Gościnność wobec „obcych braci” w świetle 3 J

Paweł Podeszwa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.015

Abstrakt


W kanonie Nowego Testamentu znajduje się List, tradycyjnie przypisywany Janowi Apostołowi, który poświęcony jest problematyce gościnności. Nauczanie Prezbitera wyrażone w tym najkrótszym piśmie Nowego Testamentu stanowi przedmiot refleksji w niniejszym artykule. Rozpoczynam od kilku uwag poświęconych samemu Listowi (nadawca, adresat, data, miejsce powstania), aby następnie skupić uwagę na pochwale gościnności Gajusa (3 J 3–8) oraz w kilku słowach wspomnieć także o skandalu niegościnności Diotrefesa (3 J 9–11), który jest jednoznacznie oceniony i napiętnowany przez Autora pisma.

Analiza Listu prowadzi do wniosku, że postulowana i zalecana gościnność wobec „obcych braci”, którzy jako chrześcijańscy misjonarze nieśli Ewangelię aż po krańce ziemi, była ważnym elementem wspierania dzieła misyjnego pierwotnego Kościoła. Dla chrześcijanina gościnność oznacza przede wszystkim konkretną formę Bożej miłości, która wyraża się w czynach, zwłaszcza wobec przybyszów. Jest znakiem osobistego zaangażowania w misję głoszenia Ewangelii, zwłaszcza kiedy gościny udziela się wszystkim tym, którzy trudzą się o sprawy Boże. Jest także szansą, aby inni, nie znający jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii, a przychodzący z daleka, dzięki gościnności otrzymali możliwość doświadczenia łaskawości i dobroci samego Jezusa w postępowaniu Jego uczniów. Gościnność staje się także sposobem okazywania miłosierdzia na miarę samego Boga, który pragnie gościć u siebie wszystkich ludzi bez wyjątku.


Słowa kluczowe


gościnność; Trzeci List Jana; Gajus; ewangelizacja; obcy bracia; miłość braterska; niegościnność; Diotrefes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barton S.C., Gościnność, w: R.P. Martin, P.H. Davids (red.), Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich, Warszawa 2014, s. 295–301.

Bosak Cz., Słownik – konkordancja osób Nowego Testamentu, Poznań 1991.

Danesi G., S. Garofalo, Migrazione e accoglienza nella Sacra Scrittura, Padova 1987.

Didachè, w: M. Starowieyski (opr.), Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, Kraków 1988, s. 39–52.

Fabris R., La casa–Chiesa negli Atti degli Apostoli, w: R. Fabris, E. Castellucci (red.), Chiesa domestica. La Chiesa–famiglia nella dinamica della missione cristiana, Milano 2009, s. 41–74.

Hanelt T., Pojęcie „przybysza” (ger) w Starym Testamencie, Studia Gnesnensia 3 (1977), s. 29–51.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 22000.

Kołodziejski R., Nakaz misyjny (Mt 28,16–20). Analiza egzegetyczno-teologiczna, Lignum Vitae 9 (2008), s. 247–286.

Kudasiewicz J., Pastoralne konsekwencje nowej interpretacji nakazu misyjnego (Mt 28,16–20), Homo Dei 74 (2004)2, s. 11–19.

Mędala St., Ewangelia według świętego Jana, cz. I, Częstochowa 2010.

Mędala St., Gościnność chrześcijańska (Trzeci List św. Jana), w: R. Bartnicki, M. Czajkowski, St Mędala, J. Załęski, Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, Warszawa 1992, s. 97–101.

Ollrog W.-H., Paulus und seine Mittarbeiter. Untersuchungen zu Theorie und Praxis der paulinischen Mission, Neukirchen–Vluyn 1979.

Ostański P., Historiozbawcza wizja starości z Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2007.

Penna R., Lettera ai Romani, t. III, Rm 12–16, Bologna 2008.

Perkins P., Listy Janowe, w: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001, s. 1522–1536.

Pierwszy, Drugi, Trzeci List świętego Jana. Wprowadzenie, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s. 2673–2674.

Podeszwa P., Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia h` marturi,a VIhsou/ w Apokalipsie św. Jana, Poznań 2011.

Popielewski W., Gościnność w ikonach i nakazach biblijnych, w: K. Wójtowicz (red.), Hospitalitas consecrata, Kraków 2003, s. 38–55.

Pytel J.K., Gościnność w Biblii, Poznań 1990.

Simoens Y., Le tre Lettere di Giovanni. Credere per amare, Bologna 2012.

Szczerbiński W., Obcy wśród Żydów. Od partykularyzmu do uniwersalizmu, w: B. Strzałkowska (red.), Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, t. 3, Warszawa 2011, s. 1991–1407.

Vermes G., Twarze Jezusa, Kraków 2008.

Wstęp do II i III Listu Jana, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Opracował zespół pod redakcją M. Petera (Stary Testament) i M. Wolniewicza (Nowy Testament), t. 4, Nowy Testament, Poznań 31994, s. 604–605.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism