Croatia’s Accession to the European Union – Reflections in the Light of Assumptions Relevant to International Organizations

Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Renata Podgórzańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18370

Abstrakt


Discussions on the methods of ratification did not undermine the existing policy on the admission of Croatia to the EU, and were merely the result of internal political disputes. Supporters of a position on the matter other than the government’s positions emphasized that they are advocates of Croatia’s accession to the EU, but the admission of a new country to the community atered, in their assessment, the strength and position of Poland in the EU and required ratification based of Art. 90 of the Constitution. After the rejection by the Sejm [the lower house of the Polish parliament] of the Law and Justice [PiS] draft resolution, which provided for the ratification of the accession treaty by a 2/3 majority vote, the government’s ratification bill was passed.

Full text: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/589/?idno=14762


Słowa kluczowe


European Union; Croatia; accession; international organisations

Bibliografia


Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektyw i implikacje [Western Balkans and European Integration], R. Sadowski, J. Musia (eds.), Warszawa 2008.

Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony [The Law of the European Union Including the Treaty of Lisbon], Warszawa 2008.

Barcz J., Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, Traktat akcesyjny, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe [Legal Aspects of the EU Enlargement Process, Accession Treaty, European Union Law], J. Barcz (ed.), Warszawa 2003.

Bartkowiak Ł., Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich i Turcji. [European Union on the Western Balkans and Turkey], “Przegląd Zachodni” [Western Review] 2006, No. 4.

Bartkowiak Ł., Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich i Turcji [European Union on the Western Balkans and Turkey], “Przegląd Zachodni” [Western Review] 2006, No. 4.

Blokker N., Heukels T., Historical and Origins and Institutional Challenges [in:] The European Union after Amsterdam. A Legal Analysis, T. Heukels, N. Blokker, M. Brus (eds.), London–Boston 1998.

Bujwid-Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie.Szkice politologiczne [Post-Yugoslav Countries. Political Schetches], Kraków 2008.

Cała-Wacinkiewicz E., Charakter prawny Unii Europejskiej [Legal Character of the European Union], Warszawa 2007.

Chorwacja: 10 zadań do wykonania przed wstąpieniem do UE [Croatia: 10 Tasks to Complete Before Accession to the EU], http://balkanistyka.org/wp/chorwacja-10-zadando-wykonaniu-przed-wstapieniem-do-ue/ [access: 22.12.2012.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the Stabilization and Association Process for Countries of South-Eastern Europe – Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania, COM/99/0235.

Communication from The Commission to The European Parliament and The Council on the Main Findings of the Comprehensive Monitoring Report on Croatia’s state of Preparedness for EU membership, COM(2012) 601 Final, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/hr_analytical_2012_en.pd [access: 22.12.2012].

Czubik P., Kuźniak B., Organizacje międzynarodowe [International Organisations], Warszawa 2002.

Diehl P., Reifschneider J., Hensel P., United Nations Intervention and Recurring Conflict, “I.O.” 1996, No. 4, Vol. 50.

Doliwa-Klepacki Z., Encyklopedia organizacji międzynarodowych [Encyclopaedia of International Organizations], Warszawa 1999.

Dorn do Kaczyńskiego: Zablokujmy wejście Chorwacji do UE – zaszkodzimy Tuskowi [Dorn to Kaczynski: Let’s Block Croatia’s Entry to the EU – We Will Harm Tusk], http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114884,11786916,Dorn_do_Kaczynskiego__Zablokujmy_wejscie_Chorwacji.html [access: 22.12.2012.

Finlandia ratyfikowała chorwacki Traktat Akcesyjny [Finland Ratifies the Croatian Accession Treaty], http://www.studium.uw.edu.pl/?post/15196 [access: 22.12.2012].

Górbiel A., International Organizations and Outer Space Activities, Łódź 1984.

Grzeszczyk T., Organizacje międzynarodowe [International Organisations], Warszawa 1997

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2012–01–25/chorwacja-malo-entuzjastyczne-tak-dla-czlonkostwa-w-ue [access: 22.12.2012].

J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu [International Organisations. Introduction to the System], Warszawa 2004.

Katzenstein P., Keohane R., Krasner S., International Organization and the Study of World Politics, “I.O.” 1998, No. 4, Vol. 52.

Klepacki Z.M., The Organs of International Organizations, Warszawa 1978.

Koseski A., W bałkańskim tyglu [In the Balkan Melting Pot], Pułtusk 2002.

Kowalski A., Rola organizacji wyspecjalizowanych w tworzeniu norm prawno międzynarodowych [The Role of Organisations Specialising in Creating Legal-international Norms], “Sprawy Międzynarodowe” [International Matters] 1976, No. 5.

Lachs M., Współczesne organizacje międzynarodowe i rozwój prawa międzynarodowego [Modern International Organisations and the Development of International Law], “Państwo i Prawo” [State and Law] 1963, No. 12.

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność [International Organisations. Assumptions, Aims, Acticity], Warszawa 2001.

Lubik-Reczek N., Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO [Post-Yugoslav Countries on the Membership in the European Union and NATO], Toruń 2011.

Łakoma-Micker M., Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [The Process of Accession of the Republic of Croatia to the European Union], Wrocław 2011.

Łoś-Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania. Zasięg [Organisations in International Relations. Essence. Mechanisms. Scope], Wrocław 1999.

Majchrzak A., Relacje Unii Europejskiej z państwami Bałkanów Zachodnich. [EU Nations Relations with the Countries of the Western Balkans], “Zeszyty Naukowe AON ” [AON Scientific Papers] 2012, No. 3.

Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu [International Organisations. Introduction to the System], Warszawa 2004.

Mizerski E., Jugosłowiański system przedstawicielski 1918–1990 [Yugoslav Representation System 1918–1990], Toruń 1999.

Negotiating Framework, Luxembourg, 3 October 2005, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/st20004_05_hr_framedoc_en.pdf [access: 22.12.2012].

Niemiecki sceptycyzm ws. przyjęcia Chorwacji do UE [German Scepticism on the Admission

of Croatia to the EU], http://www.rp.pl/artykul/944915.html [access: 22.12.2012].

OJ (EU) C 115/31, 09.05.2008.

OJ (EU) C 191, 29.07.1992.

OJ (EU) L 112, V 55, 24.06.2012.

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej [Institutional Law of the European Union], M.M. Kenig-Witkowska (ed.), Warszawa 2004.

Print no 460, The Sejm of the Republic of Poland, 7 th Term of Office, Warsaw 2012.

Print No. 460, The Sejm of the Republic of Poland, 7th Term of Office, Warsaw 2012.

Qureshi A., The World Trade Organization: Implementing International Trade Norm, Manchester 1998.

Ruszkowski J., Górnicz E., Zurek M., Leksykon integracji europejskiej [Lexicon of European Integration], Warszawa 2002.

Shanks Ch., Jacobson H.K., Kaplan J.H., Interia and Change in the Constellation of International Governmental Organizations, “I.O.” 1996, No. 4, Vol. 50.

Słowenia opóźni wejście Chorwacji do UE? [Will Slovenia Delay Croatia’s Entry to the EU?], http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/sowenia-oponi-wejcie-chorwacjido-ue-004051 [access: 22.12.2012].

Steinberg R., In the Shadow of Law or Power? Consensus – Based Bargaining and Outcomes in the GATT/WTO, “I.O.” 2002, No. 2, Vol. 56.

Stenographic Report of the 21st Session of the Sejm of the Republic of Poland of 14 September 2012, Warszawa 2012.

Taylor P., International Organization in the Modern World: the Regional and the Global Process, London 1999.

Wojciechowski S., Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku [Integration and Disintegration of Yugoslavia at the Turn of the 19th and 20th Centuries], Poznań 2002.

Wojnicki J., Dylematy integracyjne państw pojugosłowiańskich [Integrational Dilemmas of Post-Yugoslav Countries] [in:] Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku [European Union and Poland on the Integrational Dilemmas at the Beginning of the 21st Century], M. Stolarczyk (ed.), Toruń 2006.

Wojnicki J., Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich [The Institutionalisation Process of the System Transformations in the Post-YugoslavCountries], Pułtusk 2007.

Wojnicki J., Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich 1990–2003 [System Transformations of Post-Yugoslav Countires 1990–2003], Pułtusk 2003.

Zacharias M.J., Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia –rozkład, [Communism. Federation. Nationalisms. The System of Power in Yugoslavia 1943–1991. Establishment – Transformations – Distribution] Warszawa 2004.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych [European Union as an Actor of International Relations], Warszawa 2003.

Ziring L., Riggs R., Plano J., The United Nations:International Organization and World Politics, South Melbourne 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism