Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówką (przyczynek do biografii)

Mariusz Wołos

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.2.05

Abstrakt


Józef Beck wstąpił do Legionów jako ochotnik. Posiadając wykształcenie techniczne, trafił do artylerii. Jako podporucznik wziął udział w bitwie pod Kostiuchnówką (4–6 VII 1916). W chwili ataku Rosjan znajdował się na wysuniętym punkcie obserwacyjnym, skąd skutecznie kierował ogniem artyleryjskim. Na stanowisku tym wytrwał do momentu zbliżania się nieprzyjaciół i wycofał się w ostatniej chwili. Beck był nie tylko dyplomatą i politykiem, ale również oficerem, dla którego doświadczenia frontowe miały wpływ na koncepcje polityczne.

 

Józef Beck joined the Polish Legions as a volunteer. With his technical education, he was assigned to the artillery. As second lieutenant he fought in the Battle of Kostiuchnówka (nowadays the village of Kostyukhnivka in Ukraine) on 4–6 July 1916. At the time of the Russian attack he was in an advanced observation point, from where he successfully commanded artillery fire. He held out until the enemy approached and withdrew in the very last moment. Beck was not only a diplomat and politician, he was also a military officer and his war experiences influenced his political concepts.


Słowa kluczowe


I wojna światowa; Legiony Polskie 1914–1918; ofensywa Brusiłowa; bitwa pod Kostiuchnówką; Józef Beck

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chocianowicz W., Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967.

Cienciała A.M., Józef Beck. Szkic biograficzno-polityczny, w: J. Beck, Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926–1939, oprac. A.M. Cienciała, wprowadzenie M. Kornat, Warszawa–Kraków 2015, s. 27–49.

Cygan W.K., Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. I–II, Warszawa 2005–2006.

Dudek T., Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017.

Gałęzowski M., Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, przedmowa R. Pipes, Warszawa 2010.

Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. III: 1921–1926, Kraków–Łomianki 2007.

Klimecki M., Filipow K., Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, Warszawa 2014.

Kornat M., Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932), „Niepodległość” 2005, t. LV (XXXV po wznowieniu), s. 36–106.

Kozłowski W., Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.

Milewska W., Nowak J.T., Zientara M., Legiony Polskie 1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998.

Terlecki O., Pułkownik Beck, Kraków 1985.

Waingertner P., Kostiuchnówka 1916. Największa polska bitwa I wojny światowej, Łódź 2011.

Wojciechowski M., Polityka Becka, w: J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987, s. 5–24.

Wołos M., „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892–1974), Bełchatów–Kraków–Warszawa 2015.

Wołos M., Służba Józefa Becka w Legionach Polskich w latach 1914–1917, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 313–327.

Wrzos K., O Piłsudskim i piłsudczykach. Piłsudski i piłsudczycy. Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Pułkownik Józef Beck, przedmowa i oprac. P. Cichoracki, Łomianki [2014].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism