-Tito; Komunistyczna Partia Jugosławii; Jugosławia; Kościół katolicki; Związek Sowiecki; proces pokazowy; Triest

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat A., Powojenne rozliczenia zbrodni ustaszy popełnionych w czasie II wojny światowej, w: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956. Studia i materiały, red. nauk. P. Pleskot, Warszawa 2015.

Korboński S., W imieniu Kremla, Warszawa 2017.

Lencznarowicz J., Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009.

Pasztor M., Spór o Triest w relacjach dyplomatycznych polsko-włoskich w latach 1945–1947, „Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 2.

Wawryszuk P., Polityka władz Jugosławii wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1971, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1.

Wituch T., Spór o Triest – wczesny epizod „zimnej wojny”, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2.

Wolański M.S., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1945–1975, Wrocław 1996.

Wolsza T., Polsko-jugosłowiańskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych powojennych latach (do 1950 r.). Przykład sportu szachowego, w: Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, N. Stambolija, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2016, s. 127–138.

Wolsza T., Proces generała Dragoljuba Mihailovicia w świetle polskiej publicystyki emigracyjnej (1946 r.), w: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2014, s. 195–202.

Wolsza T., Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945–1953, Warszawa 2005.

Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004.

Žutić N., Nadbiskup Stepinac. Ideologija i polityka 1934–1946, Beograd 2017.

Żurek P., Polacy w oddziałach czetników Dražy Mihailovicia, „Przegląd Wojskowo-Historyczny” 2018, nr 3–4.

Żurek P., Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii, Kraków 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism