Rola aparatu represji w kontrolowaniu granicy państwowej na przykładzie ziemi kłodzkiej w latach 1949–1956

Krzysztof Łagojda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.4.09

Abstrakt


Głównym celem artykułu było przeanalizowanie działań aparatu represji na płaszczyźnie ochrony granicy, inwigilacji i walki z osobami, które nosiły się z zamiarem lub próbowały ją nielegalnie przekroczyć. Autor próbował odpowiedzieć na pytanie, czy jej zabezpieczenie było dla powiatowych urzędów sprawą priorytetową oraz jak wywiązywały się z tego zadania.

The main purpose of the article is an analysis of actions undertaken by the apparatus of repression vis-à-vis the protection of borders, surveillance, and struggle against people who wanted or tried to illegally cross the border. The author sought to answer the question whether it was the matter of top priority for district authorities to secure the border, and how did they fulfil this goal.


Słowa kluczowe


granica; aparat represji; agentura; WOP; frontier; repression apparatus; agents; Border Guard

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 2: Lata 1948–1949, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996.

Balbus T., Powiatowe i miejskie Urzędy Bezpieczeństwa, w: Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa. Studia i materiały IPN, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012, s. 50–94.

Bielecki T., Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego, Warszawa 1972.

Dominiczak H., Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966–1996, Warszawa 1997.

Dominiczak H., Powstanie i rozwój organizacyjny Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945–1983, Warszawa 1984.

Dominiczak H., Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1948, Warszawa 1971.

Dominiczak H., Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1985, Warszawa 1985.

Dziki T., Podziały administracyjne Polski w latach 1944–1998. Z badań nad ustrojem ziem polskich w XIX i XX w., „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013, t. X, s. 433–450.

Encyklopedia popularna PWN, wyd. 21 zm. i uzup., Warszawa 1991.

Garlicki A., Z tajnych archiwów, Warszawa 1993.

Grabowski Ł., Maruszak M., Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach 1945–1991, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 2 (20), s. 311.

Herzig A., Ruchniewicz M., Dzieje Ziemi Kłodzkiej, tłum. V. Grotowicz, Hamburg–Wrocław 2006.

Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945–1989, oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.

Jackiewicz Z., Wojska Ochrony Pogranicza (1945–1991). Krótki informator historyczny, Kętrzyn 1998.

Kamiński Ł., Lingua securitatis, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1 (3), s. 209–216.

Klementowski R., Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945–1956), Wrocław 2006.

Klementowski R., Zgorzelecka bezpieka 1945–1990, Wrocław 2014.

Komaniecka M., Osobowe źródło informacji w technice operacyjnej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 5, s. 19–27.

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. Wybór dokumentów, wstęp i oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995.

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

Marczak T., Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950, Wrocław 1995.

Musiał F., Osobowe źródła informacji pionów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa działających w granicach PRL, w: Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008, s. 27–48.

Musiał F., Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji, w: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, wyd. 2, Kraków 2015, s. 7–64.

Nawrocki Z., Struktura aparatu bezpieczeństwa, w: Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 25–48.

Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945–1947. Racibórz, Głubczyce, Kłodzko, Opole 2007.

Prochwicz J.R., Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965. Wybrane problemy, Piotrków Trybunalski 2011.

Sawicki W., Osobowe źródło informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 5, s. 9–18.

Słownik języka polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005.

Sroka P., Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945–1956, Wrocław 2013.

Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2012.

Stola D., O paradoksie masowej emigracji z państwa zamkniętego: wyjazdy do Niemiec w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, w: Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, red. A. Friszke, Warszawa 2003, s. 55–75.

Stola D., Zamknięcie Polski. Zniesienie swobody wyjazdu i uszczelnienie granic w latach 40. i 50., w: PRL. Trwanie i zmiana, red. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa 2003, s. 159–186.

Uniszewski Z., Żargon zawodowy pracowników śledczych i operacyjnych. Problematyka kryminalistyczna, Wrocław 1999.

Wygoda J., Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza jako organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy lustracyjnej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 8–9, s. 97–116.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism