Rosyjska konspiracja monarchistyczna w obozie internowania w Tucholi oraz w Toruniu w latach 1920–1922

Tomasz Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.2.10

Abstrakt


Artykuł omawia losy rosyjskich żołnierzy o przekonaniach monarchistycznych, internowanych w obozie w Tucholi oraz mieszkających w Toruniu. Bazując na policyjnych źródłach z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, przedstawia agitację monarchistyczną prowadzoną wśród internowanych oraz poza obozem. Obok opisu głównego przejawu aktywności grupy (kolportowanie prasy monarchistycznej pochodzącej głównie z Berlina) zasygnalizowana została międzynarodowa współpraca rosyjskiej emigracji monarchistycznej.

 

The article discusses the fate of Russian soldiers with monarchistic views who were interned in the camp at Tuchola and those who lived in Toruń. On the basis of material kept in the State Archives in Bydgoszcz it presents monarchist agitation among internees in the camp and outside it. Aside from the description of a main activity of the group (distribution of the monarchist press, mainly from Berlin), there is also an outline of international cooperation of Russian monarchist emigration.


Słowa kluczowe


rosyjski monarchizm; Biała emigracja; Toruń; obóz internowania w Tucholi; Gdańsk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alabrudzińska E., Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920–1939, Toruń 1995.

Halicki K., Działalność policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1939, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2011, nr 4, s. 59–71.

Karpus Z., Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939). Stan badań i postulaty badawcze, w: Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI–XX wieku. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, red. M. Wojciechowski, R. Schattkowsky, Toruń 1996, s. 93–100.

Karpus Z., Jeńcy wojenni i emigracja polityczna z Rosji na Pomorzu w latach 1914–1939 (procesy asymilacyjne, stosunek miejscowego społeczeństwa), w: Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX w., red. J. Borzyszkowski, M. Wojciechowski, Toruń 1995, s. 125–136.

Karpus Z., Obóz internowanych nr 7 w Tucholi (wrzesień 1921 – styczeń 1923), w: Mniej szości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, s. 143–157.

Romanow A., Emigracja rosyjska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, „Rocznik Gdański” 1995, t. XLV, z. 2, s. 77–109.

Tlustý T., The YMCA organisation and its physical education and sports activities In Europe Turing the First World War, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, t. XIV, nr 1, s. 27–44.

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914–1923, t. I, cz. 1, oprac. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1997.

Waszkiewicz Z., Stosunek administracji państwowej województwa pomorskiego i kurii biskupiej w Pelplinie do mniejszościowych związków wyznaniowych w latach 1920–1939, w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, s. 73–95.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism