Działalność polityczno-kulturalna Macieja Loreta w Rzymie przed wybuchem Wielkiej Wojny

Natalia Wojtanowska-Bąk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.3.01

Abstrakt


7 II 1911 r. na mocy uchwały Rady Narodowej powołano do życia Biuro Prasowe w Rzymie, będące filią francuskiej Agence Polonaise de Presse. Kierownictwo nad rzymską placówką objął Maciej Loret, lwowski historyk i wieloletni członek Ekspedycji Rzymskiej PAU. Dzięki zabiegom Loreta zapoznano włoską opinię publiczną oraz kręgi polityczno-kulturalne ze sprawą polską, a nawiązane kontakty z prasą oraz światem parlamentarnym i naukowym umożliwiły efektywniejszą akcję propagandową w czasie Wielkiej Wojny.

 

On 7 February 1911, a resolution of the National Council established the Press and Information Office in Rome, which was a branch of the French Agence Polonaise de Presse. Head of the Agence was appointed Maciej Loret, a historian from Lwow and longtime member of the Rome Expedition of the Polish Academy of Learning in Kraków. Thanks to Loret’s efforts, the Italian public opinion as well as political and cultural circles got to know the Polish question, and the contacts he established with the press, academic institutions and the parliamentary world enabled a more effective propaganda campaign during the Great War.


Słowa kluczowe


polska polityka zagraniczna; Maciej Loret; Biuro Informacyjno-Prasowe; Polonia włoska; Polish foreign Policy; Maciej Loret; Press and Information Office; Poles in Italy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biliński B., Angelo de Gubernatis – prezes Koła Włosko-Polskiego im. Fryderyka Chopina w Rzymie (1912–1913), „Kultura i Społeczeństwo” 1978, t. XXII, nr 3, s. 117–129.

Budakowska E., Włochy, towarzystwa i stowarzyszenia społeczno-kulturowe, w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, t. V, Toruń 2005, s. 325.

Clark M., Współczesne Włochy 1871–2006, tłum. T. Wituch, Warszawa 2009.

Drozdowski M.M., Działalność Polonii amerykańskiej w walce o niepodległość Polski w latach 1910–1918, w: Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej, red. H. Florkowska-Frančić, M. Frančić, H. Kubiak, Wrocław–Kraków 1979, s. 63–70.

Dunin-Wąsowicz K., Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895–1914, Warszawa 1999.

Gianelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak, Mediolan 2003.

Paradowska K., Polonia włoska, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 629.

Płygawko D., Benedykt XV dla Polski. 90-lecie papieskiej kolekty 21 listopada 1915, Poznań 2005.

Płygawko D., Listy Stefana Dąbrowskiego do Kazimierza Woźnickiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu, cz. 2: 1906–1937, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1996, t. III.

Płygawko D., „Prusy i Polska”. Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907–1909), Poznań 1994.

Pyłat J., Krótki zarys historii emigracji polskiej we Włoszech, w: Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany, red. K. Golemo, B. Kaczorowski, M. Stefanowicz, Kraków 2014, s. 19–20.

Sierpowski S., Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940, Warszawa 1975.

Szczepaniak A., Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914–1929, Opole 2015.

Śladkowski W., O działalności polonofilskiej Marca Sangniera, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F” 1982, t. XXXVII, s. 411–430.

Śladkowski W., Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław 1976.

Wątor A., Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907–1914. Z dziejów instytucji obywatelskiej, Szczecin 2000.

Wieliczko M., Maciej Loret i jego działalność w Rzymie w latach „wielkiej wojny”, „Teka Kom. Hist. OL PAN” 2009, s. 114–126.

Wojtanowska N., Prace naukowe Macieja Loreta (1880–1949) w ramach Ekspedycji Rzymskiej w latach 1904–1913, w: Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. P. Biliński, P. Plichta, Warszawa–Kraków 2017, s. 337–361.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism