„Nasza ojczyzna jest w niebie.” Wykład św. Pawła na temat rzeczy ostatecznych w Liście do Filipian (Flp 3,1-4,1).

Tomasz Tułodziecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.005

Abstrakt


Podobnie jak w Listach do Rzymian i do Galatów, podstawą doktryny św. Pawła w Liście do Filipian jest usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa (Flp 3,9). Prawdę tę Apostoł wypowiada podczas konfrontacji ze swoimi przeciwnikami, powołując się jednocześnie na fakty towarzyszące jego powołaniu na urząd Apostoła. Paweł dzieli swoją egzystencję na dwie fazy: tę według Prawa(kata. no,mon)i obecną – „w Chrystusie”. Jego postawa i doświadczenie Boga ma jednocześnie wartość paradygmatu i przykładu. Podobnie jak Apostoł Narodów zerwał z przepisami Prawa, tak również dla Filipian, których wzywa do naśladowania go na drodze Ewangelii, Tora i jej zasady powinny stać się anachronizmem(3,17). Droga ewangeliczna według św. Pawła rozciąga się pomiędzy tym co teraz, a co Paweł nazywa „udziałem w cierpieniach Chrystusa”, a nadzieją zmartwychwstania, które jest zwieńczeniem chrześcijańskiego powołania. Na tych dwóch motywach teologicznych i literackich św. Paweł oparł całą treść swojego przesłania zawartą w Flp 3,1-4,1. Można ją wyrazić za pomocą parafrazy słów samego Apostoła Narodów: tak Filipianie, jak i rodzący się Kościół winni oczekiwać Pana (Kuri,oj), Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, który przekształci naszą poniżoną ludzką naturę, na podobieństwo swojego uwielbionego ciała (3,21). W tej prawdzie zawiera się najbardziej zwięzłe przesłanie pawłowej eschatologii płynące z kart Listu do Filipian.


Słowa kluczowe


usprawiedliwienie; prześladowanie; eschatologia; zmartwychwstawanie; Filipianie; wspólnota; nadzieja; wieczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bloomquist L. G., The Function of Suffering in Philippians, JSNTSSup 78, Sheffield, 1993.

Bormann, L., Philippi, Stadt und Christengemeinde zur Zeit des Paulus, NT.S 78, Leiden 1995.

Delling, G. D., Stoicheō,w, TWNT, VII, s. 666-669.

Fee G. D., Paul’s Letter to the Phillippians, Grand Rapids, 1995.

Garland, D. E., The Composition and Unity of Philippians, NT 27 (1985), s. 141-173.

Gnilka J., Der Philipperbrief, HTKAT X/3; Freiburg; Basel, Wien 1968.

Grundmann W., Amemptos, TWNT, IV, s. 576-578.

Grundmann W., Symmorphizō, TWNT, VII, s. 776-798.

Jankowski A., Listy Więzienne Świętego Pawła: Do Filipian – do Kolosan – do Filemona – do Efezjan, PŚNT VIII, Poznań 1962.

Keck L. E., Paul and His Letters, Philadelphia, 1988,

Lang F., Skybala, TWNT, VII, s. 446-448.

Lohfink, G., Die Himmelfahrt Jesu. Untersuchungen zu den Himmelfahrts- und Erhöhungstexten bei Lukas, SANT 26, München 1971.

Martin R. P., Hawthorne G. F., Philippians, WBC 43, Waco 1983.

Reed J. T., Philippians 3,1 and the Epistolary Hesitation Formulas: The Literary Integrity of Philippians, again. JBL 115 (1996), s. 63-90.

Schnider F., Stenger, W., Studien zum neutestamentlichen Briefformular, NTTS 11, Leiden 1987.

Theobald M., Der Philipperbrief, w: M. Ebner; S. Schreiber, Einleitung in das Neue Testament, Stuttgart 2008, s. 371-389.

Watson D. F., A Rhetorical Analysis of Philippians and Its Implications for the Unity Question, NT 30 (1988), s. 57-88.

Walter N., Die Philipper und das Leiden. Aus der Anfängen einer heidnischen Gemeinde, w: R. Schnackenburg, Die Kirche des Anfangs, FS: H. Schürmann, Freiburg in Breisgau 1978, s. 417-434.

Wilk J., Postawa świętej obojętności Apostoła Pawła na podstawie Listu do Filipian 4,11-13, w: W. Chrostowski; D. Kotecki., Scrutamini Scripturas (J 5,39). Księga Jubileuszowa dla Księdza Biskupa Andrzeja W. Suskiego w rocznicę 75 urodzin, Warszawa, 2016, s. 467-477.

Wischmeyer O., Paulus. Leben-Umwelt-Werk-Briefe, Tübingen 2006.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism