Appeasement a dozbrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.)

Marek Rodzik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.2.15

Abstrakt


Przełom w postrzeganiu polityki gabinetu Chamberlaina wobec Niemiec dokonał się w polskim MSZ w marcu i kwietniu 1939 r. – po nawiązaniu bliższej współpracy z Wielką Brytanią – ale jego źródeł należy poszukiwać wcześniej. Celem artykułu jest próba naszkicowania odbioru polityki brytyjskiej wobec Niemiec – od zakończenia kryzysu sudeckiego po złamanie układu monachijskiego – przez polską służbę dyplomatyczną.

 

A breakthrough in perceiving the policy pursued by Chamberlain’s cabinet towards Germany took place in the Polish Ministry of Foreign Affairs in March and April of 1939 – after a closer cooperation with Great Britain began – but its origins should be looked for in the earlier period. The purpose of the article (based mainly on the archival search in the Warsaw’s Archives of Modern Records) is to outline the way of perceiving the British policy towards Germany – from the end of the Sudeten Crisis to the breaking of the Munich Pact – by the Polish diplomatic service of that time.


Słowa kluczowe


Appeasement; Wielka Brytania; Polska; Raczyński; Beck; Chamberlain

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamthwaite A.P., The Making of the Second World War, London 1977. Aster S., 1939.The Making of the Second World War, London 1973.

Bell P.M.H., Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, tłum. L. Otrębski, C. Cieśliński, Warszawa 2010.

Cienciała A.M., Minister Józef Beck i ambasador Edward Raczyński a zbliżenie polsko-brytyjskie w okresie październik 1938 – styczeń 1939, w: Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, red. H. Bułhak i in., Warszawa 1994, s. 348–361.

Cienciała A.M., Poland and the Western Powers 1938–1939. A study in the Interdependence of Eastern and Western Europe, London 1968.

Gilbert M., Gott R., Dżentelmeni w Monachium, Warszawa 1967.

Kania K., Edward Bernard Raczyński, 1891–1993. Dyplomata i polityk, Warszawa 2015.

Kania K., Wielka Brytania 1918–1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych, Toruń 2007.

Kornat M., Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 2012.

Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.

Levy J.S., Ripsman N.M., Wishful thinking or buying time? The Logic of British Appeasement in the 1930s, „International Security” 2008, no. 33.

Murray W., The Change in the European Balance of Power, 1938–1939. The Path to Ruin, Princeton 1984.

Neville P., Hitler and Appeasement. The British Attempt to Prevent the Second World War, London 2006.

Nurek M., Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936–1941, Warszawa 1983. Self R., Neville Chamberlain. A biography, Aldershot 2006.

Smetana V., In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938–1942), Prague 2008.

Tebinka J., „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013.

Weinberg G.L., The Foreign Policy of Hitler’s Germany, vol. II: Starting World War, 1937– 1939, Chicago 1980.

Zacharias M.J., Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1936, Wrocław 1982.

Żerko S., O antyniemieckich nastrojach w Polsce przed wybuchem II wojny światowej, w: Wiek nienawiści. Studia, red. E. Dmitrów i in., Warszawa 2014, s. 441–459.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism