Czasopiśmiennictwo polskie w Iranie w latach 1942–1945

Paweł Szulc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.2.03

Abstrakt


W wyniku ustaleń układu Sikorski-Majski w 1942 r. do Iranu dotarły dwie wielkie fale Polaków – zesłańców ze Związku Radzieckiego. Żołnierzom armii gen. Andersa towarzyszyło również blisko 40 tys. cywilów. Zgodnie z założeniami mieli być jak najszybciej ewakuowani przez siły brytyjskie dalej, jednak sytuacja na frontach i problemy logistyczne powodowały, że realizacja tych planów przeciągała się w czasie. Dla wielu Iran stał się schronieniem na parę lat. Polacy pozostawili tam po sobie bogatą spuściznę publicystyczną.

 

As a result of provisions of the so-called Sikorski–Majski Agreement, in 1942 two large waves of Poles exiled from the Soviet Union arrived in Iran. The soldiers of Gen. Anders’ Army were accompanied by almost forty thousand civilians. According to the accepted terms, they were to be further evacuated by the British forces as soon as possible, but the situation in the war fronts and logistic problems hampered a swift implementation of these plans. For many Iran became shelter and home for several years. The Poles who were there during World War Two left a rich journalistic heritage in Iran.


Słowa kluczowe


Iran; uchodźcy; II wojna światowa; prasa; refugees; World War Two; the press

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojnacki P., Mesjanizm Drugiej Wielkiej Emigracji. Wielkopolski, Dzieduszycki i Nałęcz, „Pressje” 2012, t. XXX/XXXI.

Czapski J., Relacja o pracy Biura Propagandy i Kultury w 1942 r., „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2001, z. 138.

Czarnik O.S., Czasopismo „Skaut” na wschodnich szlakach polskiego wychodźstwa (1942–1946), w: W nieustannej trosce o polską diasporę. Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, red. R. Nir, M. Szczerbiński, J. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2012.

Draus J., Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin 1993.

Draus J., Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie w latach 1942–1945, „Roczniki Nauk Społecznych” 1986, t. XIII, z. 2.

Dunajówna M., Polskie wydawnictwa w Iranie w okresie ostatniej wojny, „Bibliotekarz” 1947, nr 9–10.

Duraczyński E., Układ Sikorski-Majski, „Dzieje Najnowsze” 1987, nr 1.

Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912–1992. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29–30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp., red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 1992.

Górszczyk M.J., Szkice emigracyjne. Rumunia. Iran. Palestyna. Egipt, Warszawa 1948.

Grzybowski J., Prasa i wydawnictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na obczyźnie podczas II wojny światowej, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. VII.

Huntingdon E., Nie wyrównany rachunek. Wspomnienia, Warszawa 1994.

Isfahan. Miasto polskich dzieci, red. I. Beaupré-Stankiewicz, D. Waszczuk-Kamieniecka, J. Lewicka-Howells, Londyn 1987.

Kantecki A., Szkolnictwo polskie w Iranie w latach II wojny światowej, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2003, nr 10.

Komuda M., Stosunek propagandy komunistycznej do Powstania Warszawskiego na przykładzie „Biuletynu Wolnej Polski”, w: Czy mamy coś nowego do powiedzenia? II wojna światowa w badaniach młodych historyków, red. s. M. Krupiecka, K. Utracka, Warszawa 2014.

Kornat M., Wiktor Sukiennicki (1901–1983) – prawnik, sowietolog, historyk, „Zeszyty Historyczne” 2001, z. 137.

Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. Suplement do tomów 1–4. T. 5, Lublin 1988.

Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. T. 1–4, Lublin 1976.

Kukla W., Skaut. Czasopismo Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1942–1946, „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne” 2007, nr 3.

Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. II, Londyn 1965.

Machalski F., Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów, wstęp i oprac. K. i K. Paraskiewicz, Kraków 2016.

Mironowicz A., Przyczynek do dziejów polskiego prawosławnego duszpasterstwa cywilnego na emigracji w czasie II wojny światowej, „Studia Polonijne” 2009, t. XXX.

Ney-Krwawicz M., „Polak w Iranie” o młodych i najmłodszych uchodźcach polskich z ZSRR w Iranie w latach 1942–1944, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1.

Ożarowski R., Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i geograficznych, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2009, t. VII, nr 1–2.

Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje, Łódź 2012.

Polacy w Iranie 1942–1945, t. I: Antologia, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2002. Rdułtowski K., Notatki z wygnania, oprac. S. Ciesielski, Warszawa–Wrocław 1996.

Truchanowicz T., Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie. Z dziejów harcerstwa na obczyźnie 1940–1946, Warszawa 1987.

Walaszczyk K., Środkowy Wschód w latach II wojny światowej. Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie, Toruń 2012.

Wierzbicki M., Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju jako przedmiot badań naukowych, w: Emigracyjne miscellanea. Studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939–1990, red. S. Łukasiewicz, Warszawa 2017.

Wróbel J., Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź 2003.

Zajączkowski W., Polska działalność orientalistyczna na Wschodzie w latach 1942–1946, „Przegląd Orientalistyczny” 1948, z. 1.

Żuk M.T., Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie (1942–1945). Franciszek Machalski (1904–1979), „Rocznik Muzułmański” 2009, nr 7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism