Jezus jako gość w świetle ewangelii kanonicznych

Stefan Szymik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.018

Abstrakt


Artykuł ukazuje obraz Jezusa jako gościa w świetle licznych tekstów kanonicznych Ewangelii. Jezus pokazuje isę jako gość, który jest przyjmowany w gościnę przez faryzeuszy (Łk 7,36–50; 11,37–54; 14,1–24), przez celników i grzeszników (Mk 2,13–17; 14,3–9; por. Łk 19,1–10) oraz przez swoich uczniów i przyjaciół (Mk 1,29–31; Łk 10,38–42; J 2,1–11; 11,1–3; 12,1–8). Autor artykułu dokonuje przeglądu greckiej terminologii gościnności jak i historycznej ewaluacji ewangelijnych historii. W sposób szczególny jest to widoczne w Ewangelii według św. Łukasza, w której Jezus ukazuje się jako gość i odwiedzający. Ludzie, którzy przyjmowali Jezusa do swoich domów byli odbiorcami Jego nauki o Królestwie Bożym i zasadach nowego życia. Według autora Jezusa jako gość jest równocześnie gospodarzem uczącym wszystkich, którzy są przy stole. Jest gościem i gospodarzem, przyjacielem i Bogiem.

Słowa kluczowe


Jezus Gościem; Jezus Nauczyciel; gościnność biblijna; Ewangelia św. Łukasza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abogunrin S.O., Ewangelia według św. Łukasza, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz Katolicki i Ekumeniczny na XXI wiek, W.R. Farmer (red.), W. Chrostowski (red. wyd. pol.), Warszawa 2000.

Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. 1–4, Warszawa 1958–1965.

Banaszek A., „Relacja o wydarzeniu w Betanii w świetle analizy literacko-historycznej (Mt 26,6–13; Mk 14,3–9; Łk 7,36–50; J 12,1–11), w: Studia z biblistyki (t. 7), R. Bartnicki (red.), Warszawa 1994, s. 163–240.

Banaszek A., Rozwój opowiadania „Jezus i grzesznica” (Łk 7,36–50), w: Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, W. Chrostowski (red.), Warszawa 2004, s. 51–70.

Bauer W., Aland K., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament und der frühchristlichen Literatur, Berlin–New York 61988.

Dudziak A., Ewangelie o spotkaniach Jezusa z kobietami, w: „Utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,32), T.M. Dąbek (red.), Kraków–Tyniec 2003, s. 141–157.

Hiltbrunner O., Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum, Darmstadt 2005.

Hotze G., Jesus als Gast. Studien zu einem christologischen Leitmotiv im Lukasevangelium, Forschung zur Bibel 111, Würzburg 2007.

Karris R.J., Eating Your Way Through Luke's Gospel, Collegeville, Minnesota 2006.

Kasiłowski P., Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1–11), Studia Bobolanum 6/2 (2006), s. 123–148.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, PSB, K. Bardski, W. Chrostowski (red. wyd. pol.), Warszawa 2000.

Klein H., Der Missionar Jesus als Gast bei Lukas, w: Idem, Lukasstudien, Göttingen 2005, s. 186–197.

Kremer J., Lazarus. Die Geschichte einer Auferstehung. Text, Wirkungsgeschichte und Botschaft von Joh 11,1–46, Stuttgart 1985.

Kudasiewicz J., Dom Marty i Marii małym Kościołem, Warszawskie Studia Teologiczne 10 (1997), s. 169–178.

Leske A., Ewangelia według św. Mateusza, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz Katolicki i Ekumeniczny na XXI wiek, W.R. Farmer (red.), W. Chrostowski (red. wyd. pol.), Warszawa 2000.

Mickiewicz F., Biblijne podstawy cnoty gościnności, Communio 20 (2000) nr 3, s. 61–72;

Paciorek A., O gościnności w Piśmie Świętym, Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej 146 (1996), s. 257–264;

Paciorek A., Q – Ewangelia Galilejska, TN KUL. Źródła i monografie 221, Lublin 2001.

Popielewski W., Gościnność w ikonach i nakazach biblijnych, w: Hospitalitas consecrata, red. K. Wójtowicz, Kraków 2003, s. 38–55.

Popowski R., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu z kluczem etymologicznym i uproszczoną konkordancją grecką, Warszawa 1994.

Pytel J.K., Gościnność w Biblii (Studium źródłowo-porównawcze), PWT. Studia i Materiały 5, Poznań 1990.

Pytel J.K., Nowotestamentowa terminologia gościnności, Ruch biblijny i liturgiczny 34 (1981), s. 162–165.

Rakocy W., Faryzeusze. Historia – Ewangelie, Jak rozumieć Pismo Święte 13, Lublin 2002.

Rakocy W., Obraz i funkcja faryzeuszów w dziele Łukaszowym (Łk–Dz). Studium literacko-teologiczne, Lublin 2000.

Scott Bartchy S., The Historical Jesus and Honor Reversal at Table, w: The Social Setting of Jesus and the Gospels, W. Stegemann and others (eds.), Minneapolis 2002, s. 175–183.

Sieg F., Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka, Opole 2012.

Siudy T., Jezus objawił swoją chwałę, Communio 23/1 (2003), s. 87–96.

Szymik S., Oblicza ludzkiego ubóstwa w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa, Studia Nauk Teologicznych PAN 8 (2013), s. 5–16.

Wagner J., Auferstehung und Leben. Joh 11,1–12,19 als Spiegel johanneischer Redaktions- und Theologiegeschichte, Regensburg 1988.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism