Dar języków w czasach apostolskich: glosolalia, ksenoglosja czy jubilacja?

Leszek Misiarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2021.002

Abstrakt


Jak wykazały powyższe analizy, nie ma wątpliwości, że Paweł w 1 Kor 12-14 pisząc o darze języków miał na myśli glosolalię, czyli mówienie w językach nieistniejących i niezrozumiałych dla nikogo. Na wyrażenie tego daru najczęściej używał zwrotów γένη γλωσσῶν lub λαλεῖν γλώσσαις. W ocenie różnych charyzmatów Pawel uważał za kluczowe kryterium budowania Kościoła i z tego powodu stawiał wyżej proroctwo niż dar języków. Jeśli jednak darowi języków towarzyszyło wyjaśnienie (ἑρμηνεία γλωσσῶν), to wtedy jest on stawiany na równi z proroctwem. Jeśli zaś nie ma osoby obdarowanej charyzmatem wyjaśniania, wtedy mówiący językami niech zamilknie podczas publicznego spotkania Kościoła albo niech chwali Boga prywatnie. Z glosolalią mamy do czynienia również w Dz 10,44-47 (λαλούντων γλώσσαις), choć tutaj pojawia się dodatkowo pewna nowość: językami mówią poganie jeszcze nie ochrzczeni. Glosolalia jest więc zewnętrznym znakiem ich wiary i przyjścia Ducha, które przygotowują ich do chrztu. Podobnie w Dz 19,1-7 (ἐλάλουν τε γλώσσαις), natomiast w przypadku Mk 16,9-20 (γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς) bardzo trudno jest o ostateczne rozstrzygnięcie.

Z kolei w Dz 2, gdzie jest wzmianka o tym, że Apostołowie podczas Pięćdziesiątnicy mówili „obcymi językami” (λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις) chodzi raczej o ksenoglosję. Określenie „obce” (ἑτέραις) zostaje doprecyzowane przez zwrot τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ|, co wskazuje na mówienie językami obcymi rzeczywiście istniejącymi i zrozumiałymi.

Brakuje natomiast w tekstach Nowego Testamentu jakiejkolwiek wzmianki o jubilacji takiej, jak ją rozumiał św. Augustyn.


Słowa kluczowe


dar języków; Pięćdziesiątnica; glosolalia; ksenoglosja; jubilacja; 1 List do Koryntian; Dzieje Apostolskie; ruch charyzmatyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Aland B. et K., Novum Testamentum Graece, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1993(27).

Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań: Pallottinum 2014.

Opracowania

Behm J., γλῶσσα, w: red. G. Kittel, G. Friedrich, Theological Dictinary of the New Testament, vol. I, Grand Rapids 1969, s. 719-727.

Currie S. D., Speaking of the Tongues: Early Evidence Outside the New Testament, Interpretation 19 (1965) 274-294.

Collins R. F., First Corinthians, Collegville 1999.

Dąbrowski E., Dzieje Apostolskie, Poznań 1961.

Dąbrowski E., Listy do Koryntian, Poznań 1965.

Dautzenberg G., Glossolalie, red. F. J. Dölger, Reallexikon für Antike und Christentum, vol.

XI, Stuttgart 1981, s. 225-246.

Davis J. G., Pentecost and Glossolalia, Journal of Theological Studies 3 (1952) s. 228-231.

Ensley E., A Brief History of Jubilation, w: The Compete Library of Christian Worship,

vol. 4, red. R. E. Webber, Peabody 1994, s. 276-298.

Farrar F. W., Life and Work of St. Paul, New York 1880.

Fitzmyer J., First Corinthians, New Haven – London 2008.

Forbes C., Prophecy and Inspired Speech in Early Christianity and its Hellenistic Environment, Tubingen 1995.

Fung R., Ministry, Community and Spiritual Gifts, Evangelical Quarterly 56 (1984) s. 3-20.

Gundry R.H., Ecstatic Utterance, Journal of Theological Studies NS 17 (1966) s. 299-307.

Haacker K., Das Pfingstwunder als exegetisches Problem, w: ed. O. Bocher, Verborum

Veritas. Festschrift G. Stahlin, Wuppertal 1970, s. 125-131.

Harrington D.J., Charism and Ministry: The Case of Apostle Paul, Chicago Studies 24 (1985), s. 245-257.

Hasel G., Speaking in Tongues: Biblical Speaking in Tongues and Contemporary Glossolalia, Berrien Spirngs 1991.

Heckel H., Paulus und die Charismatiker, Theologische Beitrag 23 (1992) s. 117-138.

Hodges Z. C., The Purpose of Tongues, Bibliotheca Sacra 120 (1963) s. 226-233.

Horlsey R. A., 1 Corinthians, Nashivlle 1998.

Lyonnet S., De glossolalia Pentecostes ejusque significatione, Verbum Domini 24 (1944) s. 65-75.

Keener C.S., 1-2 Corinthians, Cambridge 2005.

Kobyliński A., Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, Studia Philosophie Christianae 50 (2013) 3, s. 93-130.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.

Kossowski M., Czym jest dar języków? Studium egzegetyczne Dz 2,1-13, Biblica et Patristica Thorunensia 7 (2014) 2, s. 123-137.

Lindemann A., Der Erste Korintherbrief, Tubingen 2000.

Macchia F.D., Tongues and Prophecy. A Pentecostal Perspective, Concilium 3 (1996) s. 63-69.

Malz J., W sprawie daru języków, w: Duch i Oblubienica. Materiały z III Forum popularyzacji teologii i kultury chrześcijańskiej (Wrocław – Leśnica) 12 grudnia 1998 r., red. M. Rosik – S. Rosik, Wrocław 1999, s. 17-21.

Munck J., The Actes of the Apostles, Garden City 1967.

Nardoni E., The Concept of Charism in Paul, Catholic Biblical Quarterly 55 (1993) s. 68-80.

Orr W. F., Walther J. A., 1 Corinthians, Garden City 1976.

Perkins P., 1 Corinthians, Grand Rapids 2012.

Pesch R., Die Apostelgeschichte, Zurich 1986.

Radziwiołek Z., Dary Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Studium biblijne na podstawie

Corpus Paulinum, Legnica 2006.

Rosik M., Zaczęli mówić rozmaitymi językami (Dz 2,4). Rozumienie daru języków w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Biblica et Patristica Thoruniensia 1 (2008) s. 220-228.

Rosik M., Pierwszy List do Koryntian, Częstochowa 2009.

Rosik M., Dar języków. Biblia, historia, najpiękniejsze świadectwa, Kraków 2015.

Ruiz Gonzales J.M., Glossolalia, w: Enciclopedia della Bibbia, t. 3, Torino 1970, kol. 1307-1308.

Samarin W.J., Tonques of Men and Angels. The Religious Language of Pentecostalism, New York 1972.

Sanger D., γλῶσσα, w: Theological Biblical Lexicon of the New Testament, II, New York 2000, s. 1918-1923.

Schrage W., Der erste Brief an die Korinther, Zurich 1999.

Scippa V., La glossolalia nel Nuovo Testamento. Ricerca esegetica secondo il metodo storico-critico e analitico-strutturale, Napoli 1982.

Siemieniewski A., Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła. "Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu" (1 Tm 4,14), Wrocław 2005.

Siemieniewski A., Czy Kościół pierwszych wieków znał modlitwę w językach? w: http://www.apologetyka.katolik.pl - dostęp 06.06.2020.

Siemieniewski A., Kiwka M., Języki z ognia. Dar języków w Biblii, historii i we współczesności Kościoła, Wrocław 2017.

Spittler R.P., Glossolalia, w: red. S.M. Burgess, E.M. van der Maas (red.), The New Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Revised and Expanded Edition, Grand Rapids 2002, s. 670.

Stendahl K., Glosolalia – The New Testament Evidence, w: Paul among Jews and Gentiles, red. K. Stendahl, London 1977, s. 110-115.

Sullivan F. A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, Warszawa 1986.

Thiselton A.C., The First Epistle to the Corinthians: a Commentary on the Greek Text, Grand Rapids, 2000.

Vanhoye A., I carismi nel Nuovo Testamento, Roma 1994.

Wedderburn A.J.M., Romans 8.26—Towards a Theology of Glossolalia?, Scottish Journal of

Theology 28 (1975) s. 369-377.

Weiser A., Die Apostelgeschichte, Gutersloh 1981.

Wolf Ch., Λαλεῖν γλώσσαις in the Acts of the Apostles, w: A. Christopherson, C. Claussen, J. Frey, B. Longencker (eds.), Paul, Luke and the Graeco-Roman World. Essays in Honour of Alexander J. M. Wedderburn, London- New York 2003, s. 189-201.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism