Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia

Wojciech Materski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.4.01

Abstrakt


Punktem wyjścia rozważań sensu stricto są tezy marcowe Lenina z 1916 r. Zawarte w nich twierdzenie o prawie narodów do samostanowienia skonfrontowane zostało z praktyką wdrażania tego prawa po październiku 1917 r., gdy w wyniku zwycięskiego przewrotu bolszewicy objęli władzę w państwie. Analizie poddane zostały pisma i wypowiedzi Lenina, a także Trockiego i Stalina, prześledzone skutki ich wdrażania (bądź nie) w sowieckiej rzeczywistości pierwszych lat po przewrocie, jak też w całym okresie funkcjonowania państwa „nowego typu”.

The starting point of these reflections sensu stricto are Lenin’s March Theses of 1916. One of their statements, on the right of nations to self-determination, has been compared with the practical implementation of the right following the successful October Revolution of 1917, when the Bolsheviks took power in Russia. An analysis has been conducted of Lenin’s writings and statements, but also of Trotsky and Stalin, and the consequences of their implementations (or not) have been followed both in the Soviet reality of first years after the coup, and throughout the whole period of existence of this “new type” of state.


Słowa kluczowe


prawo narodów do samostanowienia; bolszewicy; Lenin; Trocki; Stalin; manipulacja polityczna; manipulacja społeczna; problemy narodowościowe; right of nations to self-determination; Bolsheviks; Trotsky; political manipulation; social manipulation

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afanasjew J., Groźna Rosja, tłum. M. Kotowska, Warszawa 2005.

Broda M., „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź 2011.

Historia Drugiej Międzynarodówki, red. Ł.I. Zubok i in., tłum. I. Bukowski, H. Widłaszewski, t. I, Warszawa 1978.

Iwanow M., Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937– 1938, Kraków 2015.

Kołakowski L., Rozkład marksizmu, Warszawa 1987.

Krasin J.A., Lenin, rewolucja, współczesność, tłum. A. Jasińska-Kania, Warszawa 1969.

Krzyżanowski A., Raj doczesny komunistów. Dzieje Rosji w XX wieku, Kraków 2008.

Mirowski M., Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką, Warszawa 2013.

Rosja i Europa Wschodnia. „Imperologia” stosowana, red. A. Nowak, Kraków 2006.

Składanowski H., Relacje sowiecko-polskie w podręcznikach do nauczania historii w systemie oświatowym Rosji bolszewickiej i ZSRS w latach 1917–1991, Toruń 2014.

Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992.

Sommer T., Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim, Warszawa 2014.

Stroński H., Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939, Warszawa 1998.

Sydor P., „Biała” Polska i „Czerwoni” Polacy. Polskość w oczach Lwa Dawidowicza Trockiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2011, Sectio G, vol. LVIII/2, s. 131–140.

Taras A., Anatomia nienawiści. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII–XX w., tłum. K. Rawska-Górecka, Warszawa 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism