Kierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej

Henryk Bartoszewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.1.01

Abstrakt


W okresie działalności Rady Regencyjnej i jej gabinetów zbudowano podwaliny polskiej dyplomacji i prowadzono politykę zagraniczną Królestwa Polskiego pomimo ograniczeń wynikających z postanowień patentu z 12 IX 1917 r. Przejęto placówki zagraniczne Naczelnego Komitetu Narodowego i powołano przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Moskwie, Kijowie i Helsinkach. Starano się wypracować koncepcję polityki wschodniej, koncentrując uwagę przede wszystkim na kwestii przyszłej granicy wschodniej państwa polskiego. Przygotowywano kadry służby dyplomatycznej Polski niepodległej.

 

In the period of operation of the Regency Council and its cabinets, the foundations of Polish diplomacy was laid, and foreign policy of the Kingdom of Poland was pursued, despite the restrictions resulting from the decree of 12 September 1917. Foreign posts of the Supreme National Committee were taken over, and representatives of the Regency Council were sent to Moscow, Kiev, and Helsinki. An attempt was made to develop an eastern policy with the focus on the problem of future borderline of the Polish state; and the diplomatic personnel of the independent Poland was being trained.


Słowa kluczowe


Rada Regencyjna; gabinety Rady Regencyjnej; Departament Spraw Politycznych (Departament Stanu); Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej w Moskwie; Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej w Kijowie; polska granica wschodnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz H., Polacy w Rosji wobec niepodległości Rzeczypospolitej, w: Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914–1921, red. A. Koseski, Pułtusk 1999, s. 135–157.

Bułhak W., Aleksander Lednicki i Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji Radzieckiej, „Przegląd Historyczny” 1990, t. LXXXI, z. 3–4, s. 537–558.

Deruga A., Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919), Warszawa 1969.

Durka J., Janusz Radziwiłł 1880–1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011.

Gawroński J., Moje wspomnienia 1892–1919, posł. T. Gąsowski, Kraków 2016.

Goclon J., Gabinet Jana Kucharzewskiego – pierwszy rząd Królestwa Polskiego 1917–1918. Ustrój, skład osobowy i działalność, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 22, s. 143–157.

Goclon J., Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, nr 6, z. 2, s. 149–178.

Jabłoński H., Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917–1918, Warszawa 1948.

Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, red. i oprac. T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 2000.

Kamieniecki W., Historycy i politycy warszawscy 1900–1950, Wrocław 1992.

Koko E., Dokumenty z dziejów polityki polskiej w kwestii ukraińskiej (maj–grudzień 1918 r.), „Teki Archiwalne” 1996, Seria nowa, t. I (XXIII), s. 56–80.

Kolasiński M., Polskie poselstwo w Kijowie (październik 1918 – luty 1919) w świetle ukraińskich archiwaliów, „Historia i Polityka” 2008, t. VII, s. 9–24.

Kolasiński M., Stosunki dyplomatyczne państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) z Polską w 1918 roku, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 5, s. 111–159.

Kumaniecki K.W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa–Kraków 1924.

Lednicki A., Pamiętnik 1914–1918, wstęp i oprac. Z. Koziński, Kraków 1994.

Lednicki W., Aleksander Lednicki (oszczerstwa i prawda), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1962, z. 1, s. 67–93.

Lednicki W., Pamiętniki, t. II, Londyn 1967.

Materiały archiwalne do historii stosunków polsko-radzieckich, t. I: Marzec 1917 – listopad 1918, oprac. A. Zatorski, red. N. Gąsiorowska, Warszawa 1957.

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978.

Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914–1918, do druku przygotował J. Pajewski, objaśnienia oprac. A. Kosicka-Pajewska, Poznań 1997.

Pisuliński J., Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej 1918–1923, Wrocław 2004.

Ponarski Z., Wokół sprawy polskiej na Wschodzie, Toruń 2003.

Proces Lednickiego. Fragmenty z dziejów odbudowy Polski 1915–1924, według stenogramów opracował, wstępem i przypisami opatrzył Z. Wasilewski, Warszawa 1924.

Schramm T., Gabinety Jana Kucharzewskiego, Jana Kantego Steczkowskiego i Józefa Świeżyńskiego, w: Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin– Poznań 1991, s. 11–28.

Seyda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. II: Od zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych do końca wojny, Poznań 1931.

Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013.

Sibora J., Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości, Warszawa 1998.

Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.

Wandycz P.S., Soviet-Polish Relations 1917–1921, Cambridge (Mass.) 1969.

Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918), Wrocław 1991.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism